Preguntes freqüents sobre l’estat d’alarma

Preguntes freqüents sobre l’estat d’alarma

La Policia Local d’Elx ha elaborat una llista de preguntes freqüents que realitza la ciutadania en relació a què està permés i què no durant el temps que dure l’estat d’alerta per a frenar el coronavirus. La següent relació està agrupada per temes i es divideix en sis grans blocs: treball i comerç, circulació i mobilitat, cures i salut, animals, oci i creences, i serveis i gestions.

·TREBALL I COMERÇ

Pregunta – P – Pot una fàbrica o activitat similar obrir amb l’aplicació de l’Estat d’Alarma?

Resposta – R – Sí, al no ser comerç minorista. En cas de comptar amb botiga oberta al públic i trobar-se fora dels casos permesos pel RDL, aquesta haurà de tancar-se. Tot això sense perjudici que les empreses decidisquen mantindre l’activitat, reduir horaris, separar grups o crear diferents torns de treball.

P – He de justificar que treballaré? Com?

R – Sí. És possible traslladar-se al lloc de treball, sempre és interessant poder justificar d’alguna manera aquest desplaçament. Pots demanar a l’empresa un certificat que indique nom, horaris, adreça de treball, lloc o càrrec… i incloure una nòmina. Aquestes dades són suficients en un primer moment.

P – Tinc dubtes relatius a l’aplicació de l’Estat d’Alarma referits a la meua empresa, comerç o la meua situació com a autònom. Puc dirigir la meua consulta a algun organisme?

R – La Conselleria ha disposat un número de telèfon per a consultes: 900 353 135

P – Puc portar companys de treball amb el meu cotxe?

R – Quant als acompanyants, és un tema controvertit. Els companys de treball han d’intentar arribar al lloc més pròxim possible en transport públic, i a partir d’ací o cas de no ser possible, fer ús del vehicle compartit. En cas de compartir vehicle s’han de respectar les mesures establides per les autoritats sanitàries, procurant mantindre la major distància de seguretat entre conductor i acompanyant, així com no ocupar totes les places.

Recomanem no utilitzar el mateix cotxe en anar en contra de l’esperit de contenció de les mesures decretades. És preferible usar diversos vehicles, o usar el transport públic per a aquelles persones que no disposen de vehicle o permís de conducció. Veure secció CONDUCCIÓ.

En cas de força major, extreme les mesures preventives establides per les autoritats sanitàries durant el trajecte i després d’aquest. Veure IMATGE al final de la pàgina.

P – Puc desplaçar-me al meu lloc de treball amb bicicleta?

R – Veure secció CIRCULACIÓ

P – Pot fer el seu treball un/a repartidor/a?

R – Sí, el comerç online i telefònic està permés i suposa una forma important que la població puga evitar eixir. Es poden desplaçar a entregar les comandes, tot i que pot ser necessari justificar-ho mitjançant els corresponents albarans o notes de lliurament (en paper o digitals). De la mateixa manera, la clientela ha d’entendre que hem de limitar la seua funció a les necessitats més urgents i necessàries.

P – És necessari acudir al lloc de treball físicament si puc fer les meues tasques o gestions per internet o per telèfon?

R – No, sempre que siga possible realitzar teletreball o utilitzar vies telefòniques és la millor opció. Les i els clients i receptors o receptores del servei també ho agrairan.

P – Soc comercial puc continuar visitant la meua clientela?

R – Li recomanem que en la mesura que siga possible efectue les seues visites de manera telemàtica, i en cas que no puga que les programe amb les persones pertinents, tenint en compte si aquestes exerceixen la seua activitat, que no podrà ser de venda dels seus productes, excepte casos de força major, i sí de reparacions. Amb l’agenda degudament programada podrà justificar els seus desplaçaments.

P – Si la meua activitat laboral entra dins de les que l’Estat d’Alarma permet he d’adoptar alguna mesura?

R – L’adopció de mesures ha de ser tinguda en compte en l’obertura i funcionament dels establiments. En tot cas, les activitats de productes i béns essencials, així com les altres expressament autoritzades, podran establir les limitacions d’accés que estimen oportunes per a garantir les mesures preventives i d’higiene exigides per les autoritats sanitàries (evitar grups, mantindre distància mínima d’1 metre, limitació de compra màxima d’un mateix producte, promoció de gestió remota, teletreball i cita prèvia, horaris reduïts, atenció a col·lectius vulnerables, etc).

