Funcions

 • Elaborar el Pla Territorial Municipal enfront d’Emergències, i els plans d’actuació municipal enfront de riscos concrets, així com, si pertoca, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal.
 • Col·laborar en l’obtenció i transmissió al Centre de Coordinació d’Emergències de dades i informació rellevants per a la protecció civil i la gestió d’emergències.
 • Elaborar el mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d’emergència.
 • En compliment del Pla Territorial Municipal, estimar les activitats i infraestructures que pogueren veure’s afectades en raó de les situacions de preemergencia o emergència declarades.
 • Posar a disposició del Comandament Únic de l’emergència els mitjans i recursos disponibles de titularitat municipal.
 • Realitzar les gestions derivades del Consorci Provincial per al Servei de prevenció, extinció d’incendis i salvament.
 • Proposar la constitució dels centres de coordinació municipals (CECOPAL) en aquelles emergències que, per la seua envergadura, s’estime necessari, d’acord amb els plans d’emergències activats.
 • Coordinar les actuacions de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil.
 • Fomentar el voluntariat de Protecció Civil.
 • Realitzar cursos de formació, actualització i especialització en matèria de protecció civil i gestió d’emergències
 • Coordinar amb les diferents àrees municipals el calendari anual d’esdeveniments de risc previsible.