El Ple aprova en temps el Pressupost de 2023, que garanteix el creixement econòmic d’Elx i la justícia social

El Ple aprova en temps el Pressupost de 2023, que garanteix el creixement econòmic d’Elx i la justícia social

El pressupost consolidat dels comptes del pròxim any ascendeix a 246 milions d’euros i les inversions reals de l’Ajuntament, Pimesa i Espais Verds a 45 milions


El Ple de novembre ha aprovat en temps el Pressupost Municipal de 2023 de l’Ajuntament d’Elx, el pressupost consolidat del qual ascendeix a 246 milions d’euros, amb els vots favorables dels grups que conformen l’Equip de Govern. Uns comptes per al pròxim exercici que són “reals, equilibrats, que no deixen d’atendre les necessitats més urgents i que ajudaran a continuar transformant aquesta ciutat com ho hem anat fent des dels últims set anys”, ha manifestat la regidora de Gestió Financera i Tributària, Patricia Macià. Fins i tot ha reconegut que estaran marcats “per l’amarga situació de crisi en el subministrament energètic i de les conseqüències d’una indesitjable i cruel guerra”, que es refereix a la invasió russa d’Ucraïna que ha provocat la pujada generalitzada de preus.

Sota els objectius proposats, Macià ha valorat que el Pressupost de 2023 té una “capacitat de finançament positiu, tant per al Consistori com per a les entitats municipals i les empreses públiques; l’estalvi net de les comptes municipals és altament positiu”. La previsió d’ingressos del Pressupost de l’Ajuntament ascendeix a 231,7 milions d’euros, la qual cosa suposa una disminució del 0,06% respecte a les previsions inicials de 2022. Tot això malgrat haver congelat impostos, preus públics i fins i tot haver suspés taxes, el capítol 1 d’impostos directes experimenta un increment del 1,66% respecte a 2022, segons les dades de recaptació que es desprenen de la comptabilitat. Els ingressos per Participació en Ingressos d’IRPF de l’Estat, que experimenta un increment respecte a l’exercici anterior del 18,92%.

Les transferències corrents, amb una consignació de 77.147.287,56 euros, suposen un augment del 11,91% respecte a 2022 i destaca l’increment del 3,34% del Fons Complementari de Finançament, així com la consignació de la liquidació d’aquest Fons corresponent a l’exercici 2021. S’inclou el Fons complementari de Finançament de la Generalitat Valenciana i diversos programes d’ocupació, com ara el Taller d’Ocupació Elx XVI i els programes EXPLUS i EMPUJU. A més, es produeix un increment important en les partides relatives al Contracte Programa de Benestar Social, que passa de 6,1 milions euros a 9,5 milions d’euros en 2023.

Les transferències de capital s’han calculat sobre la base de les subvencions sol·licitades, que ascendeix a 20.420.265,29 euros, que corresponen al Pla Edificant, amb 14.941.210,81 euros, l’estratègia DUSI, per 3.829.000,01 euros, així com les anualitats de 2023 del Pla Planifica de la Diputació d’Alacant, per 364.308,95 euros. També s’inclouen les anualitats de 2023 de tres projectes finançats amb els fons Next Generation, per 1.282.745,52 euros. També es preveu concertar una nova operació de crèdit per import de 13.724.880,55 euros, com a font de finançament d’inversions de capital.

El pressupost consolidat de l’Ajuntament, Pimesa i Espais Verds ascendeix a un total de 246.006.916,80 euros en previsions d’ingressos i 245.323.395,69 euros en crèdits de despeses, amb un superàvit acumulat de 683.521,11 euros. “I això amb els impostos, taxes i preus públics per tercer any consecutiu i ha suspés la taxa de taules i cadires i de mercats ambulants”, ha recalcat Macià. Les aportacions de l’Estat en concepte de participació d’ingressos de l’IRPF i del Fons Complementari de Finançament han augmentat per a 2023 encara que no suficient per a compensar el gran increment que han experimentat les despeses esmentades.

