LA.05. Protecció i millora del patrimoni cultural i natural

Objectiu Específic POCS

OE 6.3.4. Promoure la protecció, foment i desenvolupament del patrimoni cultural i natural de les àrees urbanes, en particular les d’interés turístic.


Problema/es urbà/ns a abordar

P2. Pressió sobre el medi ambient i natural.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RC. Reptes climàtics.

Descripció

Les operacions a desenvolupar contribueixen de forma significativa a augmentar la sostenibilitat de l’entorn urbà actuant en els seus pilars essencials. En l’àmbit mediambiental, les operacions a desenvolupar contribueixen a mitigar i combatre els efectes del canvi climàtic a través de la millora en la capacitat de fixació de gasos d’efecte d’hivernacle i, per tant, de la petjada ecològica, la creació d’espais refugi de la biodiversitat amenaçada, i la connexió ambiental del medi urbà amb el rural i natural. En el medi econòmic, un augment de la qualitat de l’entorn urbà, l’existència de nous espais atractius per a la ciutadania i possibles visitants forans, obri noves perspectives de desenvolupament econòmic en l’àmbit turístic.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Rehabilitació d’elements patrimonials en horts de palmeres municipals, especialment en els històrics pertanyents al Patrimoni de la Humanitat.

– Millores en la xarxa i sistemes de reg i, en general, del manteniment dels horts de palmeres municipals.

– Obrir al gaudi públic els horts de palmeres mitjançant la implantació d’usos compatibles, com el d’horts urbans ecològics amb finalitats de cohesió social, relació intergeneracional, educació ambiental, recuperació paisatgística i increment de l’interés turístic.

– Millores en gestió de l’aigua en zones verdes amb sistemes de reg localitzat, telecomandament i reg intel·ligent, incorporació de l’ús d’aigües regenerades.

– Naturalització de zones verdes amb augment de presència de plantes autòctones.

– Programes de rehabilitació del patrimoni històric, arquitectònic i cultural il·licità. Desenvolupament i promoció d’actius culturals locals, orientats al desenvolupament del turisme”.

– Creació d’horts urbans d’ús col·lectiu i programa d’ajudes del xec verd.

– Pla integral de turisme inclusiu i pla integral de senyalització turística.


Objectiu/s Estratègic/s

OE2. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Verda i Sostenible. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objetiu/s Operatiu/s

OE2.OO4. Afavorir la protecció, la conservació i la restauració del medi ambient i del patrimoni cultural.


Resultats esperats

Creació de nous espais que servisquen de connectors o corredors ecològics amb el medi rural i natural que circumda al mig urbà. Recuperació del patrimoni cultural associat als horts de palmeres i augment del seu atractiu turístic. Afavorir la presència de flora i fauna autòctona potenciant el valor ambiental dels horts i zones verdes urbanes.


Destinataris finals

Els veïns i veïnes de la ciutat d’Elx en el seu conjunt, prioritzant-se les operacions a realitzar en els barris vulnerables definits en l’àmbit d’actuació de l’EDUSI, a més dels futurs visitants que vulguen conéixer la ciutat i els seus valors i recursos, naturals i culturals.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D20, D21, D25, D26, D27, D35, D37.

Es neutralitzen les amenaces: A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20.

S’utilitzen les fortaleses: F10, F18, F19, F20, F21, F22, F24, F25, F26, F27, F28, F34.

S’aprofiten les oportunitats: O10, O11, O12, O13, O15, O16, O18, O19, O21, O22.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE2.004 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 85% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 66% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P2 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 39% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 25% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència moderada. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació s’ha posat de manifest la gran estima i interés de la ciutadania il·licitana pel seu patrimoni cultural, ambiental i turístic, com a elements identitaris a conservar i protegir de manera prioritària.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admisibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de l’operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels beneficiaris per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els seus gestors hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Les actuacions en horts de palmeres estaran subjectes als informes favorables preceptius del Patronat del Palmerar i, per als horts pertanyents al Patrimoni de la Humanitat, al que indique la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en gestió del patrimoni natural i cultural, i serveis turístics, i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Meses de treball específiques del Consell Municipal de Medi Ambient.

3) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

4) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: parcs i jardins, medi ambient i rural, cultura, benestar social i urbanisme i territori; Consell Municipal de Medi Ambient; Mesa Municipal de Patrimoni; Visitelche; Conselleria de Cultura; Patronat del Palmerar, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i la resta de consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

3.360.000,00

100.800,00

3.460.800,00

1.730.400,00

1.730.400,00

11,54%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

618.000,00

618.000,00

618.000,00

401.700,00

401.700,00

401.700,00

401.700,00

3.460.800,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

C009. Augment del nombre de visites previstes a llocs pertanyents al patrimoni cultural i natural i atraccions subvencionats (visites/any)

98.685

103.421

108.385

E064. Superfície d’edificis o llocs pertanyents al patrimoni cultural, d’ús principal no turístic, rehabilitats o millorats. (Metres quadrats)

446.000,00

145.000,00

270.000,00