El pressupost municipal per a 2022 ascendeix a 231,8 milions d’euros

El pressupost municipal per a 2022 ascendeix a 231,8 milions d’euros

Les línies mestres de l’esborrany s’han presentat al Consell Social i la seua aprovació per la Junta de Govern Local es preveu per al pròxim dia 26 de novembre de 2021


L’esborrany del pressupost municipal de Despeses per a 2022 de l’Ajuntament d’Elx ascendeix a 231.867.257,02 euros en total (del capítol 1 al capítol 9, incloent-hi ingressos ordinaris i inversions), 32 milions més que el pressupost de 2021.

Existeix una previsió de recursos ordinaris que financen despeses ordinàries no financeres de 185.667.000 euros (és a dir, dels impostos i les transferències que es reben de les administracions). Aquests ingressos han tingut en compte una disminució del 65% en la recaptació de la plusvàlua, un increment del 13% en els ingressos procedents de la participació en tributs de l’Estat i la compensació per l’efecte de la implantació del Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA en la liquidació del pressupost de 2017.

D’eixos recursos ordinaris, 160,4 milions són despeses fixes que finançaran contractes i serveis fixos de l’Ajuntament (personal, fons de contingència, passius financers, serveis públics…). La resta, 25,3 milions, són despeses que es poden anomenar discrecionals. La resta d’ingressos procedeixen de subvencions per a inversions, de venda de terrenys i d’operacions bancàries.

El capítol de personal ascendeix a 85 milions d’euros i preveu un increment salarial del 2%, que coincideix amb el previst en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) i es consigna partida per a la carrera professional/productivitat.

En despeses fixes, la neteja de via pública i de recollida de residus ascendeix a 33.977.409 euros enfront dels 31.213.292 euros de 2021. La concessió del transport urbà s’incrementa de 9.050.000 e a 9,2 milions d’euros.

L’amortització de deute disminueix respecte a 2021 (de 3,1 milions a 1.020.000 euros) a causa de l’amortització anticipada que s’ha anat realitzant al llarg de l’any.

Entre les inversions més destacades està el Pla Edificant amb un import total de 13.890.164,33 euros. Inversions Edusi es preveuen per un import total de 9.242.676,96 euros. També contempla la part que correspon a l’Ajuntament del Pla Planifica per a la reforma, la rehabilitació i la millora dels poliesportius de les pedanies per import d’1.062.504,66 euros, a més d’1.000.000 d’euros per al Pressupost Participatiu, 1.250.000 euros per a la reforma del MAHE o 1.000.000 d’euros per a la reparació de fermes (asfaltat).

El pressupost de despeses de Visitelche aconsegueix els 2.244.844,58 euros, el de Pimesa és de 18.220.325,68 euros i el d’Aigües d’Elx és de 30.488.788’04 euros. El pressupost de despeses de Mevesa és d’1.267.499,36 eruos.

Les línies mestres d’aquest esborrany de pressupost, ja que encara no s’ha aprovat per la Junta de Govern Local, s’han presentat al Consell Social. La previsió és que s’aprove en aquesta Junta el pròxim dia 26.