Programes

Preservació familiar:

L’equip intervé a través de mesures de suport familiar que permeten eliminar, reduir o compensar les dificultats o la inadaptació que els afecten, potenciant les seues capacitats i afavorint la permanència dels xiquets i xiquetes en el seu entorn.

Reagrupació familiar:

De la mateixa manera, intervé, conjuntament i en col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, amb les famílies que tenen menors en el sistema de protecció, a haver-hi assumit la Generalitat la tutela i/o guarda en centres de protecció de menors, habitatges tutelats o acolliments familiars.

Acolliment familiar:

Finalment, realitza intervencions de valoració, suport, seguiment i terapèutiques amb famílies acollidores en la modalitat de família extensa o afí, així com amb els menors acollits per aquestes.