Pimesa encarrega la redacció del projecte del cinqué edifici per a continuar avançant en la renovació urbana de Sant Antoni

Pimesa encarrega la redacció del projecte del cinqué edifici per a continuar avançant en la renovació urbana de Sant Antoni

L’alcalde, Carlos González, explica que el bloc s’alçarà en una parcel·la propietat municipal i suposarà la creació de 45 nous habitatges


L’alcalde, Carlos González, ha anunciat que l’empresa municipal PIMESA ha iniciat els tràmits per a la contractació dels serveis d’assistència tècnica de redacció de projectes i direcció d’obres per a la construcció d’un edifici d’habitatges sobre la parcel·la núm. 5. El regidor ha explicat que es tracta d’alçar aquest nou edifici en una parcel·la propietat municipal disponible al barri Sant Antoni (la parcel·la núm. 5 del PRIM), amb una superfície de 872 m² i un potencial d’aproximadament 45 habitatges. Quan concloguen el quart i el cinqué bloc, i juntament amb els tres primers edificis materialitzats, seran prop de 400 els habitatges construïts a l’Àrea de Renovació i Regeneració Urbana (ARRU) de Sant Antoni.

“L’objectiu de poder disposar en pocs mesos d’una proposta edificatòria en l’àmbit del barri Sant Antoni que permeta aconseguir fons públics per a escometre una nova fase del projecte de renovació urbana d’aquest barri, o bé per a construir un edifici en règim de lloguer assequible i incrementar així el Parc Públic d’habitatge municipal, destinat exclusivament a famílies del barri”, ha explicat l’alcalde.

La construcció d’un nou edifici sobre aquesta parcel·la permetrà continuar a curt termini amb el procés de renovació urbana del barri Sant Antoni i, per això, serà necessari disposar d’un projecte edificatori que es puga acollir al finançament arreplegat en algun dels Programes del Pla Estatal d’Accés a l’Habitatge 2022-2025 o del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així mateix, es va aprovar la certificació núm. 13 de l’obra executada el mes de març de 2023 del quart edifici en construcció de 54 habitatges, situat al carrer Bisbe Cubero, núm. 6, que comptava en aquella data amb un grau d’avanç de les obres del 29,11%.

L’empresa municipal durà a terme una sèrie d’accions encaminades a donar suport a persones amb alt grau de vulnerabilitat que vulguen participar en el Programa d’ajuda en actuacions per a dur a terme la rehabilitació dels seus edificis

D’altra banda i també al barri de Sant Antoni, el Consell d’Administració va acordar adjudicar el local 1 de l’Edifici 1, situat al carrer Francisco Pérez Campillo, núm. 24, amb una superfície de 56,71 m² i amb un preu net de 56.142,90 euros, més IVA, que es destinarà a l’establiment d’un forn de pà-cafeteria.

Facilitar l’obtenció d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis

D’altra banda, l’empresa municipal durà a terme una sèrie d’accions encaminades a donar suport a persones amb alt grau de vulnerabilitat que vulguen participar en el Programa d’ajuda en actuacions per a dur a terme la rehabilitació dels seus edificis.

L’alcalde ha recordat que tant l’Ajuntament d’Elx com la Generalitat Valenciana estan apostant per promoure la rehabilitació d’edificis ocupats per persones amb un alt grau de vulnerabilitat, amb la finalitat d’afavorir l’arribada d’ajudes públiques del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència als col·lectius més desfavorits, per a complementar amb aquesta política les actuacions de renovació urbana promogudes als barris Sant Antoni i Porfiri Pasqual que gestiona PIMESA.

El programa d’ajudes a l’àmbit d’edificis de la Generalitat té com a objecte el finançament d’obres o actuacions en els edificis d’ús predominant residencial en les quals s’obtinga una millora acreditada de l’eficiència energètica, amb especial atenció a l’envolupant edificatori en edificis de tipologia residencial col·lectiva, incloent-hi els seus habitatges.

La regidora d’Urbanisme, Ana Arabid, ha indicat que les ajudes a l’àmbit d’edifici, en funció de l’estalvi energètic aconseguit, poden arribar fins al 80% del cost de l’actuació amb un import màxim de 18.800 euros per habitatge.

Existeixen a més unes ajudes complementàries personals per motius de vulnerabilitat que podran arribar fins al 100% del cost de l’actuació, amb un límit de 23.500 euros per habitatge, unes ajudes complementàries per a la retirada, manipulació, transport i gestió de residus d’amiant de fins a 1.000 euros per habitatge o 12.000 euros per edificis, i una ajuda complementària de la Generalitat en edificis ocupats per persones amb un alt grau de vulnerabilitat de 2.000 euros addicionals per habitatge, sense sobrepassar la inversió realitzada.

Es tracta d’una concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el qual el criteri per a la tramitació de les sol·licituds serà l’ordre de presentació d’aquestes. El termini per a la presentació de la sol·licitud d’ajudes s’iniciarà el 6 de juny de 2023 i finalitzarà el 28 de desembre de 2023, tots dos inclusivament.

PIMESA actuarà com a agent de la rehabilitació, que aportarà com a empresa pública un servei a la ciutadania, especialment a les persones amb alta vulnerabilitat, amb una atenció personalitzada i de proximitat, i una rellevant experiència en matèria de foment i acompanyament en aquesta mena d’actuacions que impliquen coneixements tècnics i de gestió especialitzada”, ha destacat la regidora.

L’agent rehabilitador gestiona directament mitjançant un “contracte clau en mà” l’execució material de les actuacions a realitzar durant un termini determinat i per un preu tancat global.

En la relació contractual de l’agent de la rehabilitació amb la Comunitat de persones propietàries ha de quedar pactada quina és l’obra que es realitzarà, el preu d’aquesta i la seua forma de finançament. A més, s’indica clarament quina és la subvenció per rebre i la quantitat restant que ha d’abonar la Comunitat de propietaris, així com el finançament aconseguit, en el seu cas.

Per tant, l’agent de la rehabilitació és el que realitza l’actuació al seu càrrec i assumeix el cost d’aquesta, ja que pot ser perceptor de la subvenció, mitjançant el mecanisme de cessió del cobrament. L’agent s’encarregarà també de realitzar la tramitació de les ajudes en nom de la comunitat.

Les funcions a desenvolupar per PIMESA seran totes aquelles derivades de la fórmula “clau en mà”. Entre altres, dissenyar l’estratègia de finançament de l’actuació per a poder dur-la a terme, recaptar les memòries o projectes tècnics d’execució, contractar amb tercers totes les accions necessàries per a l’execució de les actuacions de rehabilitació, tramitar la sol·licitud d’ajudes podent tindre la consideració de perceptor de les ajudes, justificar una vegada acabades les obres el compliment de les condicions necessàries per a l’atorgament de la subvenció o tramitar els expedients personals d’ajuda addicional que corresponga d’aquelles persones beneficiàries de les ajudes en situació de vulnerabilitat.

Per tot això, Pimesa sol·licitarà la seua inscripció com a agent de la rehabilitació en el Registre de gestors i Agents Rehabilitadors de l’Habitatge de la Generalitat Valenciana.