LA.02. Desenvolupament de la Plataforma Elx Smart City

Objectiu Específic POCS

OE 2.3.3. Promoure les TIC en estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d’actuacions en Administració Electrònica Local i Smart Cities (ciutat intel·ligent).


Problema/es urbà/ans a abordar

P7. Bretxa digital i desigualtats socioeconòmiques.


Repte/s urbà/ans relacionats

  1. RE. Reptes econòmics.
  2. RS. Reptes socials.

Descripció

Elx ha iniciat el camí cap a la implantació d’una visió de Ciutat Intel·ligent Mediterrània d’acord amb els seus valors i característiques, i ha impulsat la generació d’oportunitats per a la competitivitat territorial, la nova economia urbana i la consolidació de xarxes, aliances i estructures de cooperació entre Elx i l’ecosistema de ciutats innovadores; cap a la conquesta d’un futur de benestar i progrés per a la seua ciutadania i empreses, mitjançant una millor prestació de serveis, un estalvi efectiu de costos de gestió i una major satisfacció ciutadana; amb el desenvolupament de noves oportunitats de negoci i d’activitat econòmica; amb la potenciació de la marca-ciutat del municipi i el seu atractiu cap a l’exterior; i  amb la reducció de la bretxa digital i de les desigualtats socioeconòmiques. La utilització de tecnologies sense fils i l’increment dels punts d’accés Wifi millorarà considerablement la gestió dels serveis públics, i oferirà funcionalitats de valor afegit en matèria de trànsit, ordenació de vies públiques, seguretat, etc., basades en mapes de calor.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Identificació dels serveis més crítics a protegir i prendre mesures per a previndre una interrupció en els serveis municipals orientats al ciutadà, en cas d’emergència.

– Establiment d’eines de gestió per al tractament i anàlisi de la informació obtinguda de la plataforma de connectivitat sense fils i Bluetooth.

– Increment de les cobertures wifi actuals mitjançant nous punts d’accés especialitzats en ambients d’alta densitat d’usuaris. Increment de les cobertures wifi en espais culturals. Elaboració d’APP per als espais culturals.

– Elaboració d’una APP que unifique l’accés a la informació i serveis municipals, així com la interacció entre el teixit comercial i el ciutadà.

– Desplegament de credencials virtuals que donen accés als serveis municipals.

– Desplegament de la infraestructura de comunicacions, central de dades i d’accés necessària per a suportar els serveis wifi i Bluetooth. Desplegament de la infraestructura necessària per a assumir els serveis d’Administració Electrònica.


Objetiu/s Estratègic/s

OE1. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Intel·ligent, i promoure la gestió automàtica i eficient d’infraestructures, d’equipaments i de serveis urbans. A més, transversalment, s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objetiu/s Operatiu/s

OE1.OO1. Millorar l’e-Administració i adoptar solucions digitals per a una prestació eficient dels serveis públics.
OE1.OO2. Reduir la bretxa digital.


Resultats esperats

Promoure solucions per a la creació de comunitats digitals que afavorisquen la cohesió i la inclusió social. Garantir la continuïtat dels serveis crítics com les comunicacions, el transport, etc. Permetre el monitoratge de manifestacions, esdeveniments, fluxos de persones, etc. Utilitzar la tecnologia sense fil per a dotar de connectivitat la ciutadania. Potenciar les oportunitats per al teixit empresarial i turístic del municipi, al temps que s’atrau talent i coneixement. Optimitzar l’experiència in situ mitjançant la utilització d’aplicacions d’orientació, de mapes interactius, d’accés a serveis d’informació, d’accés a guies de serveis geolocalitzades. Utilitzar Bluetooth Beacons (BLE) per a facilitar l’enviament d’informació i missatges d’utilitat ciutadana als dispositius mòbils.


Destinataris finals

Els veïns i veïnes de la ciutat d’Elx en el seu conjunt, a més de persones usuàries de serveis públics digitals, visitants, empreses i demandants de formació en alfabetització digital.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D55, D56, D58, D60, D61, D62, D63, D64, D66, D67, D69.

Es neutralitzen les amenaces: A31, A32, A33, A34, A35, A36, A38, A39.

S’utilitzen les fortaleses: F44, F45, F46, F47, F50, F51, F52.

S’aprofiten les oportunitats: O4, O41, O42, O43, O44, O45, O46, O47, O48, O49, O50.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE1.001 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 77% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu Operatiu OE1.002 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 55% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu Estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P7 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 75% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència elevada. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació ciutadana no es realitzen demandes significatives en relació a Elx Smart City (sobretot són ambientals, climàtiques i socials), si bé l’anàlisi tècnica realitzada, l’experiència, l’oportunitat i exigències de la redacció de l’EDUSI, així com el seu caràcter multiplicador, determinen la conveniència d’aquesta línia d’actuació.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris i beneficiàries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels/les beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat la població i els agents locals.

La dotació d’equipament de les dependències municipals i plataformes, incloses les plataformes per a la gestió de smart cities, estaran supeditats a la seua necessitat per a la posada en marxa d’aplicacions municipals i projectes inclosos en l’EDUSI. La simple dotació d’equipament no serà finançable. Els projectes de digitalització de patrimoni cultural enfocats al turisme hauran d’emmarcar-se en actuacions de dinamització turística emmarcades en l’EDUSI.

Criteris específics: Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents. Llei 39/2015 i 40/2015 (Administració Electrònica).

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen un major nombre de persones, que arriben als col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts en gestió administrativa i noves tecnologies, incloent especialistes des de la perspectiva de gènere

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats

3) Licitacions obertes mitjançant Convocatòries Públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació)

4) Accions de sensibilització per a la captació de les persones més vulnerables, tenint en compte la perspectiva de gènere, treballant les resistències a l’accés a les noves tecnologies

5) Implementació dels cursos i tallers i avaluació d’aquests amb el suport del voluntariat juvenil per a majors, a més de les empreses contractades

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: les Àrees d’Innovació, Modernització i Desenvolupament Tecnològic, Urbanisme i Territori, així com Benestar Social, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i els restants Consells Municipals. Comptaran amb el suport de les Àrees Transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Presupost i fonts de finançament

Presupost

Fonts de finançament

% del Presupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gastos Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

1.705.500,00

51.165,00

1.756.665,00

878.332,50

878.332,50

5,86%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

300.000,00

502.000,00

386.500,00

280.000,00

288.165,00

1.756.665,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objetiu 2023

E016. Persones usuàries que estan cobertes per un determinat nivell de serveis públics electrònics de Smart Cities (Nombre)

1.000

20.000

100.000

E020. Empreses impactades per actuacions de sensibilització, dinamització, conscienciació (Empreses)

0

500

2.000

E052. Nombre d’usuaris de l’aplicació/servei públic digital, d’alfabetització digital, d’e-aprenentatge o d’i-inclusió (Usuaris)

0

50.000

150.000