LA.08. Dinamització comunitària i integració social de col·lectius desfavorits

Objectiu Específic POCS

OE 9.8.2. Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d’estratègies urbanes integrades.


Problema/es urbà/ns a abordar

P4. Estancament i envelliment de la població.

P5. Pobresa i exclusió social de col·lectius desfavorits.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RD. Reptes demogràfics.
  2. RS. Reptes socials.

Descripció

El desenvolupament i enfortiment de programes innovadors de suport específics d’integració social i comunitària per part dels serveis socials municipals dirigits cap a col·lectius desfavorits, promourà la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat, l’eliminació de barreres, el respecte a la diversitat, la dinamització comunitària, la interculturalitat, el comerç de proximitat, el teixit associatiu o la interacció positiva a Elx, amb l’objectiu global de l’eliminació de la marginació i la desigualtat, i la consegüent integració social d’aquests col·lectius.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Pla de dinamització comunitària: participació i ajuda mútua individual i col·lectiva.

– Pla Municipal de Convivència i Diàleg Intercultural, Horitzó 2020.

– Cursos de formació i jornades de sensibilització.

– Ajudes de suport als comerços i a la creació de noves iniciatives empresarials.

– Iniciatives socials com banc del temps.

– Altres plans i actuacions de dinamització econòmica, social, comercial, etc.


Objectiu/s Estratègic/s

OE3. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Solidària. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE3.OO1. Impulsar la prevenció i l’eliminació de les situacions de marginació i desigualtat social a Elx.


Resultats esperats

Adequar la prestació de serveis municipals a la diversitat humana d’Elx. Incorporar socialment a les persones immigrants i propiciar el coneixement mutu i la participació. Reduir el nombre de persones en situació de risc d’exclusió. Atendre minories ètniques, persones amb discapacitats físiques i psíquiques, persones majors, i dones en risc d’exclusió. Millorar la cohesió social i la qualitat de vida dels grups més sensibles destinataris de les intervencions. Promoure i integrar la diversitat social i cultural i la interacció positiva a Elx. Intervindre, donar suport i acompanyar en la creació i desenvolupament del teixit associatiu. Afavorir el comerç de proximitat. Eliminar i combatre les traves i les pràctiques que suposen qualsevol tipus de discriminació.


Destinataris finals

Els veïns i veïnes residents en els barris vulnerables il·licitans definits en l’àmbit d’actuació de la *EDUSI, en primer lloc. Addicionalment, ciutadans i ciutadanes de col·lectius desfavorits residents en altres barris.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D1, D2, D4, D5, D6, D7, D10, D11, D16.

Es neutralitzen les amenaces: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13.

S’utilitzen les fortaleses: F1, F2, F3, F6, F8, F9, F12, F13, F17.

S’aprofiten les oportunitats: O1, O2, O3, O5, O6, O7, O9.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE3.001 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 71% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 61% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. Els problemes urbans P4 i P5 tenen un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 57% (P4 i P5) dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 30% (P4) o 35% (P5) dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre uns problemes urbans locals amb una incidència mitjana. El suport a la nombrosa població resident a Elx en risc d’exclusió social, així com a col·lectius vulnerables, persones discapacitades, dones, altres col·lectius marginats, immigrants i minories ètniques és una demanda explícita que apareix en el procés participatiu.


Criteris de selección de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels/les beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Convencions, directives i legislació internacional, nacional o autonòmica que aborden, d’una manera o un altre, la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, així com la situació de la persona migrant o refugiada. Legislació en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, política i economia social, ocupació i seguretat social, política familiar i desenvolupament comunitari.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en la matèria i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

3) Pressupostos participatius.

4) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: àrea d’esports i consum. Urbanisme i territori. Àrea d’ordenació urbana i infraestructures. Benestar social. Amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i la resta de consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

1.570.000,00

47.100,00

1.617.100,00

808.550,00

808.550,00

5,39%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

175.000,00

325.000,00

325.000,00

225.000,00

200.000,00

160.000,00

157.100,00

1.617.100,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

E059. Persones beneficiades per operacions de regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà, incloses en projectes pertanyents a estratègies urbanes integrades (Nombre)

0

25.000

75.000