P – Es pot obrir un [ESTABLIMENT PÚBLIC]?

R – Han de tancar els comerços minoristes i els indicats expressament en l’RDL. La resta dels no especificats com de primera necessitat o alimentació poden obrir, tancar o modificar el seu horari a discreció. És important entendre que les mesures busquen evitar grups de persones i el seu contacte pròxim: si tens dubtes i la teua activitat comercial provoca situacions de risc o no podràs controlar-les, no és desficaciat tancar, reduir l’horari o establir comerç electrònic, telefònic o per missatgeria electrònica. Pots innovar i reduir risc al mateix temps.

P – Quins tipus d’establiments poden obrir?

R – Deixant a un costat els dedicats a serveis, poden obrir establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat. De manera sintètica: farmàcies, clíniques i metges, òptiques i ortopèdies, drogueries, premsa, papereries i estancs, gasolineres, establiments d’equips tecnològics i de telecomunicacions (podrien incloure’s ferreteries, segons oferta), Establiments d’alimentació d’animals de companyia, centres veterinaris, comerç per internet, tintoreries i bugaderies.

P – No soc un comerç de productes d’alimentació ni de primera necessitat. Puc tancar encara que el tinga permés?

R – Sí, res t’ho impedeix.

P – Pot obrir un comerç de menjars preparats?

R – Sí, sense perjudici d’adoptar les mesures d’accés i prevenció de riscos establides per les autoritats sanitàries.

P – Pot obrir la meua perruqueria?

R – No, has de limitar-te a prestar el servei a domicili per a persones amb problemes de mobilitat o discapacitat que així ho requerisquen. Les labors estètiques no entren dins d’aquesta labor assistencial (anunciat en mitjans de comunicació a falta de publicació de modificació de l’RDL).

P – Tinc un bar, restaurant, cafeteria o anàleg puc fer comandes a domicili i a recollir en local?

R – El local ha d’estar tancat i no servir menjars. No obstant això, es permet de manera exclusiva el lliurament de menjar a domicili i s’ha de publicitar el servei mitjançant cartelleria, web, xarxes socials o mitjà similar. No es pot oferir recollida en local.

P – Pot obrir un taller mecànic?

R – No es veuria afectat per la prohibició, si bé, en cas de comptar amb botiga o zones que entren dins de les restriccions hauran de tancar-se.

P – Pot obrir un Basar o Multipreu?

R – Sí, però ha de limitar-se únicament a la venda d’alimentació, de begudes i de productes sanitaris (primera necessitat). Qualsevol altra demanda haurà de ser rebutjada pel personal auxiliar.

P – Pot continuar realitzant serveis a domicili (obra de paleta, lampistes, tècnics de reparació, manyans, instal·ladors, electricistes, neteja…)?

R – Sí, no obstant serà necessari aportar aquells mitjans o evidències que justifiquen els treballs. Da la mateixa manera, la clientela ha d’entendre que hem de limitar la seua funció a les necessitats més urgents i necessàries.

P – Si observe poca diligència en mesures adoptades per un establiment, què puc fer?

R – Si veus alguna activitat irregular o falta de diligència en les mesures sanitàries senyalitzades, pots contactar amb el 092. Podrem advertir, almenys, les normes bàsiques adaptades al context.

P – Un/a Company/a s’ha anat a casa amb símptomes compatibles per coronavirus, Poden obligar a tancar el centre?

R – És fonamental evitar situacions de risc i, davant la confirmació d’una persona afectada, han d’adoptar-se les mesures oportunes de contenció al més prompte possible. En aquest sentit, en cas de ser positiu en coronavirus, l’Administració Sanitària disposa d’un protocol d’actuació específic per a la persona malalta i l’entorn que activarà, si escau, quan se li comunique.

P – Quines mesures preventives i de protecció pot prendre l’empresa?

R – De nou, és fonamental proporcionar una informació adequada als i a les treballadores per a previndre el contagi (mesures higièniques i de neteja), així com organitzatives per a reduir i limitar l’exposició al risc per part de les i dels treballadors (prioritzar l’assistència telefònica i telemàtica enfront de la presencial, organització de torns, mesures de flexibilitat en la jornada laboral).

