L’Ajuntament aprova inicialment el reglament per a regular les cerimònies de matrimoni i d’acolliment civil

L’Ajuntament aprova inicialment el reglament per a regular les cerimònies de matrimoni i d’acolliment civil

L’objectiu és reconéixer el dret de les persones que desitgen dur a terme una cerimònia civil basada en normes de conducta democràtiques i tolerants i els valors superiors expressats en la Constitució


El Ple de l’Ajuntament d’Elx ha donat llum verda, amb els vots a favor de PSOE i Compromís i amb l’abstenció de la resta de grups municipals, el Reglament de cerimònies civils d’Elx. Es tracta d’una aprovació inicial que eixirà a exposició pública i que tornarà al Ple, després del període d’al·legacions, per a la seua aprovació definitiva.

Tal com ha explicat el regidor de recursos Humans, Ramón Abad, aquest reglament té com a objecte regular el procediment per a l’autorització i la celebració de determinades cerimònies civils a sol·licitud de la ciutadania a l’Ajuntament d’Elx. Aquestes cerimònies són la benvinguda a la ciutadania o l’acolliment civil i el matrimoni civil.

Entre les finalitats d’aquest reglament es troba reconéixer el dret dels ciutadans que, posseïdors d’uns principis no adscrits a cap creença religiosa, desitgen dur a terme una cerimònia civil basada en normes de conducta democràtiques i tolerants i els valors superiors expressats en la nostra Constitució, especialment la igualtat i la llibertat.

L’Ajuntament d’Elx compta amb un romanent de 12.159.678 euros que en el present exercici es podrà destinar a inversions o a despesa corrent, ja que enguany les regles fiscals estan suspeses i ja no existeix l’obligació d’amortitzar deute

També, defensar l’exercici dels drets i de les llibertats de la ciutadania en general, siguen les que siguen les seues conviccions, sempre que siguen respectuoses amb la resta de les persones i amb els seus propis drets reconeguts tant en la Constitució Espanyola com en les Declaracions Universals.

Per tant, el seu objectiu és col·laborar, participar i oferir la possibilitat, amb els mitjans a l’abast de l’Ajuntament, de realitzar celebracions laiques en un entorn digne per als actes civils més importants de la vida social de la ciutadania.

Abad ha recordat que la celebració d’aquests actes no implica cap despesa per a l’Ajuntament, ja que se sufraguen amb la corresponent taxa.

Comptes municipals

D’altra banda, en el Ple celebrat hui, i dins de l’àrea de gestió Tributària i Financera s’ha adonat de l’informe d’execució pressupostària i situació de moviments de tresoreria corresponents al quart trimestre de 2020; de l’informe de seguiment de compliment de les IFS; de l’informe anual sobre resolucions contràries a les objeccions emeses per la Intervenció Municipal de Fons, i de l’expedient de liquidació del Pressupost de 2020.

Segons el compte de liquidació, l’Ajuntament d’Elx compta amb un romanent de 12.159.678 euros que en el present exercici es podrà destinar a inversions o a despesa corrent, ja que enguany les regles fiscals estan suspeses i ja no existeix l’obligació d’amortitzar deute.

Macià ha explicat que l’Ajuntament disposa a data 31 de desembre d’un estalvi net positiu de 19’8 milions i una ràtio d’endeutament del 10’95%, 100 punts per davall de l’exigit per la llei.

A més, compta amb un superàvit de 8’2 milions d’euros, per la qual cosa es dona una capacitat de finançament positiva, a l’ésser els ingressos majors a les despeses en els capítols de l’1 al 7.

L’informe indica, a més, que el període mitjà de pagament global a mes de desembre va ser de 23’34 dies.

L’expedient de liquidació també inclou les operacions d’endeutament contractades: l’import total de préstecs disposats i no disposat és a 31 de desembre de 19.651.753 euros. “El deute a data 31 de març s’ha reduït en 778.935 euros, per la qual cosa tenim un deute amb els bancs hui dia de 18.872.817’59 euros”, ha explicat la regidora.

D’altra banda, s’ha adonat de l’informe de seguiment del compliment dels requisits de les IFS any 2020. “Els responsables han elaborat els informes justificatius on s’indica que s’estan complint. En 2020, el govern no va aprovar normativa per a usar el superàvit de 2019 per a finançar IFS. El que va fer va ser habilitar l’ús del superàvit per a política de despesa social. En aquest sentit, invertim 400.000 euros en vals d’alimentació”.

Finalment, s’ha adonat de l’informe-resum anual sobre les resolucions contràries a les objeccions emeses per la intervenció municipal en 2020. La regidora ha indicat que es van formular 28 informes d’objecció. Objeccions sobre dos expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit, aprovats en els plens de 25 de maig i 26 d’octubre de 2’3 milions d’euros. El Tribunal de Comptes va aprovar el 2 de febrer d’enguany un informe en el qual indicava quines despeses no eren motiu d’objecció, per la qual cosa d’aquests 2’3 milions, 1’2 milions no eren objecte d’objecció. En la comissió d’Hisenda, l’interventor va explicar que no hi ha una postura definida i clara ni en la llei ni en els organismes interventors respecte al que és d’objecció i el que no.

L’informe indica que en totes les objeccions s’ha constatat: que la despesa ha sigut proposada per l’òrgan competent; la despesa disposava de crèdit adequat i suficient; la conformitat dels responsables en relació amb el servei o subministrament, que queda acreditat el dret del proveïdor al cobrament i l’informe del tècnic del departament que motiva l’actuació.

Totes les objeccions efectuades s’han traslladat al Tribunal de Comptes i fins i tot a alguns grups polítics que al llarg del 2020 han anat sol·licitant cada mes els informes d’objecció.