LA.01. Accesibilitat i millora de l’Administració Electrònica

Objectiu Específic POCS

OE 2.3.3. Promoure les TIC en Estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d’actuacions en Administració Electrònica Local i Smart Cities (ciutat intel·ligent)


Problema/es urbà/ans a abordar

P7. Bretxa digital i desigualtats socioeconòmiques


Repte/s urbà/ans relacionats

  1. RE. Reptes econòmics
  2. RS. Reptes socials

Descripció

És un dret bàsic de la ciutadania el poder relacionar-se de forma àgil i senzilla amb l’Administració, a través d’una política de simplificació de tràmits administratius i d’eliminació de barreres burocràtiques, amb serveis públics de qualitat, en els quals les TIC juguen aquest paper essencial. L’e-Administració permet acostar l’Ajuntament a les veïnes i als veïns. A més contribueix a la participació directa de la ciutadania, així com a les seues associacions. Alhora, aquests serveis contribueixen a evitar els desplaçaments (reducció d’emissions de CO2), el consum de paper i estalvia temps a les empreses. Més enllà, es generen dades que permeten conéixer millor les persones usuàries i, en conseqüència, millorar la manera de prestar els serveis. Finalment, la realització d’actuacions transversals específiques pot afavorir l’accés a les TIC a col·lectius amb dificultats, en condicions d’igualtat, tenint en compte la perspectiva de gènere.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Anàlisi i modificació de l’estructura organitzativa sobre la base de principis de racionalitat, eficàcia i eficiència. Unificació i consolidació de les comunicacions electròniques.

– Publicació del catàleg de procediments i serveis de l’Administració a través del Portal de la Seu Electrònica. Desenvolupament dels Esquemes Nacionals de Seguretat i Interoperabilitat.

– Alfabetització digital de col·lectius en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. Realització de tallers formatius de caràcter intergeneracional i intercultural relacionats amb les TIC. Dotació de la infraestructura necessària per a la realització de tallers i activitats formatives basades en les TIC que fomenten la prevenció de la violència de gènere i la igualtat de tracte.

– Desenvolupament de serveis electrònics personalitzats, flexibles i traçables, recolzats en criteris d’accessibilitat i usabilitat. Establiment d’indicadors de mesurament i objectius del nivell de servei dels procediments i serveis de l’Administració. Desenvolupament d’aplicacions a través de les TIC per a fomentar la participació directa de la ciutadania en les iniciatives municipals.

– Implementació de nous canals d’ús per la ciutadania per a facilitar la informació, com a aplicacions mòbils, xarxes socials, telepresència, etc.

– Participació en el desenvolupament de serveis transfronterers d’Administració Electrònica.

– Establiment de mesures específiques d’estalvi energètic en els Centres de Procesament de dades de l’Administració.


Objectiu/s Estratègic/s

OE1. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Intel·ligent, i promoure la gestió automàtica i eficient d’infraestructures, equipaments i serveis urbans. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la Igualtat de Gènere


Objetiu/s Operatiu/s

OE1.OO1. Millorar l’e-Administració i adoptar solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics

OE1.OO2. Reduir la bretxa digital


Resultats esperats

Impulsar una administració electrònica eficient, amb la unificació dels procediments administratius. Facilitar l’accés mitjançant el Portal de la Seu Electrònica, automatitzar els processos i introduir la signatura electrònica. Crear serveis públics personalitzats i assegurar la seua traçabilitat. Impulsar l’estalvi energètic en els Centres de Procesament de dades. Utilitzar les TIC per a reduir la petjada mediambiental. Impulsar els programes d’alfabetització digital. Avançar en la igualtat de gènere en la Societat de la Informació.


Destinataris/àries finals

Els veïns i les veïnes de la ciutat d’Elx en el seu conjunt, a més de persones usuàries de serveis públics digitals, visitants, empreses i demandants de formació en alfabetització digital


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les Febleses: D19, D55, D56, D57, D58, D59, D61, D62, D65, D68

Es neutralitzen les Amenaces: A31, A33, A34, A35, A36, A37

S’utilitzen les Fortaleses: F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50

S’aprofiten les Oportunitats: O4, O39, O40, O41, O42, O43, O48, O49, O50


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE1.001 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 77% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu Operatiu OE1.002 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 55% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P7 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per un 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per un 75% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència elevada. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació ciutadana no es realitzen demandes significatives en relació a l’administració electrònica (sobretot són ambientals, climàtiques i socials), si bé l’anàlisi tècnica realitzada, l’experiència, l’oportunitat i exigències de la redacció de la *EDUSI, així com el seu caràcter multiplicador, determinen la conveniència d’aquesta línia d’actuació.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admisibilitat

Criteris generals:

Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels beneficiaris per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els seus gestors hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny s’haurà d’haver involucrat la població i els agents locals.

La dotació d’equipament de les dependències municipals i plataformes, incloses les plataformes per a la gestió de smart cities, estarà supeditada a la seua necessitat per a la posada en marxa d’aplicacions municipals i projectes inclosos en l’EDUSI. La simple dotació d’equipament no serà finançable. Els projectes de digitalització de patrimoni cultural enfocats al turisme hauran d’emmarcar-se en actuacions de dinamització turística emmarcades en l’EDUSI.

Criteris específics: Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents. Lleis 39/2015 i 40/2015 (Administració Electrònica)

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen un major nombre de persones, que arriben als col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i amb objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts en gestió administrativa i noves tecnologies, incloent especialistes des de la perspectiva de gènere

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats

3) Licitacions obertes mitjançant Convocatòries Públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació)

4) Accions de sensibilització per a la captació de les persones més vulnerables, tenint en compte la perspectiva de gènere, treballant les resistències a l’accés a les noves tecnologies

5) Implementació dels cursos i tallers i avaluació d’aquests amb el suport del voluntariat juvenil per a majors, a més de les empreses contractades

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: les Àrees d’Innovació, Modernització i Desenvolupament Tecnològic, Urbanisme i Territori, així com Benestar Social, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i els restants Consells Municipals. Comptaran amb el suport de les Àrees.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gastos Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

1.209.500,00

36.285,00

1.245.785,00

622.892,50

622.892,50

4,15%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

442.385,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

185.400,00

1.245.785,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

E024. Persones usuàries que tenen accés o estan cobertes per aplicacions/serveis d’Administració electrònica (Nombre)

0

80.000

200.000

E024a. Nombre de procediments teletramitables que es creen o milloren amb l’operació (Nombre)

0

600

800

E052. Nombre d’usuaris de l’aplicació/servei públic digital, d’alfabetització digital, d’e-aprenentatge o d’i-inclusió (Usuaris)

0

1.000

20.000

E062. Persones beneficiàries per actuacions de formació d’alfabetització digital i e-aprenentatge (Nombre)

0

5.000

10.000