Es donen per sabudes les restriccions d’assistència a esdeveniments en les zones de risc, minimitzar l’assistència a esdeveniments, adaptar labors al teletreball o la suspensió total o parcial de l’activitat.

P – Si el treballador/a no assisteix al treball per estar contagiat/ada o en aïllament preventiu què ocorreria?

R – “De conformitat amb el Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, els períodes d’aïllament per contagi, als exclusius efectes per Incapacitat Temporal (IT), de les persones treballadores provocat pel virus COVID 19, es consideren com a situació assimilada a l’accident de treball.”
·CIRCULACIÓ I MOBILITAT

P – Puc eixir a jardins o places?

R – L’objecte de l’Estat d’Alarma és evitar el contacte amb persones, amb la qual cosa no està permés eixir a passejar i/o quedar amb altres persones en espais públics. Evita les quedades i compartir espai.

P – Puc eixir al carrer?

R – Es permet la circulació de persones i vehicles amb causa justificada, però NO la permanència en espais públics. Pots comprar amb normalitat o anar a la farmàcia, per exemple, però sempre de manera individual, directa i el menor nombre de vegades possible.

Les mesures establides per l’Estat d’Alarma són d’OBLIGAT COMPLIMENT. La desobediència parteix de sancions de 100 a 30.000€, podent arribar a constituir un il·lícit penal.

P – Pot recollir-me amb cotxe un/a familiar o amic/ga per a evitar una caminada?

R – Amb caràcter general, tota acció que puga realitzar-se de manera individual, encara a costa de la comoditat, s’ha de prioritzar. Sempre evitant coincidir amb grups de risc en espais tancats o contactes habituals.

P – Puc circular amb el meu vehicle? I fer-ho acompanyat?

R – És possible traslladar-se en vehicle amb causa justificada (treball, salut…) i es permet ser ocupat per més d’una persona en cas d’acompanyar a menors, majors, persones discapacitades o dependents. Quant als o les acompanyants, és un tema controvertit. Recomanem no utilitzar el mateix cotxe diverses persones en anar en contra de l’esperit de contenció de les mesures decretades. És preferible usar diversos vehicles, o usar el transport públic per a aquelles persones que no disposen de vehicle o permís de conducció. Anar diverses persones juntes perquè “habitualment ho fem per a estalviar gasolina” no és causa justificada.

En cas de força major, extreme les mesures preventives establides per les autoritats sanitàries durant el trajecte i després d’aquest. Veure IMATGE al final de la pàgina.

Les mesures establides per l’Estat d’Alarma són d’OBLIGAT COMPLIMENT. La desobediència parteix de sancions de 100 a 30.000€, podent arribar a constituir un il·lícit penal.

P – Cobreix l’assegurança del meu cotxe els accidents durant l’Estat d’Alarma? Encara que no tinga justificació el meu trajecte?

R – Segons UNESPA (Associació Empresarial del Segur) l’assegurança de l’automòbil protegeix també durant l’Estat d’Alarma, tant l’assegurança a tercers com a tot risc. No es pot precisar si posteriorment alguna companyia asseguradora podria procedir contra la seua clientela en causa no justificada.

P: Puc desplaçar-me al meu lloc de treball amb bicicleta?

R: Sí, sense cap problema. Si bé seria recomanable portar algun document que justifique el desplaçament (certificat de l’empresa, targeta d’empleat, etc.). Si pot ser, desplaça’t sense companyia.

P – Funciona el transport públic?

R – Sí. Les línies d’Autobusos Urbans s’adapten a l’RDL rebaixant freqüència i adoptant mesures sanitàries preventives i el taxi es redueix al 50%, però tots dos serveis es continuen prestant. Es pot consultar la informació d’autobusos en https://www.auesa.com/es/

P – Poden anar dues o més persones en un mateix cotxe per a desplaçar-se al treball?

Recomanem no utilitzar el mateix cotxe fora dels supòsits d’acompanyar a menors, persones majors, discapacitades o dependents. És preferible usar diversos vehicles, o usar el transport públic per a aquelles persones que no disposen de vehicle o permís de conducció.

P – Si l’Estat d’Alarma m’ha enxampat de viatge o fora d’Espanya, tindré problemes per a tornar?