Les despeses financeres ascendeixen a 316.990,06 euros, un 42,75% més, a causa de la previsible pujada dels tipus d’interés, a conseqüència de les mesures adoptades pel Banc Central Europeu per a controlar la inflació.

L’import de les inversions de l’Ajuntament, Pimesa i Espais Verds ascendeix a 45,6 milions d’euros per a 2023. L’adequació i la reparació d’espais públics per a vials i aparcaments, la demolició dels blocs 11, 12, 13 i 14 de Sant Antoni, l’anualitat de 2023 de les obres de construcció del Centre Social dels Arenals, el lísing per a l’adquisició de vehicles de la Policia Local, les obres per a la implantació de zones de baixes emissions, la redacció del projecte de rehabilitació del Mercat Central, actuacions en espais per als vianants o l’assistència tècnica per a la rehabilitació de la Torre de Ressemblanc, entre altres. S’inclou l’anualitat 2023 de tres projectes finançats amb fons Next Generation.

Les Transferències de capital ascendeixen a 648.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 75,14%. Aquestes inclouen les subvencions destinades a la rehabilitació i les millores en l’accessibilitat d’habitatges, per 500.000 euros, l’adaptació d’eurotaxis, per 20.000 euros i les obres del magatzem de l’Associació Integra-T, per 128.000 euros.

Per a 2023 estem obligats a pagar al Consorci de Residus Sòlids del Baix Vinalopó un impost sobre el depòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus per import de 1,5 milions d’euros en aplicació de la nova Llei de Residus.

A més, el Pressupost Municipal de 2023 inclou el cost de la incorporació de 17 autobusos híbrids a l’actual flota de transport públic urbà, més l’ampliació de quatre nous vehicles, amb els nous serveis aprovats i el personal incorporat, que repercuteixen en un augment de l’import d’aquest contracte en 2023. Els comptes també contemplen la pujada salarial del personal de l’Ajuntament en un 2,5% tal com estableix el Projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023. En la nòmina de novembre es cobrarà la pujada del 1,5% més endarreriments, la qual cosa ha provocat que el capítol de Personal augmentara en un 2,9% i el de béns corrents i serveis, un 14,12%, que passa de 84,8 inicials a 96,9 milions d’euros.

Les inversions inclouen el projecte de rehabilitació del Mercat Central, la demolició de quatre blocs Sant Antoni, l’adquisició de vehicles de la Policia Local mitjançant lísing, la implantació de zones de baixes emissions o les anualitats del Centre Social dels Arenals i tres projectes dels fons Next Generation, entre altres iniciatives

Esther Díez, portaveu del grup Compromís, ha recalcat que les polítiques de Benestar Social continuaran protagonitzant la inversió municipal per a 2023, amb partides pròpies per a teleassistència, menjador social, servei d’ajuda a domicili, alimentació en període vacacional o el programa d’intervenció comunitària. I que es consoliden aquelles destinades a igualtat i diversitat. A cooperació al desenvolupament, ha puntualitzat, es destinaran 300.000 euros. I que, en matèria de serveis públics, la neteja i el transport seran les principals àrees.

A més de les millores de la contracta de neteja, gràcies al Pressupost de 2023, els autobusos urbans experimentaran una reestructuració global de totes les línies per a fer-les més àgils i directes, per a millorar les connexions a l’entorn de l’estadi de futbol o per a crear la nova línia M per a sumar més d’un milió de viatgers a l’any. A més, amb la nova contracta d’autobusos a les pedanies, ha dit Díez, s’han augmentat els recursos dirigits a aquest servei en 156.090 euros, que suposa una inversió total de 916.000 euros.

Quant a l’emergència climàtica, el Pressupost del pròxim exercici possibilitarà la redacció del Pla d’Infraestructures Verdes, l’hort urbà en l’hort de Travalon amb més de dos centenars de microparcel·les, la millora de l’accessibilitat als autobusos urbans i prop d’un milió d’euros destinats a la millora de l’eficiència energètica, que se sumen a iniciatives en tràmits com ara el bescanviador de Doctor Caro, la sendera sud del riu Vinalopó o la renovació de 5.000 lluminàries de l’enllumenat públic. I, en economia i ocupació, es destinaran 245.000 euros al comercerç i 400.000 euros als programes Elx Empra i Elx Emprén.

