CAMPANYA ‘BUS LLIURE’

La targeta Bus Lliure està dirigida a estudiants il·licitans de 4 a 26 anys. El principal objectiu d’aquesta targeta és facilitar el desplaçament diari als diferents centres educatius de la ciutat, a més de fomentar l’ús del transport públic.

Sol·licitud Exempció de la tarifa

El que sol·licitaràs és l’Exempció de la recàrrega de la targeta de mobilitat d’accés a l’autobús per a estudiants menors de 26 anys, la validesa del qual és anual.

En cas de no concessió de l’exempció, els titulars de targeta podran recarregar aquestes d’acord amb les següents tarifes: Anual 80 € Semestral 40 € Trimestral 20€.

Finalitzat el termini de presentació, només podran sol·licitar l’exempció els estudiants que sol·liciten les targetes per primera vegada i aquells tutelats per la Generalitat Valenciana.

Requisits:

 • Tindre la targeta de mobilitat BUS LLIURE en vigor.
 • Empadronament al terme municipal d’Elx. A l’OMAC es realitzarà la comprovació de l’empadronament del titular, de manera que, en cas de baixa de padró pel canvi de domicili, l’exempció serà cancel·lada de manera automàtica durant el període escolar vigent, ja que es deixa de complir el requisit de residència al terme municipal d’Elx.

Lloc:

– Presencialment entregant la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol de les oficines OMAC.
Enllaç al directori d’oficines de la Xarxa OMAC

Imprés de sol·licitud A118 Veure enllaç
Es tracta d'un document autoemplenable, per la qual cosa haurà d'emplenar-se a l'ordinador abans d'imprimir-lo


Imprés de sol·licitud A117 Veure enllaç
Autorització per a recaptar dades de l'Agència Tributària, TGSS i de l'INSS– Tramitar en línia des de la seu electrònica
Enllaç al directori al tràmit en la SEU

La consulta de l’exempció es realitzarà a través de www.auesa.es clicant ací, a les oficines de la Xarxa OMAC de l’Ajuntament d’Elx o a l’oficina d’atenció a l’usuari d’AUESA (C/Travessia Alfredo Llopis, 1 – passarel·la)

Sol·licitud de la targeta de mobilitat BUS LLIURE

El termini de presentació serà durant tot l’any.

Aquestes es podran recarregar d’acord amb les següents tarifes: Anual 80 € Semestral 40 € Trimestral 20€.

Una vegada expedida la targeta, aquesta s’activarà quan el seu titular abone la tarifa vigent, llevat que haja sol·licitat també l’exempció de taxa i aquesta haja sigut reconeguda.

La validesa de la targeta serà de 4 anys.

Transcorregut el termini de resolució, la targeta es trobarà disponible per a arreplegar-la la caseta d’AUESA situada al carrer Dr. Caro (al costat del Banc Santander)

Lloc:

– Presencialment entregant la sol·licitud i la documentació requerida en qualsevol de les oficines OMAC.
Enllaç al directori d’oficines de la Xarxa OMAC

Imprés de sol·licitud Veure enllaç
Es tracta d'un document autoemplenable, per la qual cosa haurà d'emplenar-se a l'ordinador abans d'imprimir-lo


– Tramitar en línia des de la seu electrònica:
Sol·licitud de nova targetaSol·licitud de la renovació de la targetaSol·licitud de duplicat de la targeta

Documentació:

 • Fotocòpia del llibre de família complet.
 • Fotocòpia dels documents d’identitat de tots els majors de 16 anys.
 • Majors de 16 i menors de 26: Certificat de matriculació expedit pel centre escolar per a ensenyaments reglats o ensenyaments no reglats amb un nombre mínim d’hores lectives de 900.
 • Autorització dels membres de la unitat familiar majors de 16 anys, per a recaptar dades tributàries, laborals i de pensions de l’Agència Tributària, de TGSS i de l’INSS.
 • En cas que un dels progenitors no forme part de la unitat familiar per separació, divorci o anàlegs, aquell que sol·licite l’exempció haurà d’acreditar que ostenta la custòdia plena de l’estudiant mitjançant conveni regulador complet, certificat del secretari judicial o declaració notarial. En cas de no acreditar-se aquesta situació, així com en les custòdies compartides s’exigiran els ingressos d’ambdós progenitors, per tant, ambdós hauran de firmar l’autorització per a recaptar dades tributàries, laborals i de pensions de l’Agència Tributària, de la TGSS i de l’INSS.
 • En cas de guarda legal i/o tutela assumida per la Generalitat Valenciana i en acolliment residencial:
  • Fotocòpia del document d’identitat del representant legal del menor.
  • Certificat de la Generalitat Valenciana acreditativa de la guarda legal i/o tutela assumida per la Generalitat Valenciana.
  • Certificat de la direcció del centre on s’acredite la residència del menor en acolliment