LA.11. Foment de la reindustrialització i la creació d’ocupació de qualitat

Objectiu Específic POCS

OE.8.10.1. Iniciatives de desenvolupament locals i foment d’estructures que proporcionen serveis de proximitat per a crear nous llocs de treball.


Problema/es urbà/ns a abordar

P1. Alta taxa de desocupació i baix nivell de renda.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RE. Reptes econòmics.

Descripció

L’alta taxa de desocupació, l’ocupació precària i el baix nivell de renda disponible de les llars il·licitanes són els majors problemes als quals s’enfronta el municipi. En el marc de l’EDUSI, l’Ajuntament d’Elx desenvolupa iniciatives, que finança íntegrament, per a afavorir la instal·lació d’iniciatives empresarials a la ciutat, per a crear ocupació estable i de qualitat i redistribuir la riquesa. Tradicionalment, Elx ha sigut una ciutat industrial, amb una classe empresarial dinàmica, una força de treball flexible i grans factors de localització. Es considera primordial afavorir un nou procés de reindustrialització. Des de la Corporació, a través d’aquesta línia, es desenvoluparan infraestructures físiques i programes per a afavorir la inserció soci-laboral de les persones desocupades, amb especial atenció a joves, dones, i altres col·lectius en risc d’exclusió.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Ampliació de l’actuació “Elx Parc Empresarial”, el major enclavament d’activitats econòmiques de tot el llevant espanyol, que actualment compta amb unes 575 companyies que empren a més d’11.000 treballadors, en uns 600.000 metres quadrats addicionals als 2,7 milions de metres quadrats existents.

– Potenciació de l’agència municipal de col·locació, que actua de forma autònoma però coordinada amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal, i realitza funcions d’intermediació laboral, amb la finalitat de proporcionar a les persones treballadores una ocupació adequada a les seues característiques i facilitar als/les ocupadors/es les persones més apropiades als seus requeriments i necessitats.

– Organització de tallers d’ocupació, cursos formatius i jornades sobre polítiques actives d’ocupació, tenint en compte la perspectiva de gènere, la integració social i el foment de l’ocupació juvenil.

– Establiment d’un programa d’ajudes i exempcions d’impostos municipals per a afavorir la contractació de qualitat.

– Gestió d’una base dades per a persones desocupades a fi de casar l’oferta i la demanda existent en el teixit empresarial local.


Objectiu/s Estratégic/s

OE5. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Creativa i Innovadora. A més, transversalment, s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE5.OO2. Fomentar la creació d’ocupació de qualitat i la inserció laboral de les persones desfavorides i més vulnerables.


Resultats esperats

Promoure l’ocupació sostenible i afavorir la mobilitat laboral. Impulsar la contractació indefinida i de qualitat. Reduir la dualitat del mercat laboral i l’ocupació precària. Afavorir l’establiment d’un marc per a la gestió eficaç de relacions laborals, participant activament en la intermediació laboral. Fomentar l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores a través de la formació. Fomentar l’esperit emprenedor i difondre les millors pràctiques en gestió de recursos humans.


Destinataris/àries finals

Persones desocupades il·licitanes i excloses del mercat laboral que han de reorientar la seua estratègia per a reentrar-hi. Es prestarà especial atenció a combatre la desocupació juvenil i la de les dones, així com la de les persones amb discapacitat o amb risc d’exclusió.


Adequació als  resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D70, D71, D72, D73, D74, D75, D76, D77, D78, D79, D83.

Es neutralitzen les amenaces: A10, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57.

S’utilitzen les fortaleses: F53, F54, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74.

S’aprofiten les oportunitats: O51, O52, O53, O54, O55, O56, O58, O59, O60, O61, O62, O63, O64.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE5.002 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 97% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 94% dels del Consell Social de la Ciutat. L’objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema associat P1 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 85% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 85% dels del Consell Social de la Ciutat. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una gran importància per a escometre un problema urbà local amb una elevada incidència. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació ciutadana l’alta taxa de desocupació i el baix nivell de renda s’han posat de manifest com uns dels principals problemes locals, per la qual cosa aquesta línia d’actuació (a finançar íntegrament per l’Ajuntament d’Elx), que pot permetre atallar i reduir els efectes d’aquests problemes, està totalment justificada, i a més és coherent amb els objectius estratègics i operatius de l’EDUSI ELX i amb els objectius del POCS.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Normativa europea, nacional i autonòmica d’aplicació en matèria de foment de l’ocupació, contractació i formació professional. Economia sostenible. Programes de la Unió Europea d’ajuda al foment de l’ocupació.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en la matèria i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

3) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

4) Accions de sensibilització per a afavorir l’emprenedoria, tenint en compte la perspectiva de gènere.

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: les àrees d’empresa i ocupació i innovació, PIMESA, així com  benestar social, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i els restants consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(100%)

(0%)

8.700.000,00

261.000,00

8.961.000,00

8.961.000,00

(no incluido)

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

2.575.000,00

2.575.000,00

2.575.000,00

309.000,00

309.000,00

309.000,00

309.000,00

8.961.000,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

EO32. Empreses directament beneficiades per la creació o millora de la infraestructura de negocis (Empreses)

575

590

615