INFORMES ESTADÍSTICS

Aquest apartat mostra els treballs realitzats per l’Observatori Socioeconòmic del Ajuntament d’Elx.

En els informes estadístics anuals es recopilen un gran nombre de dades mitjançant taules i gràfics que mostren l’evolució a través dels últims anys de la població, el mercat de treball, l’empresa, la indústria, l’edificació i l’habitatge, el turisme, l’agricultura i el consum en el municipi. Un text d’introducció resumeix el balanç de l’últim any reflectit i la comparació respecte als anys anteriors.

En aquest apartat també hi ha uns altres informes monogràfics referits als diferents aspectes econòmics i socials d’Elx

ACCEDEIX DES D’ACÍ AL BUSCADOR DELS INFORMES
Informes estadístics anuals de població

En cada un d’aquests informes s’estudia l’evolució de la població d’Elx dels últims deu anys comparant-la amb uns altres àmbits territorials. La població de les pedanies i la dels districtes urbans. La mortalitat i la natalitat. El creixement poblacional i les migracions. La població estrangera per continents i principals nacionalitats. La població per sexes i grups d’edat i les projeccions de la població a curt i mitjà termini. També s’hi inclou una comparativa dels principals indicadors demogràfics.

Informes de població Veure enllaç


Informes estadístics anuals de mercat de treball

S’hi estudia l’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social, l’afiliació per mesos segons règim i  per sectors econòmics. Els afiliats a la Seguretat Social en la indústria segons activitat. L’evolució de la desocupació i la seua comparació amb uns altres àmbits territorials. La desocupació per mesos i per sectors econòmics. La desocupació desagregada segons activitat econòmica, per grans grups professionals i segons nivells acadèmics. La desocupació segons sexe i edat. Els aturats segons ocupació més demanada i sexe. La desocupació registrada d’estrangers i segons nacionalitat. Les  contractacions per activitat econòmica. Les ocupacions amb major contractació segons sexes. Els contractes registrats segons tipus. Les contractacions a estrangers segons nacionalitat i sexe.

Informes de mercat de treball Veure enllaç


Informes estadístics anuals d’empresa

En aquests informes s’arreplega el nombre d’empreses i treballadors segons activitat econòmica basant-se en les dades de la Seguretat Social. La mitjana de treballadors per empresa segons activitat. La distribució de les empreses i els treballadors segons sector econòmic. La fitxa detallada d’empreses i treballadors segons règim. El nombre d’empreses del sector serveis segons activitat principal en la base de dades del DIRCE.

Informes d'empresa Veure enllaç


Informes estadístics anuals d’indústria

S’hi presenta l’evolució de les principals magnituds de l’activitat industrial il·licitana en el context comarcal i autonòmic. El nombre d’empreses i l’ocupació industrial. Les principals activitats industrials segons l’Impost d’Activitats Econòmiques. Els principals indicadors econòmics en la indústria del calcer i l’evolució del comerç exterior.

Informes d'indústria Veure enllaç


Informes estadístics anuals d’edificació i habitatge

S’hi mostren les dades del nombre de llicències d’obres majors i habitatges de nova construcció distribuïts segons localització (ciutat i pedanies). El preu del metre quadrat d’habitatge lliure i el nombre de les taxacions en els deu últims anys. El preu del metre quadrat d’habitatge lliure per trimestres i segons antiguitat de l’habitatge. Les transaccions immobiliàries d’habitatges. El nombre d’empreses de la construcció i immobiliàries. En aquest mateix informe s’arrepleguen les dades de l’explotació estadística del Cens d’Edificació i Habitatge de 2001.

Informes d'edificació i habitatge Veure enllaç


Informes estadístics anuals d’agricultura

S’hi recopilen les dades de superfícies agràries per tipus de cultius. Les superfícies dels principals cultius agraris i la seua evolució. La fitxa completa de tots els cultius agraris i la seua superfície en els últims deu anys. El cultiu del magraner. L’ocupació en l’agricultura.

Informes d'agricultura Veure enllaç


Informes estadístics anuals de turisme

S’hi sintetitzen les dades referides a l’oferta turística: el nombre i les places dels hotels i hostals, càmpings, apartaments i agències de viatges. El nombre de restaurants i cafeteries. L’ocupació hotelera per mesos. El nombre d’activitats i el d’assistents del Centre de Congressos. L’ocupació en l’hostaleria.

Informes de turisme Veure enllaç


Informes estadístics anuals de consum

S’hi inclouen dades relatives a vehicles matriculats per tipus. L’evolució de les matriculacions de turismes. Les compravendes d’habitatges. Els ingressos i les despeses per habitant, etc.

Informes de consum Veure enllaç


Informes estadístics monogràfics

Els informes monogràfics comprenen diversos temes com ara la immigració, el comerç, la vulnerabilitat, el calcer, la igualtat, la renda, etc.

Informes monogràfics Veure enllaç