Fons europeus

Fons Estructurals i d’Inversió Europeus

La política regional i de cohesió de la Unió Europea té com a finalitat afavorir el creixement econòmic de les regions que la componen, i reduir els seus desequilibris econòmics i socials, així com les disparitats existents entre aquestes en relació als nivells de desenvolupament. Els seus objectius coincideixen en el seu conjunt amb les prioritats que es fixa la Unió Europea en favor del creixement i l’ocupació, i les seues accions han de contribuir als objectius de l’Estratègia Europea 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

S’articula entorn de tres categories de regions, segons el seu nivell de desenvolupament: regions menys desenvolupades, regions de transició i regions més desenvolupades. La Comunitat Valenciana es troba entre aquestes últimes.

Per a això compta amb una sèrie d’instruments, i són els Fons Estructurals els principals recursos financers de la política regional, constituïts pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).

El FSE dóna suport a projectes relacionats amb l’ocupació en tota Europa i inverteix en el capital humà europeu (treballadors, joves i demandants d’ocupació).

El FEDER fomenta el desenvolupament equilibrat en les diferents regions de la UE.

Tots aquests fons els gestionen els propis països de la UE mitjançant acords d’associació. Cada país, en col·laboració amb la Comissió Europea, elabora un acord que estableix la manera en què s’utilitzaran els fons durant el període actual de finançament (2014-2020).

Els acords d’associació donen lloc a una sèrie de programes d’inversió que canalitzen els fons cap a les diferents regions i projectes.

Acord d'associació d'Espanya (2014-2020) Veure enllaç


Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER – té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la Unió Europea i corregir els desequilibris entre les seues regions.

FEDER centra les seues inversions en diverses àrees prioritàries clau:

 • Innovació i investigació.
 • Programa digital.
 • Suport a les petites i mitjanes empreses (pimes).
 • Economia de baixes emissions de carboni.

Els recursos del FEDER assignats a aquestes prioritats dependran de la categoria de la regió.

L’EDUSI-Elx és finançada en un 50% mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020 (POCS).

Tota la informació sobre EDUSI-Elx Veure enllaç


Creixement Sostenible FEDER 2014-20 | Programa Operatiu -Espanya

El programa està dirigit a ajudar a Espanya a preveure els canvis globals en els àmbits de l’energia, el desenvolupament urbà, l’aigua i el transport, i adaptar-se a ells. Pretén contribuir a complir la iniciativa insígnia d’Europa 2020 sobre «ús eficient dels recursos» a través de la generació d’oportunitats econòmiques importants, la millora de la productivitat, la reducció de costos i l’impuls a la competitivitat. Aquest suport destinat principalment al creixement sostenible ajudarà a recuperar la competitivitat econòmica del país a través d’un model més sostenible d’ús eficient dels recursos. El programa és el més important d’Espanya pel que fa al FEDER (que contribueix amb 5 500 milions d’euros).

Prioritats de financiació

El programa donarà prioritat a quatre aspectes principals:

 • Suport a la transició cap a una economia de baixes emissions de carboni, mitjançant l’eficiència energètica de les empreses, l’habitatge i la infraestructura pública; la producció, la distribució i l’ús d’energies renovables; suport a la mobilitat urbana sostenible multimodal; així com investigació i innovació en tecnologies de baixes emissions de carboni (38%).
 • Transport sostenible, a través d’inversió en ferrocarrils (RTE-T); millora de la mobilitat regional mitjançant el suport a les interconnexions amb la RTE-T i els nodes modals; millora de la interoperabilitat i reducció del soroll (30,35%).
 • Desenvolupament urbà sostenible i integrat (18,34%).
 • Millora de la qualitat de l’aigua (12,60%).
Efectes esperats
 • Creació d’una capacitat de producció de biocombustibles avançats de fins a 51 592 tones equivalents de petroli a l’any.
 • Augment de l’ús d’energies renovables al 40% a les illes Balears (un 12% addicional) i del 25% a les illes Canàries (un 17% addicional).
 • Augment del 10% del consum d’energies renovables en la indústria i el sector terciari.
 • Augment del 10% de la capacitat de producció d’energies renovables, principalment a petita escala i amb centres de producció reduïts pròxims al lloc de consum.
 • Augment del 10% de la quantitat de persones que utilitzen el transport urbà públic.
 • Compliment ple de la directiva de tractament d’aigües residuals (91/271/CEE), que inclou disposicions relatives als sistemes de recollida d’aigües residuals urbanes, tractament secundari i tractament en zones sensibles.
 • Multiplicació per dos del nombre d’invents i patents relatius a la producció i l’emmagatzematge d’energies renovables.
 • Multiplicació per quasi quatre del nombre de tones de productes transportades anualment per tren en la xarxa bàsica.
 • Duplicació del nombre de passatgers que utilitzen la xarxa ferroviària bàsica.
 • Duplicació del nombre de tones de productes transportats per tren als ports del Mediterrani.
 • Consecució plena del Sistema Europeu de Gestió del Trànsit Ferroviari (ERTMS, European Railway Traffic Management System) en totes les seccions on es necessite.

Enllaç al Programa Operatiu PO Plurirregional de Creixement Sostenible Veure enllaç