LA.06. Rehabilitació i recuperació de sòls urbans i espais públics en barris vulnerables

Objectiu Específic POCS

OE 6.5.2. Accions integrades de revitalització de ciutats, de millora de l’entorn urbà i el seu medi ambient.


Problema/es urbà/ns a abordar

P2. Pressió sobre el medi ambient i natural.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RA. Reptes ambientals.

Descripció

Determinats sòls urbans públics de la ciutat d’Elx es troben degradats com a conseqüència d’activitats industrials desenvolupades, per incidents ocasionats amb abocaments il·legals o residus no tractats, o usos incorrectes o incompatibles al planejament vigent, la qual cosa ha identificat en ells altes càrregues de contaminació, augment de plagues, humitats i altres afeccions no desitjades. La rehabilitació i obertura a l’ús i gaudi públics d’aqueixos espais urbans contribueix a millorar la qualitat de l’entorn urbà i a crear nous espais de relació, integració i convivència veïnal.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Recuperació d’horts històrics abandonats o desapareguts.

– Millora de la comunicació urbanística dels palmerars d’Elx amb la resta de la trama urbana, donant-li una continuïtat visual i un ús col·lectiu.

– Promoció d’equipaments socials en el barri de Carrús sobre sòls urbans públics.

– Rehabilitació integrada de sòls urbans de titularitat pública per a la seua reconversió en zones verdes d’ús col·lectiu.

– Recuperació d’espais públics urbans i millora de l’entorn i medi ambient urbà en operacions integrades.

– Rehabilitació i posada en valor de zones verdes i del patrimoni natural i turístic d’Elx.

– Recuperació de sòls per a zones verdes d’ús públic en espais residencials inacabats com a conseqüència de la crisi de la construcció.


Objectiu/s Estratègic/s

OE2. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Verda i Sostenible. A més, transversalment, s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE2.OO5. Millorar la qualitat del mig urbà i dels barris vulnerables.


Resultats esperats

Rehabilitació d’espais degradats. Creació de nous espais per a les relacions socials i convivència intergeneracional, educatius, saludables. Millorar les condicions socials en els barris vulnerables mitjançant accions específiques de regeneració física de sòls i espais públics de les zones més desfavorides.


Destinataris finals

Els veïns i veïnes residents en els barris vulnerables definits en l’àmbit d’actuació de l’EDUSI, a més de veïns i veïnes d’altres barris adjacents sobre els quals es recuperen i revitalitzen sòls públics urbans.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D20, D21, D22, D26.

Es neutralitzen les amenaces: A14, A15, A16, A17, A18.

S’utilitzen les fortaleses: F19, F20, F21, F23, F24, F25, F26, F28, F34.

S’aprofiten les oportunitats: O10, O11, O12, O13, O15, O16, O17, O21, O22.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE2.005 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 82% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 77% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P2 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 39% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 25% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència moderada. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació s’ha posat de manifest la conscienciació i compromís de la ciutadania il·licitana amb el medi ambient i el canvi climàtic. En els suggeriments i queixes ciutadanes, així com en les propostes en relació als pressupostos participatius, les qüestions climàtiques i mediambientals són les més recurrents i demandades.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de l’operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels beneficiaris per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els seus gestors hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Les actuacions en horts de palmeres estaran subjectes als informes favorables preceptius del Patronat del Palmerar i, per als horts pertanyents al Patrimoni de la Humanitat, al que indique la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. Es tindrà compte així mateix la normativa urbanística i edificatòria nacional, autonòmica i local d’aplicació.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts en gestió del patrimoni natural i cultural, en urbanisme i en edificació, incloent especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Taules de Treball específiques.

3) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

4) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: parcs i jardins, medi ambient i rural, cultura, benestar social i urbanisme i territori; Consell Municipal de Medi Ambient; Mesa Municipal de Patrimoni; Visitelche; Conselleria de Cultura; Patronat del Palmerar, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i la resta de consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestión (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

5.750.000,00

172.500,00

5.922.500,00

2.961.250,00

2.961.250,00

19,74%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

800.000,00

800.000,00

2.500.000,00

1.450.000,00

247.500,00

125.000,00

5.922.500,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

CO22. Rehabilitació del sòl: Superfície total (Hectàrees)

1,25

1,72

2,85