LA.03. Foment de la mobilitat urbana sostenible

Objectiu Específic POCS

OE 4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores en la xarxa viària, transport ciclista, per als vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.


Problema/es urbà/ns a abordar

P3. Elevat consum energètic i congestió del trànsit.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RC. Reptes climàtics.

Descripció

Aquesta línia d’actuació pretén prioritzar la millora de la connectivitat i permeabilitat dels barris vulnerables, per a afavorir la seua integració amb la resta de la ciutat, i reduir el transport privat potenciant la mobilitat alternativa no contaminant, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2, a través del trànsit intermodal per als vianants, ciclista i de transport públic. Inclou la possibilitat d’invertir en infraestructures públiques, elements de mobilitat i sistemes de gestió de trànsit.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Intervencions previstes en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi d’Elx.

– Projectes de transport públic que optimitzen rutes, horaris i freqüències de pas, tenint en compte les diferents necessitats de dones i homes.

– Ampliació del Servei Municipal de Transport Públic amb bicicleta (Bicielx) i millora del carril bici.

– Ampliació del servei de Bus Urbà.

– Creació d’itineraris per als vianants accessibles des de barris vulnerables per a facilitar l’accés a la ciutadania als jardins que donen als vessants del riu Vinalopó. Conversió en zona de vianants d’espais públics. Creació de recorreguts estructurals de preferència per als vianants, itineraris escolars assegurances, etc.

– Adaptació de vies existents per a la incorporació de carrils BUS i carrils BUS-*VAO reversibles en funció del trànsit.

– Construcció d’elements de mobilitat vertical que donen suport als desplaçaments per als vianants, amb bicicleta i al transport públic, donant resposta als problemes d’accessibilitat.

– Sistemes de gestió de trànsit, per exemple mitjançant gestió semafòrica en interseccions. Sistemes de gestió de flotes de transport públic per a ús públic, i la seua renovació, sempre que s’aconseguisca una reducció significativa de les emissions i un estalvi energètic rellevant.


Objecti/s Estratègic/s

OE2. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Verda i Sostenible. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE2.OO1. Induir la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).

OE2.OO3. Promoure la mobilitat urbana sostenible.


Resultats esperats

Reducció de les emissions de CO2 i increment del trànsit intermodal per als vianants, ciclista i de transport públic. Posada en valor dels recursos dotacionals associats a la mobilitat, amb la creació de nous itineraris pedestres i ciclistes i amb el desenvolupament d’equipaments i sistemes eficients de gestió del trànsit.


Destinataris/àries finals

Els veïns i veïnes de la ciutat d’Elx en el seu conjunt, prioritzant-se les operacions a realitzar en els barris vulnerables definits en l’àmbit d’actuació de l’EDUSI. Addicionalment, visitants i empreses.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D28, D29, D40, D41, D45, D46, D47, D48, D49, D50, D51, D52, D53, D54.

Es neutralitzen les amenaces: A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30.

S’utilitzen les fortaleses: F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43.

S’aprofiten les oportunitats: O23, O24, O25, O26, O27, O28, O29, O32, O33, O34, O35, O38.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE2.001 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 86% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 66% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu Operatiu OE2.003 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 82% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 78% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P3 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 64% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 55% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència elevada. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació ciutadana s’ha posat de manifest de manera molt rellevant l’aposta ciutadana per suggeriments d’impuls al transport públic (bus, Bicielx, carril bici, etc.) o la conversió en zona de vianants d’espais en barris vulnerables.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Els projectes finançats hauran de formar part del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi d’Elx, o ser consistents i coherents amb aquest, i integrar-se en els seus objectius i àmbit d’actuació.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Mesa de Mobilitat Sostenible i Transport Públic a Elx, amb la participació d’experts/es i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Encàrrec de gestió.

3) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

4) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives.

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: mobilitat urbana, eficiència energètica, benestar social, i urbanisme i territori; Mesa de Mobilitat Sostenible i Transport Públic a Elx, PIMESA, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i la resta de consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

3.240.000,00

97.200,00

3.337.200,00

1.668.600,00

1.668.600,00

11,12%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

190.000,00

450.000,00

850.000,00

750.000,00

705.000,00

392.200,00

3.337.200,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

EU01. Nombre de plans de mobilitat urbana sostenible dels quals sorgeixen actuacions cofinançades amb el FEDER d’estratègies urbanes integrades (Nombre)

1

1

1

C034. Reducció anual estimada de gasos d’efecte hivernacle (GEI) (Tones equivalents de CO2/any)

18.422,01

16.975,66

15.274,41