SERVEIS I RECURSOS

Definició:

La Targeta del Major es posa en marxa a fi d’oferir a les persones majors que la sol·liciten, una sèrie d’avantatges i descomptes continguts en el Catàleg de Serveis.

Objectiu:

L’objectiu és facilitar a les persones majors titulars d’aquesta targeta l’accés a determinats avantatges o descomptes en compres o servicis. Aquests avantatges i descomptes es divulgaran mitjançant del Catàleg que es facilitarà als usuaris de la Targeta i que també estarà a disposició dels usuaris de la Web de la Conselleria de Benestar Social.

Requisits:

Tindre 65 anys complits

Acreditar la condició de pensionista si l’edat del sol·licitant està entre 60 i 65 anys.

Residir en algun dels municipis que conformen la Comunitat Valenciana.

Presentar la sol·licitud.

Serveis:

Tots aquells que consten en el Catàleg de Servei: productes, ajudes tècniques, servicis per a cuidar la seua salut, entre d’altres.

Així mateix, la Targeta del Major arreplega tots els beneficis i avantatges culturals que s’incloïen en la Targeta Cultural de la Tercera Edat i que es detallen en el Catàleg de Servei, en virtut de la Resolució de 21 de juny de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Termini de sol·licitud:

A partir de l’endemà a la publicació del Decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Sol·licitud de la Targeta del Major de la Comunitat Valenciana Veure enllaç


Sol·licitud de servei de Teleassistència domiciliària, consistent en què les persones majors o persones discapacitades, en prémer el botó que porten damunt constantment, i sense molèsties, entren en contacte verbal “mans lliures” les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, amb un Centre atés per personal especialitzat.

Targeta que poden adquirir els majors de 60 anys, pensionistes i persones amb discapacitats importants que dóna dret a obtindre descomptes segons les condicions establides.

Per a més informació, Punxar Ací.

Objectiu:

El Programa de Termalisme proporciona l’accés als tractaments termals en establiments que compten amb brolladors d’aigua mineromedicinal declarats d’utilitat pública, cosa que contribueix millorar la qualitat de vida de les persones majors, així com la promoció de l’envelliment actiu, la millora de la salut i la prevenció de la dependència

Requisits:
Podran participar en el Programa de Termalisme de l’Imserso les persones residents en l’Estat espanyol, que reunisquen algun dels següents requisits:
– Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del Sistema de Seguretat Social espanyol.
– Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys del Sistema de Seguretat Social espanyol.
– Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys del Sistema de Seguretat Social espanyol.
– Ser assegurat o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social espanyol, amb seixanta-cinc o més anys.

Els usuaris de plaça han de reunir els següents requisits:
– No patir alteracions del comportament que puguen alterar la normal convivència en els establiments, ni patir malaltia transmissible amb el risc de contagi.
– Poder valdre’s per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
– Necessitar els tractaments termals sol·licitats i mancar de contraindicació mèdica per a la seua recepció.
– Aconseguir, de conformitat amb la baremació establida, la puntuació que el permeta accedir a un dels balnearis i torns sol·licitats.

Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola, que residisquen en l’estranger, sempre que perceben una pensió del Sistema de Seguretat Social espanyol i compten amb l’edat exigida en el punt primer, o siguen assegurats o beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social, amb edat igual o superior a seixanta-cinc anys, d’acord amb el que es preveu en el punt primer, apartat d) i, en tots els supòsits, reunisquen la resta dels requisits exigits als usuaris en el punt segon.

També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o, si escau, la parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reunisquen algun dels requisits exigits en el punt primer i, en tot cas, complint els requisits previstos en el punt segon.

Així mateix, podran ser adjudicataris de plaça, els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que el torn el gaudisquen amb els seus pares i s’allotgen en aquesta habitació

Els requisits s’acreditaran a l’Imserso en la mateixa sol·licitud mitjançant declaració responsable efectuada per la persona sol·licitant i, si escau, pel seu acompanyant.
En tot cas, la concessió de places està condicionada a la disponibilitat d’aquestes, per part de l’Imserso, en els establiments termals.

sol·licitud i més informació Veure enllaç


L’Imserso desenvolupa el seu Programa de Turisme com un servei complementari de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social espanyola, amb l’objectiu de proporcionar a les persones majors estades en zones de costa i turisme d’interior, es contribueix amb això a millorar la seua qualitat de vida, la seua salut i la prevenció de la dependència.

D’altra banda amb el Programa de Turisme de l’Imserso es contribueix al manteniment de l’ocupació i l’activitat econòmica, es pal·lien les conseqüències que en matèria d’ocupació produeix el fenomen de l’estacionalidad en el sector turístic del país.

Sol-licitud i més informació Veure enllaç


A) Ajudes tècniques i productes de suport:

– Cadires de rodes amb motor elèctric
– Grua hidràulica / elèctrica
– Audiòfons
– Altres productes i ajudes tècniques

B) Ajudes per a adaptacions en la llar i supressió de barreres a l’interior d’habitatges:

– Adaptacions en el bany
– Eliminació de barreres a l’interior de l’habitatge
– Adaptació de vehicle de motor