Nova ordenança de circulació

Modificació de l’ordenança de circulació en el seu apartat sobre la bicicleta publicada en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’Alacant.

La modificació suposa regular de manera detallada la convivència entre ciclistes, vianants i conductors de vehicles a motor amb l’objectiu de garantir el respecte entre tots els usuaris de la via. A més, la nova norma clarifica la coexistència de tots ells a fi d’evitar possibles situacions de conflicte.

Modificació de l’ordenança de circulació aprovada Veure enllaç
Publicada el 14 de juny de 2017 en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) d’Alacant.


Ús de la bicicleta

El Programa d’Actuacions per al foment de l’ús de la bicicleta a Elx és un conjunt d’accions en matèria de mobilitat urbana sostenible, a curt i mig termini, entorn de la bicicleta com a mitjà de transport no motoritzat, que pretén contribuir de forma activa a aconseguir els següents objectius estratègics en l’àmbit local.

  • Defensar, restaurar i conservar el medi ambient.
  • Crear un entorn urbà de qualitat.
  • Afavorir la sostenibilitat del desenvolupament local.
  • Fomentar la prosperitat urbana.
  • Sensibilitzar i comprometre a la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic.
  • Millorar el benestar i la qualitat de vida ciutadana.

Aquest document va a formar part del Pla Director de la Bicicleta a Elx 2015-2020 que s’integrarà en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Elx (PMUS Elx) que el Ajuntament d’Elx pretén revisar i actualitzar.

La redacció del Programa d’Actuacions per al foment de l’ús de la bicicleta a Elx respon a la voluntat política de l’Equip de Govern i de l’interès manifestat pels components de la Taula de Mobilitat d’apostar per un sistema integrat de transport fonamentat en els principis i directrius de la mobilitat sostenible, en el qual la bicicleta exercisca un paper cada vegada més rellevant com a mitjà de transport no motoritzat.

El Programa d’Actuacions és necessari perquè el Ajuntament d’Elx aconseguisca el seu objectiu d’associar-se a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.

Programa d'Actuacions per al foment de l'ús de la bicicleta a Elx Veure enllaç