L’edil Díez ha recordat que el Consell també ha inclòs en el Pressupost Autonòmic de 2023 els 11 milions del bloc quirúrgic de l’Hospital General, els 4,2 milions d’euros per a la construcció del Centre de Salut Altabix-Travalon, els 4,6 del col·legi La Paz de Torrellano o un milió per al Palau d’Arts Escèniques de Carrús.

La inflació ha protagonitzat l’augment dels preus del subministrament elèctric, del cost del combustible i del cost dels materials i ha provocat l’augment de l’import en els diferents contractes municipals i projectes d’obres a executar, que s’ha vist reflectit en el pressupost de 2023. “En aquest sentit, els costos energètics que ha d’afrontar aquesta administració local de cara 2023 s’han triplicat, han augmentat un 161% i han passat de 4,2 milions d’euros a pagar 11,7 milions. Això ha repercutit en el fet d’haver de reduir els imports d’altres partides pressupostàries del capítol II de Béns Corrents i Serveis”, ha afirmat Macià.

Encara que ha reconegut que totes les Àrees Municipals han patit rebaixes, prop de 17 milions d’euros de més derivats de la inflació i de costos energètics, entre altres, “hem treballat perquè els convenis amb totes les entitats, col·lectius i associacions de tota índole de la nostra ciutat no patiren cap rebaixa i les hem deixat amb l’import del present exercici, un import que ha anat augmentant-se al llarg de la legislatura”, ha precisat la titular de Gestió Tributària i Financera. Però ha destacat que es contemplen noves partides com ara el Servei d’Ajuda a domicili per a dependents, amb un milió, que, si se sumen al SAD i SADIF municipal, l’ajuda a domicili ascendeix a 4,2 milions d’euros.

Igualment, amb el romanent s’inclouen les partides d’ajudes a l’IBI i d’Emergència Social perquè tinguen el mateix import del present exercici, 400.000 euros i 1,5 milions, respectivament. Així mateix, s’augmenta a 1,4 milions d’euros per a incrementar la productivitat i la partida d’ajudes mèdiques per als treballadors municipals.

“Una vegada liquidem el pressupost de 2022 al març i coneguem el romanent de Tresoreria, posarem en marxa una modificació pressupostària per a poder restablir els imports que han de tindre aquelles partides que s’han vist retallades”, ha assegurat Macià.

Les esmenes a la totalitat dels grups VOX i Popular al Pressupost Municipal de 2023 han sigut rebutjades, així com les 77 esmenes presentades per aquesta última formació, ja que, segons els grups que conformen l’Equip de Govern, Socialista i Compromís, algunes d’aquestes no s’ajusten a la llei.

Elx és la primera ciutat de gran població de la província a aprovar els seus pressupostos per a l’any pròxim i la segona de la Comunitat Valenciana, 11 dies després que València. I s’han sotmés a la consideració del Ple 18 dies abans que en 2021.

Execució del Pressupost de 2022

D’altra banda, el pressupost d’ingressos de l’exercici 2022 presenta, a 30 de setembre, un nivell d’execució del 65,6%, dels quals s’han recaptat el 50,88%. I el nivell de recaptació de Vehicles i de Guals ja havia finalitzat i la recaptació se situava en el 86,18% i 93,51%, respectivament.

El pressupost de despeses, en el tercer trimestre amb un nivell d’execució del 61,34% de despeses compromeses i del 51,45% d’obligacions reconegudes.

El capítol 2 de béns corrents i serveis es trobava amb un nivell de despeses compromeses del 80,21%.

