20 milions d’euros d’ajudes per a les explotacions agràries danyades per la DANA

20 milions d’euros d’ajudes per a les explotacions agràries danyades per la DANA

El regidor de Desenvolupament Rural, Felip Sànchez, anuncia que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica l’aprovació de les bases reguladores i la concessió directa d’ajudes urgents dirigides a pal·liar danys en explotacions agràries i dona dos mesos per a les sol·licituds

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha publicat ja l’aprovació de les bases i la concessió directa de les ajudes urgents dirigides a pal·liar els greus efectes produïts per la DANA i que permeten la recuperació econòmica de les explotacions agràries afectades.

El regidor de Desenvolupament Rural, Felip Sánchez, celebra l’aprovació d’aquestes línies d’ajudes directes i amb caràcter urgent, dirigides a explotacions agrícoles i ramaderes tant a les que presenten pòlisses emparades en el Pla del 2019 com a les que en manquen. És una mostra de la voluntat de la Conselleria de Desenvolupament Rural per a donar resposta als danys produïts pels temporals sobretot a la província d’Alacant i que dona cobertura a explotacions tan importants per al nostre Camp d’Elx com és l’agricultura. Cal recordar que “ara mateix estan executant-se les obres de reparació de les infraestructures de regadiu, que compten amb un pressupost de 10 milions d’euros per part de la Conselleria”.

En aquest sentit i a proposta de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, prèvia deliberació del Consell en la reunió de 28 de febrer de 2020, l’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret ascendeix a 20 milions d’euros a càrrec dels fons propis de la Generalitat, amb possibilitat d’ampliar-se els crèdits assignats sobre la base del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre la Generalitat Valenciana adopta mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Així, el diari oficial de la Generalitat Valenciana publica l’aprovació de les bases reguladores i la concessió directa d’ajudes urgents per a reparar els següents elements: danys en el clos o tancament de recintes o parcel·les; danys en basses per a emmagatzematge d’aigua; neteja, desenrunament, eliminació de grava i altres materials sobrevinguts; reposició de terra per pèrdua de la capa llaurable; pèrdua definitiva de sòl i de capacitat productiva; pèrdues o danys en bancals, terrasses, murs i altres elements de formació de les parcel·les i de fre de l’erosió; séquies, canals i comportes; conduccions enterrades de canonades; camins d’accés a les diferents parcel·les i instal·lacions; depòsits de combustible o d’un altre tipus; xarxes elèctriques d’alta i baixa tensió, des del transformador al pou o a altres elements de l’explotació; així com danys en casetes.

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes, qualificades de PIME i situades en algun dels termes municipals afectats, com és el cas del municipi d’Elx, en explotacions agràries les parcel·les afectades de les quals no presenten pòlisses emparades en el Pla d’Assegurances Agràries Combinades (Pla 2019) que se subvencionarà fins al 35% dels danys. A més, es concedirà una ajuda de fins al 35% dels danys valorats en l’informe emés amb un màxim de fins a 8.000 euros per sol·licitud, en els casos que presenten pòlissa d’assegurança agrària. El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos.