LLISTAT DEFINITIU

Escoles Infantils Municipals 2023/2024

Pots consultar el llistat definitiu d’admissió en aquesta pàgina i presencialment en qualsevol de les cinc Escoles Infantils Municipals i a la Regidoria d’Educació.

Per a localitzar el seu fill/a, ha de buscar per ordre alfabètic el primer cognom, la primera inicial del segon cognom i la primera inicial del nom de l’alumne i les quatre últimes xifres del DNI sense lletra de la persona sol·licitant.

En el llistat s’indica:

Cognoms, nom de l’alumne.

  • DNI pare/mare encriptats: es mostraran les quatre últimes xifres sense lletra del document nacional d’identitat, NIE, passaport o document equivalent de la persona sol·licitant.
  • Puntuació obtinguda: sobre la base de les dades aportades que acompanyaven la sol·licitud.
  • Assignada: Escola Infantil assignada.

No oblide formalitzar la matrícula del 30 de maig al 14 de juny.

Per a més informació, pot dirigir-se a qualsevol Escola Infantil Municipal assignada o a la Regidoria d’Educació.

A causa de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i sobre la base del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, l’Ajuntament d’Elx publica aquest llistat sense noms.

Bebés (xiquets/es nascuts/des de gener a maig 2023) Veure enllaç


1 any (xiquets/es nascuts/des en 2022) Veure enllaç


2 anys (xiquets/es nascuts/des en 2021) Veure enllaç


Matriculació

Formalització de matrícula telemàtica a través de correu electrònic de l’escola infantil on haja sigut admés/a:

Escola Infantil Don Honorio: Tel. 96 544 62 27       eidonhonorio@elche.es

Escola Infantil Don Crispín: Tel. 96 544 62 05      eidoncrispin@elche.es

Escola Infantil Don Julio:  Tel.  96 544 62 19         eidonjulio@elche.es

Escola Infantil Rosa Fernández: Tel. 96 545 47 44     eirosafernandez@elche.es

Escola Infantil Els Xiquets: Tel. 96 545 53 03       eielsxiquets@elche.es

 

Excepcionalment, aquelles famílies que no disposen de mitjans electrònics, podran demanar cita prèvia a l’escola assignada.

En cas de no formalitzar la matrícula dins del termini establit, es perdrà la plaça obtinguda.

Pot consultar els llistats de reserva al centre que va sol·licitar com a 1a opció. Aquest llistat romandrà vigent fins a l’últim dia del primer mes del curs 2023-2024.

Documentació a aportar:

Bebés/ 1 any (xiquets/es nascuts/des 2022 i 2023)

Imprés matriculació (Degudament cumplimentat i firmat)

Imprés Pagament matrícula enllaç autoliquidació

Domiciliació Bancària

2 anys (xiquets/es nascuts en 2021)

Imprés matriculació (Degudament emplenat i firmat)

Sol·licitud beca d’alimentació (Degudament emplenada i firmada per tots els membres d’unitat familiar majors de 16 anys)

Domiciliació Bancària