Ajudes per a l'abonament de despeses inherents a la titularitat de l'habitatge habitual

Ajudes per a l’abonament de despeses inherents a la titularitat de l’habitatge habitual

Lloc:

Pots presentar la sol·licitud i la documentació requerida preferentment per la SEU electrònica, o en qualsevol de les oficines OMAC.
La sol·licitud i la còpia del rebut de l’IBI te les poden facilitar a l’OMAC en el moment de la presentació de la resta de documentació.

Enllaç al directori d’oficines de la Xarxa OMAC
Seu Electrònica

Termini:

DEL 14 D’ABRIL Al 14 DE JUNY DE 2023

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA

La present convocatòria té por objecte:
a) L’ajuda per a abonar part de l’import de l’any 2021 en concepte de despeses inherents a la titularitat de l’habitatge habitual, en aquelles unitats de convivència amb limitats recursos econòmics, amb els límits establits en la present Convocatòria.
b) L’ajuda en la part corresponent de les tarifes d’aigua i clavegueram en les factures emeses per l’empresa Aigües i Sanejament d’Elx pels conceptes esmentats, a persones físiques arrendatàries o propietàries d’habitatges situats al municipi d’Elx, a través de l’instrument del Fons Social de l’Aigua

Descarrega les bases de les ajudes
 • Estar empadronat/da durant tot l’exercici 2021 a l’habitatge del qual se sol·licita l’ajuda. La comprovació d’aquest requisit es realitzarà per l’Ajuntament.
 • Haver pagat el rebut de l’IBI de l’any 2021 d’aquest habitatge amb anterioritat al 31 de maig de 2022.
 • Estar empadronat/da al municipi d’Elx el dia de la publicació de l’extracte de les Bases. La comprovació d’aquest requisit es realitzarà per l’Ajuntament.
 • Que l’habitatge objecte de l’ajuda tinga un valor cadastral igual o inferior a 70.000,00 euros. No existirà limitació de valor cadastral per a aquells habitatges en les quals consten empadronades persones amb dependència reconeguda, amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, o víctimes de violència de gènere.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com per reintegrament de subvencions.
 • Que els ingressos bruts anuals (quantificats per la base imposable general de l’IRPF de l’any 2020) de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, que a data 31 de desembre de 2021 estiguen empadronats, amb la persona sol·licitant de l’ajuda (independentment de la data d’empadronament) i tingueren complits 16 anys en data 31 de desembre de 2020, no superen l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) anual de 2022 (8.106,28 € bruts), ponderat amb el nombre de membres de la unitat familiar o de convivència segons els següents índexs correctors:
Amb persones dependents, amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o víctima de violència de gènere.
N. de Membres de la u.f. Índex corrector IPREM Ingressos bruts anuals màxims Índex corrector IPREM Ingressos bruts anuals màxims
1 1,9 15.401,93 € 2,1 17.023,19 €
2 2,2 17.833,82 € 2,4 19.455,07 €
3 2,6 21.076,33 € 2,8 22.697,58 €
4 3 24.318,84 € 3,2 25.940,10 €
5 (o més) 3,3 26.750,72 € 3,5 28.371,98 €

 

 • S’exceptuaran del compliment del requisit dels ingressos bruts, de manera extraordinària pels efectes de la crisi sanitària produïda per la Covid-19, els següents col·lectius:
  – Persones que hagen rebut ajudes de caràcter social de l’Ajuntament d’Elx a partir del mes de gener de l’exercici 2022.
  – Persones que es troben en situació de desocupació a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària de la Covid-19, considerant com a data d’inici d’aquesta situació a partir del 14 de març de 2020 fins al final de termini de presentació d’instàncies. Hauran d’aportar vida laboral per a acreditar aquesta situació.
  – Persones que s’hagen vist afectades per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària de la Covid-19, considerant com a data d’inici d’aquesta situació a partir del 14 de març de 2020 fins al final de termini de presentació d’instàncies. Hauran d’aportar vida laboral per a acreditar aquesta situació.
 • Quan algun/a dels membres de la unitat familiar la renda del qual és computable perceba ingressos subjectes a IRPF, però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per l’AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o part d’ella, minorant-se aquests ingressos, en el seu cas i amb l’objectiu de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d’IRPF, fins a 2.000 € corresponents a despeses deduïbles del rendiment del treball per a la totalitat de membres sense obligació de declarar.

Es considera unitat familiar o de convivència la persona o conjunt de persones que viuen habitualment al mateix domicili, acreditat segons volant d’empadronament amb independència de llaços de parentiu, d’afinitat o d’amistat.

