LA.09. Revitalització d’espais públics en barris vulnerables

Objectiu Específic POCS

OE 9.8.2. Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d’estratègies urbanes integrades.


Problema/es urbà/ns a abordar

P4. Estancament i envelliment de la població.

P5. Pobresa i exclusió social de col·lectius desfavorits.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RD. Reptes demogràfics.
  2. RS. Reptes socials.

Descripció

La creació d’equipaments i espais de convivència en barris vulnerables és una possible resposta al difícil desafiament d’articular i revitalitzar-los, donar-los una major visibilitat i accessibilitat, i es constitueix com un factor essencial d’integració ciutadana. Aquests equipaments són mecanismes idonis per a garantir la convivència tant per als i les residents o usuaris/àries, com per a la resta de ciutadania, i creen sinergies per a l’establiment d’empreses o negocis de proximitat en aquestes àrees desfavorides.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Creació d’infraestructures i equipaments per a realitzar activitats esportives en barris vulnerables.

– Creació de jocs biosaludables i parcs de salut per a adults i per a persones amb discapacitat.

– Adaptació de les superfícies i dels accessos d’edificis i dels espais, de les infraestructures i de les dotacions públiques situades en barris vulnerables.

– Habilitació d’espais abandonats a col·lectius que impulsen iniciatives comunitàries i serveis socials.

– Adequació d’espais en desús per al desenvolupament d’activitats culturals, de disseny i creatives.


Objectiu/s Estratègic/s

OE3. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Solidària. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE3.OO3. Millorar la xarxa d’equipaments socials i esportius.


Resultats esperats

Millorar de forma integral l’entorn físic, econòmic i social dels barris més vulnerables d’Elx, a través de la creació d’infraestructures i equipaments esportius i de convivència, amb l’objectiu de millorar la cohesió social i la qualitat de vida dels grups més sensibles destinataris de les intervencions. Atraure gent jove a aquests barris. Reduir el nombre de persones en situació de risc d’exclusió. Atendre especialment el col·lectiu de dones majors, i a les dones en risc d’exclusió.


Destinataris finals

Els veïns i veïnes residents en els barris vulnerables il·licitans definits en l’àmbit d’actuació de l’EDUSI, en primer lloc. Addicionalment, ciutadans i ciutadanes de col·lectius desfavorits residents en altres barris


Adequació als  resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D1, D2, D4, D5, D6, D7, D9, D10, D16.

Es neutralitzen les amenaces: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13.

S’utilitzen les fortaleses: F1, F2, F3, F6, F11, F12, F13, F17.

S’aprofiten les oportunitats: O1, O2, O3, O5, O6, O7, O9.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE3.003 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 71% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 45% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. Els problemes urbans P4 i P5 tenen un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 57% (P4 i P5) dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 30% (P4) o 35% (P5) dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància elevada per a escometre un problema urbà local amb una incidència elevada. Per part seua, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació ciutadana s’ha posat de manifest com una constant prioritària la necessitat de crear equipaments de caràcter esportiu i social en barris vulnerables en els quals els seus habitants puguen reconéixer-se, reunir-se, gaudir i tindre com a referent de convivència.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels/les beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Protecció de la salut en l’esport. Lluita contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. Eliminació de barreres arquitectòniques. Llei 1990, de l’Esport. Llei 2/2011 de l’Esport i l’Activitat Física de la Comunitat Valenciana. Legislació nacional, autonòmica i europea en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que arriben als col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en la matèria i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

3) Pressupostos participatius.

4) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: àrea d’esports i consum. Urbanisme i territori. Àrea d’ordenació urbana i infraestructures. Benestar social. Amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i la resta de consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

1.391.213,59

41.736,41

1.432.950,00

716.475,00

716.475,00

4,78%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

225.000,00

890.000,00

125.000,00

100.000,00

92.950,00

1.432.950,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

E036. Població beneficiada per l’actuació d’infraestructura (o equipament) social (Persones)

0

15.000

42.600