Renda garantida de la ciutadania

Es configura com el dret a una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís de les persones destinatàries de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció de les persones que no tinguen recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent els principis d’igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

COM TRAMITAR

Presencialment

Com es fa el tràmit?

Cal arreplegar la sol·licitud en l’oficina PROP, de la Generalitat Valenciana, i en els SIOA municipals (Servei d’Informació, Orientació i Assessorament). En aquests centres sol·licita la documentació que cal presentar per a aquestes ajudes.

Centres SIOA

Qui les pot demanar? Podran ser persones destinatàries de la RGC (Renda Garantida de Ciutadania) totes aquelles persones de la unitat familiar o de convivència, incloses les titulars, on concórreguen necessàriament les circumstàncies següents:

a. Tindre nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea.

b. Haver estat empadronades en qualsevol dels municipis de la Comunitat Valenciana, almenys durant vint-i-quatre mesos ininterrompudament i immediatament anteriors a la sol·licitud.

c. Conviure en una llar independent o assimilada.

d. No disposar, tot i haver procurat obtindre’ls, dels mitjans econòmics necessaris per a mantindre una adequada qualitat de vida.

e. Acreditar que s’han sol·licitat abans, dels organismes corresponents, les pensions i prestacions a què tinguen dret.

f. Subscriure el pla d’inserció que s’hi establisca i col·laborar en el seu establiment.

g. Sol·licitar la participació i l’admissió en els programes d’inserció o capacitació laboral que establisquen tant el SERVEF com el Ministeri de Treball i Afers Socials, quan així ho establisca el Pla d’Inserció Laboral.

h. Que cap persona destinatària haja causat baixa voluntària no justificada en el treball, ja siga per compte propi o d’altri, dins dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud de la Renda Garantida de Ciutadania.

Titulars:

a. Persones que tinguen una edat igual o superior a 25 anys i inferior a 65.

b. Sense perjudici de l’anterior, també en podran ser titulars aquelles persones menors de 25 anys, incloses les menors d’edat legalment emancipades, que complisquen els requisits com a destinatàries i acrediten tindre al seu càrrec unes altres persones menors d’edat o discapacitades.

c. Menors de 25 anys i majors de 18 anys que complisquen els requisits com a persones destinatàries, i hagen estat subjectes a la Comunitat Valenciana, en els dos anys anteriors a la sol·licitud, al sistema de protecció i al sistema judicial de reforma.

d. Les dones embarassades d’edat inferior a 25 anys, incloses les menors d’edat, que no visquen al si d’una unitat familiar i que residisquen en una llar independent.

Documentació:

La documentació que cal presentar se li indicarà en els serveis esmentats anteriorment.

On es pot fer?

En l’oficina PROP de la Generalitat Valenciana i en els SIOA. La presentació de la primera sol·licitud i de la documentació requerida, així com la sol·licitud de renovació, es realitzarà en l’oficina del PROP de la Generalitat Valenciana, plaça de la Mercé núm. 5 (Elx) o a través del Registre General Municipal en qualsevol OMAC.

Dates: durant tot l’any

Preu: és gratuït

Organisme responsable: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.