Si la persona sol·licitant és copropietària de l’habitatge l’import de l’ajuda es reduirà en funció del seu percentatge de propietat sobre l’immoble, excepte que la resta de propietaris/ies figuren empadronats/des en aquesta.

Cada beneficiari/a tindrà accés a una única ajuda, independentment del nombre d’habitatges que posseïsca.

Requisits generals per als beneficiaris de les ajudes per Fons Social de l’Aigua.

Les persones beneficiàries hauran de complir tots i cadascun dels següents requisits.

1.- Que els ingressos bruts anuals (quantificats per la base imposable general de l’IRPF de l’any 2020) de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, que a data 31 de desembre de 2021 estiguen empadronats amb la persona sol·licitant de l’ajuda (independentment de la data d’empadronament) i tingueren complits 16 anys en data 31 de desembre de 2020, no superen:
a) Les persones físiques amb ingressos bruts anuals inferiors a l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) vigent per a l’any 2022, en còmput anual de 14 pagues: 8.106,28 €. Si es tracta d’una persona amb discapacitat igual o superior al 33%, o amb grau de dependència reconegut, els ingressos bruts anuals han de ser inferiors a 1,5 vegades l’IPREM vigent per a l’any 2022 en còmput anual de 14 pagues: 12.159,42 €.
b) La unitat familiar de dues o més membres amb ingressos bruts anuals inferiors a 2 vegades l’IPREM vigent per a l’any 2022 en còmput anual de 14 pagues: 16.212,65 €.
c) En les famílies nombroses i en les unitats familiars on hi haja algun membre amb discapacitat, els ingressos bruts anuals han de ser inferiors a 2,75 vegades l’IPREM vigent per a l’any 2022 en còmput
anual de 14 pagues: 22.292,27 €.

Únicament a l’efecte del que preveu en aquesta Convocatòria, es considerarà unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estan empadronades en el mateix habitatge que la persona sol·licitant, existisquen o no llaços familiars, acreditat segons les dades que consten en el Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Elx. Quan algun/a dels membres de la unitat familiar la renda del/la qual és computable perceba ingressos subjectes a IRPF, però no tinga obligació de presentar declaració, serà la informació facilitada per l’AEAT sobre aquests ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o part d’ella, minorantse aquests ingressos, en el seu cas i a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d’IRPF, fins a 2.000 € corresponents a despeses deduïbles del rendiment del treball per a la totalitat de membres sense obligació de declarar.

2.- La persona sol·licitant ha d’estar empadronada a Elx en la data d’inici del termini de presentació de sol·licituds. S’acreditarà aquest fet per les dades que consten en el Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Elx.

3.- En el cas de canvi de domicili amb posterioritat a la sol·licitud de l’Ajuda del Fons Social de l’Aigua, s’haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Elx. S’acreditarà aquest trasllat mitjançant l’aportació d’un certificat d’empadronament, a més de la documentació que es considere pertinent (nou contracte d’arrendament, escriptura, etc.).

Import individual de les ajudes.

La quantia individual de les Ajudes per a l’abonament de despeses inherents a la titularitat d’habitatge habitual serà, com a màxim, de 165 € i no podrà superar, en cap cas, l’import pagat de la quota de l’IBI de l’any 2021, exclosos els possibles recàrrecs d’apremi i interessos de demora, que no es consideraran subvencionables.
En cas de l’existència de bonificacions del rebut de l’IBI 2021, la quantia màxima de l’ajuda a abonar serà minorada per l’import de la bonificació obtinguda.
En el cas que la persona sol·licitant siga copropietària de l’habitatge, l’import serà reduït en funció del seu percentatge de propietat sobre l’immoble, excepte que la resta de persones propietàries autoritzen expressament que la persona sol·licitant perceba la totalitat de l’ajuda.
El pagament es realitzarà en el número de compte bancari facilitat per la persona beneficiària, que haurà de ser titular d’aquesta.
Respecte a l’ajuda per Fons Social de l’Aigua, l’empresa AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX aplicarà directament, sense necessitat de realitzar sol·licitud expressa, les tarifes socials per als següents casos: famílies nombroses, pensionistes i aturats de llarga duració i víctimes de violència de gènere. Així mateix, per part de la Regidoria de Drets Socials es comunicarà a la mercantil el llistat de les persones beneficiàries que complisquen els requisits recollits en la Clàusula 5.2.

Tarifa pensionistes: serà aplicable a aquells abonats del servei que es troben en situació de jubilació i la seua pensió no supere la mínima establida en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any vigent. També serà aplicable a aquells abonats al servei que es troben en situació d’incapacitat permanent en els graus de gran invalidesa o absoluta, i que perceben una pensió que no supere les quanties mínimes establides en la Llei General de Pressupostos de l’Estat per a l’any vigent. Aquesta tarifa mantindrà la seua vigència mentre no canvien les circumstàncies que van motivar la seua aplicació.