R- Si tens domicili a Espanya i es pot justificar no ha d’haver-hi problema per a circular i arribar al teu domicili. No obstant això, convé consultar companyies aèries o de transport, si se’n fa ús, per a evitar problemes d’última hora. En el cas de viatjar des de l’estranger el Govern ha anunciat el tancament de fronteres terrestres a partir de la mitjanit del 16/03. Aquesta mesura, que no afecta el transport de mercaderies, permet l’entrada de ciutadans/es espanyols/es, residents a Espanya […].

P – Soc professional de transport on podré menjar o dormir en ruta?

R – La suspensió del control de conducció i descans flexibilitza la important labor de transport d’aliments i productes de primera necessitat. El tancament d’establiments de restauració és un problema per a les persones que realitzen aquesta activitat, no obstant això reparts “a domicili” o menjars per a portar poden suposar una eixida assequible i de qualitat. Encara que l’estacionament de grans vehicles és complicat, durant aquests dies hi haurà flexibilitat en els estacionaments (mentre no generen risc).

P – He de passar la ITV del meu vehicle?

R – En general, els tràmits administratius s’han suspés i s’interrompen els terminis en tant dure l’Estat d’Alarma. Policia Local no et denunciarà, ja hi haurà temps per a passar-la. Per a situacions urgents, consulta amb l’estació d’ITV. A Elx, únicament s’atenen les cites prèvies concertades en dates anteriors.

P – Puc continuar utilitzant la bicicleta en els meus desplaçaments i el servei de BiciElx?

R – Sí, encara que convé evitar punts com el vessant del riu. El servei de BiciElx continua actiu, encara que convé adoptar les mesures de prevenció higiènica mínimes.

P – S’ha desbaratat a casa un electrodomèstic de primera necessitat (frigorífic, fogons…) podria anar a recollir-lo a una botiga que he localitzat fora del municipi?

R – La primera opció ha de ser localitzar a un professional o empresa amb servei a domicili, ja que, si bé els seus establiments poden estar tancats físicament al públic, poden haver optat per l’assistència telefònica o a través d’internet. Si no hi haguera disponible aquest servei en el municipi, i encara que tècnicament és possible baixar a comprar tots els dies el supermercat, el sentit comú i la necessitat justificarien el desplaçament. Almenys de moment.

·CURES I SALUT

P – Quants casos hi ha a la meua ciutat?

R – Has d’acudir als canals oficials de Sanitat, tant estatals com autonòmics, per a conéixer les dades sobre persones infectades. No obstant això, és una dada menys important i útil del que sembla ja que existeixen casos lleus i asimptomàtics que haurem passat, estarem passant i passarem sense adonar-nos. Aquesta és la dada important: hem de quedar-nos a casa per a no contagiar a grups de risc (majors,persones amb malalties cròniques, persones amb sistema immunològic deprimit). L’estadística és útil per a valorar l’evolució d’una epidèmia/pandèmia i prendre decisions.

P – Crec que tinc símptomes compatibles he d’acudir a l’hospital?

R – No. Primer s’ha de contactar amb el 900 300 555 perquè l’equip que atén el servei valore el seu cas i acorde l’actuació més adequada. Però atenció, en cas de no pertànyer a un grup de risc, a fi de no saturar les consultes i col·lapsar l’atenció hospitalària, es pot recomanar l’aïllament domiciliari. Pot ser que la resposta telefònica es demore, la qual cosa no impedeix començar a prendre mesures de manera unilateral i preventiva.

P – Tinc problemes de mobilitat o pertanc a un grup de risc, puc demanar un/a familiar o amic/ga que em compre menjar o medicaments?

R – Sí, sempre tractant poder donar la justificació deguda. No obstant això, el grup de voluntariat de DYA Elx ha posat a la disposició de persones majors i grups de risc del municipi la realització de compres d’aliments de primera necessitat, productes d’higiene i medicaments en farmàcies per a evitar la seua eixida al carrer. Totalment gratuït, es durà a terme tots els dies de la setmana (mínim fins al dia 31 de març o finalitze aquesta situació).

Horari de 09.30 a 19.30 telefonant al 607 409 898.