El capítol 6 d’inversions reals, que ascendeix a 75 milions d’euros, tenia a 30 de setembre una despesa compromesa del 28’08%, 21 milions d’euros, i d’executat del 18,44%, és a dir, 13,8 milions. El nivell d’execució a data de 25 de novembre del capítol sis es troba de la següent manera, ha explicat a l’edil: “D’un total de 75,8 milions d’inversió, el 36,76% està adjudicat, és a dir, 27,9 milions d’euros; un 7,75%, és a dir, 5,9 milions d’euros, són plecs aprovats pendents d’adjudicar perquè estan en fase de licitació; i un 6,53%, 4,9 milions d’euros, són expedients de projectes pendents d’aprovació, amb la retenció de crèdit ja disponible”. “Hui dia”, ha continuat, “s’han gestionat un total de 38,7 milions d’euros, és a dir, un 51,04% del capítol 6 amb un 24,52% d’executat, és a dir, 18.610.269 milions d’inversió executada”.

Quant a situació de la tresoreria, el Consistori tenia en el tercer trimestre unes existències finals de 38,5 milions d’euros. I l’informe de morositat d’aquest període assenyala que el 67,07% del nombre total de pagaments, que és el 70,28% de l’import total pagat, s’ha realitzat dins del període legal establit. D’altra banda, el període mig global de pagament a proveïdors se situava al juliol en 27,16 dies, a l’agost en 26,29 dies i al setembre, en 25,96 dies, per davall dels 30 dies establits per llei.

Ajudes a famílies pels costos energètics

Les modificacions del pressupost vigent número 30 i 31 han tirat avant amb els vots dels grups Socialista i Compromís i amb les abstencions de la resta de formacions. La primera, de 29.075 euros, relativa a despeses que s’han produït durant 2021 o anteriors i que no han pogut aplicar-se en el seu corresponent exercici pressupostari; la segona, de 200.000 euros sobrants de les ajudes energètiques per a pimes i autònoms que es transvasaran a les ajudes dirigides a famílies per a afrontar els costos energètics procedents de les ajudes a pimes, de les quals, amb 1.603 sol·licituds, han sobrat els esmentats 200.000 euros.

La partida d’ajudes a les famílies per a costos energètics era inicialment de 1,2 milions d’euros en total. Les peticions van ser de més de 6.500 a raó d’un màxim de 200 euros per cadascun. Amb aquesta modificació es possibilitarà que tots els beneficiaris tinguen l’ajuda i ningú quede fora per falta de pressupost. Justament, aquesta setmana s’efectuarà el primer pagament a 650 famílies, i des del Govern local ja es prepara el segon decret per a pagar a prop d’altres mil.

Tarifes per a ús del Gran Teatre i de La Llotja

La totalitat dels grups polítics amb representació plenària han donat el vistiplau a la bonificació del 95% de l’IBI a huit immobles d’ús exclusiu educatiu, tal com arreplega l’ordenança relativa a aquest impost en el seu apartat quatre de l’article quart i que contempla la Llei d’Hisendes Locals.

També ha tirat avant amb l’abstenció del grup VOX de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa per la Utilització Temporal d’Espais en Instal·lacions Culturals per a 2023, amb la finalitat d’incloure el Gran Teatre i la Sala La Llotja, les tarifes dels quals seran de 2.965,5 i 1.451 euros, respectivament, per huit hores.

Pla de Prevenció d’Incendi Forestals d’Elx

Per part seua, els grups polítics del Ple, excepte VOX, han aprovat el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Terme Municipal d’Elx. Tal com ha explicat el regidor d’Emergències i de Recursos Humans, Ramón Abad, amb el canvi climàtic els incendis són més recurrents, en general, i que després de la redacció del Pla Territorial d’Emergències i el Pla de Riscos Forestals, el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, que compta amb una subvenció de 9.000 euros per la Diputació té com a missió la prevenció en terrenys forestals, l’adopció de polítiques i el disseny d’accions encaminades a aquest fet, minimitzar danys en cas d’incendis, informar i formar la població, especialment la del sector agrari. Està aprovat inicialment per la Conselleria i té una vigència de 15 anys.

Finalment, s’ha acordat per unanimitat la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual de l’Ajuntament, entre aquests, 28 noves places de Policia Local, i de funcionari de Visitelche per a 2023 amb la finalitat de garantir i de millorar els serveis públics.

El Ple de desembre se celebrarà el dilluns 19, amb motiu de les festes nadalenques.