Tarifa aturats: serà aplicable a aquells abonats del servei que es troben en situació de desocupació com a aturats de llarga duració, és a dir, aquelles persones que estiguen inscrites com a demandants d’ocupació en les oficines públiques d’ús de manera ininterrompuda durant un període superior a un any. Aquesta tarifa tindrà vigència anual, i caldrà, si escau, sol·licitar la renovació en cada exercici.

Tarifa víctimes violència de gènere: aquesta tarifa serà aplicable a les víctimes de violència de gènere, entenent-se per tals aquelles que com a tal consten en resolució judicial, i tindrà vigència durant el temps que s’establisca en aquesta.

Tarifa família nombrosa: serà aplicable a aquells abonats que disposen del corresponent títol acreditatiu, depenent la tarifa del nombre de fills que hi figuren, i amb la vigència que s’hi contemple.

Tarifa habitatges d’acolliment: serà aplicable als habitatges gestionats per associacions sense ànim de lucre que exerceixen una labor d’integració social, i estiguen inscrites en registres municipals. Per a l’aplicació d’aquesta tarifa, que serà coincident amb la Tarifa per família nombrosa, en atenció al nombre de persones empadronades en l’habitatge, haurà d’obtindre’s autorització de la Regidoria amb competències en Benestar Social. Aquesta tarifa mantindrà la seua vigència mentre no canvien les circumstàncies que van motivar la seua aplicació, i en tot cas, deixarà de ser aplicable quan aquesta Regidoria comunique al Servei gestor la fi de la seua vigència.

L’ajuda per Fons Social de l’Aigua es realitzarà en funció del següent criteri de repartiment de la mercantil Aigües i Sanejament d’Elx:
Compliment de la condició d’ús responsable del consum d’aigua registrat en els últims 4 períodes, respecte del total de les persones de la unitat de convivència.
Es defineix consum responsable com el menor o igual a 10 m3/persona/trimestre. Resultant un coeficient per cada contracte de subministrament objecte de l’ajuda del Fons Social, en funció del grau de compliment.
Aplicació del coeficient de consum responsable, atenent a:
1. Import facturat en els últims 4 trimestres, dels conceptes aigua i clavegueram, del contracte de subministrament objecte de l’ajuda.
2. Nombre total de sol·licitants beneficiats per l’ajuda de Fons Social
3. Import total Ajuda Fons Social (informat en el punt 2)

CÓMO SOLICITO LA AYUDA

Lloc:

Pots presentar la sol·licitud i la documentació requerida preferentment per la SEU electrònica, o en qualsevol de les oficines OMAC.
La sol·licitud i la còpia del rebut de l’IBI te les poden facilitar a l’OMAC en el moment de la presentació de la resta de documentació.

Enllaç al directori d’oficines de la Xarxa OMAC
Seu Electrònica

Termini:

DE L’1 D’ABRIL AL 31 DE MAIG DE 2022.

 • Imprés de sol·licitud de l’ajuda. Disponible en la seu electrònica de l’Ajuntament d’Elx, sede.elche.es i a les OMAC.
 • Autorització expressa de tots els membres de la unitat familiar o de convivència, que tingueren complits 16 anys el 31 de desembre de 2020, a l’Ajuntament per a realitzar les consultes necessàries a l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social. En cas contrari, hauran d’acompanyar a la sol·licitud tota la documentació necessària per a verificar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria.
 • Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (NIE en cas d’estrangers) i de tots els membres de la unitat familiar o de convivència que tingueren complits 16 anys el 31 de desembre de 2020.
 • Fotocòpia del rebut pagat de l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana corresponent a l’exercici 2021. Si no es disposa d’aquest podrà obtindre’s en qualsevol OMAC en el moment de la presentació de la sol·licitud de l’ajuda.
 • Document justificatiu del compte bancari a nom de la persona sol·licitant (fotocòpia de la llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol altre document expedit per entitat financera on consten el nom del titular, el N.I.F. i l’IBAN).