P – Puc portar la xicalla a casa dels avis? Hi ha algun problema a portar-los al matí i recollir-los a la vesprada? Es pot fer en transport públic?

R – Pot fer-se, però ha de fer-ho un únic cònjuge si pot ser. Igualment es pot utilitzar el transport públic (important guardar distància de seguretat). No obstant això, recorda que les persones majors són el grup de major risc.

P – Puc tornar a casa després d’estar el cap de setmana cuidant menors, majors, persones discapacitades o resta de supòsits indicats en l’RDL?

R – Sense problema.

P – “Els meus pares són majors puc portar-los la compra a casa?”

R – Pot fer-se sense problemes, sempre que ho faça i la porte a casa dels pares una sola persona. Fins i tot pots oferir-te a veïns/es que siguen persones majors i ho necessiten.

P – He anat a cuidar un xiquet/a a casa de familiars o amics/gues mentre els seus pares treballaven, puc quedar-me després una estona?

R – Les mesures imposades pretenen evitar el contacte entre grups de persones per a evitar contagis i limitar transmissions al màxim. Hauries de tornar al teu domicili en cessar el motiu que justificava la teua presència, reduint el grup i el risc. Ja hi haurà temps en el futur. Segur.

ANIMALS

P – Es pot traure al gos?

R – Sí. Sempre que es faça en els voltants del domicili i de manera individual, pel temps imprescindible per a efectuar les necessitats fisiològiques. No es pot anar a passejar l’animal a la platja o a la muntanya, si no és que el seu domicili està a escassos metres d’aquests llocs.

P – Al lloc on trauré el meu gos van altres persones què faig?

R – Mantinga distància de seguretat amb les persones. Encara que els animals no transmeten la malaltia procure no tocar els d’altres persones, ni que aquestes acaricien el seu.

P – Puc portar a la meua mascota a la consulta veterinària?

R – S’entén que quan siga necessària consulta veterinària urgent o ser sotmés a intervencions quirúrgiques, és possible acudir-hi, però s’han d’evitar desplaçaments per assumptes menors.

P – Puc eixir a comprar menjar als animals al meu càrrec i anar a un punt diferent al meu domicili per a alimentar-los?

R – En sentit general, totes dues coses estan permeses per raons òbvies i que, a més, es recullen en l’RDL. No obstant això, hem d’evitar la picardia i les situacions forçades: no puc anar a donar menjar a les gallines que tinc en el camp” amb la meua equipació ciclista i la meua bicicleta de carretera per a “aprofitar el viatge”. Una vegada més, siguem seriosos.

·OCI I CREENCES

P – Es pot jugar en instal·lacions esportives o recreatives?

R – No es pot. Ni en les públiques ni en les privades. En el cas d’instal·lacions esportives a l’interior de comunitats de veïns, serà responsabilitat de la Presidència de la Comunitat evitar que aquestes pistes o instal·lacions, com a pistes de pàdel, tennis o piscines, siguen utilitzades (no es pot garantir absència de risc de transmissió en elements comuns). En cas que no es complisca aquesta prohibició seran les Forces i Cossos de Seguretat les que procedisquen al seu precinte. En tot cas, recorda que el decret d’aquestes mesures busca evitar la reunió i contacte entre persones.

P – Puc programar una barbacoa o realitzar una crema agrícola?

R – No, ni les activitats d’oci estan permeses, ni cap d’aquestes coses són possibles d’acord amb l’adopció del Nivell 3 de PREVIFOC amb caràcter indefinit.

P – Puc anar a la platja, passejar-hi o pescar?

R – No, l’Ajuntament ha dictat Provisió per la que queda prohibit l’accés a les platges i el bany a qualsevol persona.

P – Es pot acudir a esglésies o llocs de culte d’altres religions?

R – Les misses han quedat suspeses per la Conferència Episcopal a tot Espanya. Igualment s’han tancat les mesquites

P – Ha mort un familiar puc anar al tanatori i posterior inhumació i/o incineració?

R – Consulte amb l’empresa funerària abans de desplaçar-se per si hi haguera algun tipus de restricció. En cas que no hi haja restricció pot acudir. Es causa a justificar, haver de comprovar per part de les Forces i Cossos de Seguretat la veracitat d’un fet així s’antulla innecessari. Siguem seriosos.

