Ajudes per al pagament del rebut de AIGUA

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA

La campanya de bonificació dels rebuts de l’aigua i del clavegueram per a 2021, amb una partida de 350.000 i 100.000 euros, respectivament, que fa un pressupost total de 450.000 euros per a enguany.

Els beneficiaris seran aquelles persones físiques amb ingressos bruts inferiors al IPREM del període 2021 en 14 pagues, depenent de la seua situació particular: ciutadans que ingressen menys de 7.908,60 euros anuals; aquells amb una discapacitat igual o superior al 33% (11.862,90); unitats convivencials de dos o més membres (15.817,20) o les famílies nombroses de categoria especial que compten amb membres amb diversitat funcional (21.748,65).

Els interessats podran presentar una única sol·licitud per habitatge, família o unitat convivencial, i que tindrà vigència per a tot 2021 en cas de ser aprovada després de la valoració per part de la Comissió del Fons Social de l’Aigua “llevat que existisquen canvis substancials de les condicions econòmiques familiars, les quals s’han de comunicar a l’Ajuntament”.

COM SOL·LICITE L’AJUDA

Lloc:

Les sol·licituds podran realitzar-se en termini únic: des de hui, 13 d’abril, fins al 31 de maig, bé de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica del consistori o presencialment, amb cita prèvia, en el Registre General, l’oficina municipal tramitadora d’ajudes o en les OMAC. Als desempleats de llarga duració, a les víctimes de violència de gènere, a les famílies nombroses, als pensionistes i als incapacitats permanents se’ls aplicaran les tarifes socials de manera automàtica.

OMAC
Seu electrònica

Oficina Municipal de Tramitació d’Ajudes, plaça de Baix, 1

Termini:

Sol·licituds fins al 31 de maig de 2021