  Documents complementària a aportar:
 • En el seu cas, còpia del certificat de grau de dependència, del grau de discapacitat o justificant de ser víctima de violència de gènere d’alguna de les persones empadronades en l’habitatge
  Documentació a aportar en casos especials:
 • Separació o divorci: la sentència judicial ferma i el Conveni Regulador.
 • Defunció de la persona titular del rebut de l’IBI: l’escriptura d’adjudicació d’herència. Si no es disposa d’aquesta escriptura, s’haurà d’aportar testament i registre d’últimes voluntats. Si no existira testament, s’aportarà la declaració d’hereus abintestat, el registre d’últimes voluntats, l’escriptura de l’habitatge i una fotocòpia del llibre de família.
 • Persones sotmeses a tutela o representació legal: la sol·licitud, que es presentarà en el seu nom per qui ostente la seua representació legal, haurà d’anar acompanyada de sentència judicial ferma o de poder notarial acreditativa d’eixa representació.
 • Qualsevol altra documentació complementària que, en el seu cas, s’estime convenient.

Es considera unitat familiar o de convivència la persona o conjunt de persones que viuen habitualment al mateix domicili, acreditat segons volant d’empadronament amb independència de llaços de parentiu, d’afinitat o d’amistat.

L’autorització per a la consulta de dades fiscals ha d’estar signada per tots els membres de la unitat familiar o de convivència majors de 16 anys, per la qual cosa haurà de descarregar-la en aquesta pàgina o d’obtindre-la a l’OMAC abans de dirigir-se a presentar tota la documentació.

Si l’habitatge és un bé de guanys pot sol·licitar l’ajuda qualsevol dels cònjuges que complisca els requisits, però l’ajuda s’abonarà a la persona titular del rebut.

Documents específics que cal aportar en el cas dels beneficiaris de les Ajudes per a l’abonament de despeses inherents a la titularitat d’habitatge habitual.

a. Rebut de l’Impost de Béns Immobles de Naturalesa Urbana corresponent a l’exercici 2021, amb l’objectiu de verificar la titularitat de l’habitatge objecte de l’ajuda sol·licitada.

b. Document justificatiu del compte bancari a nom de la persona sol·licitant (llibreta d’estalvi, xec, extracte bancari o qualsevol altre document expedit per entitat financera on consten el nom de la persona titular, NIF i IBAN). En cas de sol·licitar l’ingrés de l’ajuda en un compte bancari diferent del del titular de l’habitatge, haurà d’aportar autorització expressa (Model normalitzat A284).

c. En cas de trobar-se afectat econòmicament per COVID, haurà d’aportar vida laboral actualitzada de tots els membres de la unitat familiar afectats per aquesta situació.

d. En els següents casos, a més s’haurà d’aportar una altra documentació addicional:
• Defunció de la persona titular del rebut de l’IBI: si s’ha efectuat l’alteració cadastral amb posterioritat a la defunció, s’aporta còpia d’aquesta. En cas de no haver-se realitzat aquesta, s’aportarà la següent documentació, amb el següent ordre de
prioritat:
– Escriptura d’adjudicació d’herència.
– Si no es disposa d’aquesta escriptura, s’haurà d’aportar testament i registre d’últimes voluntats.
– Si no existira testament, s’aportarà la declaració d’hereus/as abintestat, registre d’últimes voluntats, l’escriptura de l’habitatge i una fotocòpia del llibre de família.
• Persones sotmeses a tutela o representació legal: la sol·licitud, que es presentarà en el seu nom per qui ostente la seua representació legal, haurà d’anar acompanyada de sentència judicial ferma o poder notarial acreditativa d’aquesta representació.

e. En cas de sol·licitar l’ajuda per a habitatges amb més d’una persona propietària i en la qual no tots/es els propietaris/àries hi residisquen, DNI i autorització expressa de totes les persones propietàries (Model A416) perquè la persona sol·licitant perceba la totalitat de l’ajuda, que sí que haurà de complir necessàriament el requisit 1 de la present Convocatòria (ser copropietari de l’habitatge objecte de l’ajuda).

Documents específics a aportar en el cas dels beneficiaris de les Ajudes del Fons Social de l’Aigua.

a.- Factura o últim rebut d’aigua on conste el número de contracte.

b.- En cas d’estar el sol·licitant en una de les següents situacions, cal aportar la documentació que l’acredite, conforme a:
– Família nombrosa: abonats que disposen del corresponent títol acreditatiu vigent, informat del nombre de fills que hi figuren.
– En cas d’aturat de llarga duració haurà d’aportar còpia de la targeta DARDE.
– En cas de pensionista, haurà d’aportar la resolució corresponent.
– En cas d’incapacitat permanent en grau de gran invalidesa o invalidesa absoluta, certificat o documentació que ho acredite.

c.- En cas que el sol·licitant no coincidisca amb el titular del contracte d’aigua, qualsevol altre document que acredite la relació d’ús jurídic (escriptura, contracte d’arrendament, etc.) entre la persona sol·licitant de l’Ajuda del Fons social de l’Aigua i la persona titular del contracte.