De moment, l’Aljub confirma obertura de 09.00 a 20.00 amb aforament limitat de 10 persones per sala i Carrús confirma obertura de 09.00 a 20.00 amb aforament limitat determinat amb els familiars.

P – Puc acudir al cementeri?

R – Els cementeris del terme municipal estan tancats, realitzant serveis d’enterrament seguint les recomanacions de l’autoritat sanitària (mantindre distància de seguretat d’1,5m, gestions administratives per part d’un únic membre de la família, evitar aglomeracions…)

·SERVEIS I GESTIONS

P – Puc acudir a l’OMAC a realitzar els tràmits habituals?

R – Des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat a la ciutadania limitar les gestions en la xarxa OMAC a les imprescindibles mitjançant cita prèvia (telefonant al 966 658 020 o contactant per correu en omac@elche.es per a valorar la necessitat)

Es recorda que l’administració electrònica està activa en sede.elche.es.

P – Obri Correus?

R – Les oficines de Correus obrin als matins de 09.30 a 12.30 (ni vesprades ni caps de setmana) per a lliurament i recepció de correu/paqueteria. No s’entreguen notificacions en bloquejar-se des dels òrgans remitents. El repartiment domiciliari funciona amb limitacions.

P – Què faig si he de renovar el DNI?

R – Totes les gestions administratives a realitzar en les Comissaries de Policia Nacional han sigut suspeses. S’amplien terminis durant 6 mesos.

P – Afecta l’Estat d’Alarma al funcionament d’Hospitals i centres de salut?

R – Sí, i convé consultar amb ells la vigència de cites. L’Hospital Vinalopó ha suspés l’activitat programada en consultes, proves i quiròfan i ha donat prioritat als casos urgents o no demorables (informaran les persones afectades telefònicament). Es valorarà cada cita de forma personalitzada.

P – Puc fer gestions i tràmits amb la Seguretat Social?

R – S’ha tancat l’atenció presencial en les seues oficines. Existeixen opcions per a tràmits urgents mitjançant Seu Electrònica (Sistema Xarxa i del Registre Electrònic) i telèfons
901 166 565 (INSS) i 901 502 050 (TGSS)

P – Puc fer gestions i tràmits amb la Servei Públic d’Ocupació?

R – S’ha tancat l’atenció presencial en les seues oficines (tramitació de prestacions a porta tancada). Existeixen opcions per a tràmits Telemàtica (https://sede.sepe.gob.es/portalsede/flows/inicio) i telefònica (http://www.sepe.es/homesepe/contacto/atencion-telefonica/tel-ciudadanos.html)

P – Puc fer gestions i tràmits amb la Direcció General de Trànsit?

R – La Direcció General de Trànsit suspén temporalment l’atenció al públic en les Prefectures de Trànsit mitjançant cita prèvia (https://sede.dgt.gob.es/es/otros-tramites/cita-previa-jefaturas/). Pots consultar els tràmits que pots fer online en aquest enllaç: sede.dgt.gob.es/es/

P – Funciona el transport públic?

R – Contestada en la secció CIRCULACIÓ

P – He de pagar en zona blava (Servei ORA)?

R – No. El servei ha sigut suspés.

P – Podré comprar butà? Continuarà el repartiment domiciliari?

R – Sí. Des de les empreses de distribució es continua amb el servei, tot i que es podrán demorar una mica els lliuraments a causa de la major demanda del servei.

P – Poden obrir els comerços de l’aeroport sobre els quals l’RDL decreta tancament?

R – Segons indica AENA “l’Ordre TMA/240/2020, de 16 de març permet obrir els establiments dels aeroports que, en la zona aire, siguen imprescindibles per a atendre les necessitats essencials de persones treballadores, proveïdores i passatgeres en les seues instal·lacions.” Sempre evitant aglomeracions i respectant 1 metre de distància i permanència mínima.

P – Puc fer una mudança?

R – Si pots, evita aquest i qualsevol altre moviment si no és estrictament necessari. No obstant això, en cas de necessitat, l’habitatge es considera un bé de primera necessitat pel que tant la mudança com la cerca d’habitatge a través d’immobiliària (preferiblement per telèfon o online), sembla justificada.

 


Rep informació A L’INSTANT amb Telegram
Canal de Polici­a Local d’Elx