Glossari

ACCESSIBILITAT COGNITIVA

Prenent com a referència FEAPS (Federació d'organitzacions en favor de persones amb discapacitat intel·lectual/diversitat funcional), podem resumir unes referències bàsiques sobre el concepte d’“accessibilitat cognitiva”.

Avançar en matèria d'accessibilitat no se centra únicament en la supressió de barreres físiques, sinó també progressar en qüestions d'accessibilitat cognitiva, adaptant l'entorn en aquest sentit per a aconseguir la plena participació, autonomia i inclusió social en tots els àmbits de les persones amb discapacitat psíquica/diversitat funcional:

Llegir més...

ACCESSIBILITAT UNIVERSAL:

“És la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines i dispositius, per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat, i de la forma més autònoma i natural possible. Pressuposa l’estratègia de ‘disseny per a tots’ i s’entén sense prejudici dels ajustos raonables que hagen d’adoptar-se”. LLEI 51/ 2003, Art. 2.C2

ADAPTAT:

Un espai, una instal·lació, una edificació o un servei es considerarà adaptat si s’ajusta als requisits funcionals i dimensionals que garanteixen la seua utilització autònoma i còmoda per les persones amb discapacitat.

BARRERES:

Són aquells obstacles, traves o impediments de caràcter temporal o permanent que limiten o dificulten la llibertat de moviment, l’accés, l’estada, la circulació, la realització de tasques i la comunicació de les persones amb l’entorn o amb altres persones. Qualsevol obstacle que impedisca o limite l’autonomia personal.
(ONCE*)

LLEI 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. Art.2.C.
* ONCE, Organització Nacional de Cecs Espanyols.

CADENA D’ACCESSIBILITAT:

Conjunt d’elements que, en el procés d’interacció de l’usuari amb l’entorn, hi permeten la realització de les activitats previstes.

DEFICIÈNCIA:

Qualsevol pèrdua o anomalia d’un òrgan o de la seua funció. És per tant un terme mèdic que atén la patologia que pateix l’individu, ja siga per manca o mal funcionament.

DISCAPACITAT/A:

Expressió incorrecta que sol associar-se a persones que desenvolupen alguna discapacitat. El terme correcte és persones amb diversitat funcional.

DISSENY PER A TOTS:

“L’activitat per la qual es conceben o projecten, des de l’origen, i sempre que això siga possible, entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, de tal forma que puguen ser utilitzats per totes les persones, en la major extensió possible” LLEI 51/ 2003, Art.2.C.

IGUALTAT D’OPORTUNITATS:

L’activitat per la qual es conceben o projecten, des de l’origen, i sempre que això siga possible, entorns, processos, béns, productes, serveis, objectes, instruments, dispositius o eines, de tal forma que puguen ser utilitzats per totes les persones, en la major extensió possible.

ITINERARI ACCESSIBLE:

És la part de l’espai destinat a la deambulació que es caracteritza per garantir-la a qualsevol persona al llarg del seu traçat. Permet establir un primer criteri global d’ordenació dels diferents àmbits de l’edifici, el seu equipament i els serveis que hi vagen a presentar-se. Així, independentment de les dimensions de cada àmbit o de la seua funció, garanteix que hi haja una banda lliure de pas mínima i una certa claredat i racionalitat en l’ordenació dels elements pròxims.

MINUSVÀLID/A:

Expressió incorrecta que sol associar-se a persones que desenvolupen alguna discapacitat. El terme correcte és persones amb diversitat funcional

PÀRQUING GENÈRICS

L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ACCESSIBILITAT AL MEDI DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA DE L'AJUNTAMENT D'ELX, estableix en el seu article 12:

Llegir més...

SEMÀFORS ADAPTATS PER A INVIDENTS

1. Semàfors Adaptats per a Invidents:

Equips de semàfors que compten amb dispositius acústics que permeten a les persones invidents o amb gran deficiència visual saber quan es pot creuar amb seguretat. Aquest sistema funciona de manera permanent durant una franja horària.

Llegir més...

TRANSFERÈNCIA:

Terme que s’utilitza per a definir l’acte en el qual un usuari de cadira de rodes passa de la cadira a un altre lloc com el llit, vàter, etc., o viceversa.
(PREDIF).

TRANSVERSALITAT:

És el principi en virtut del qual les actuacions de les diferents administracions públiques no es limiten a l’elaboració dels plans, dels programes i de les accions pensats exclusivament en persones amb discapacitat, sinó que suposa l’elaboració de polítiques i línies d’actuació de caràcter general per a qualsevol dels àmbits d’actuació pública, on es tindran en compte les necessitats i demandes d’aquestes persones.

USABILITAT:

La mesura en la qual un producte pot ser usat per usuaris específics, per a aconseguir objectius específics amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context d’ús també específic.

El grau d’usabilitat creix aplicat a productes, entorns i serveis quan permet el seu ús, amb les condicions satisfactòries plenes, a un major nombre de persones i amb el màxim grau d’autonomia.

La usabilitat també fa referència a la rapidesa i facilitat amb què les persones duen a terme les seues tasques a través de l’ús del producte objecte d’interés.

WEB ACCESSIBLE:

Una web accessible és aquella que presenta continguts i funcions utilitzant els estàndards i seguint les pautes d’accessibilitat de forma apropiada proporcionant alternatives accessibles per a aquells continguts i funcions que presenten barreres d’accés per a alguns perfils de discapacitat. Poden incorporar algun dels serveis anteriors com a valor afegit, però mai i en cap concepte han d’utilitzar-se com a garantia que el lloc web és accessible tan sols per incorporar aquests serveis.