AJUDES ECONÒMIQUES COVID19

Ajudes directes PARÈNTESI

Programa Parèntesi

Gestionat per Ajuntament d’Elx

Subvencions directes amb un pressupost de 6.291.841,00 milions d’euros, finançades en un 62,5% per la Generalitat Valenciana, en un 22,5% per la Diputació Provincial d’Alacant i en un 15% per l’Ajuntament d’Elx, per a compensar l’impacte econòmic patit pels sectors més afectats per la pandèmia provocada per la Covid-19, tot això, a l’empara del Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou les ajudes parèntesi a cada municipi.

Dirigida a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l’Annex II del mateix Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

QUANTIA DE LES AJUDES

Les quanties de l’ajuda a atorgar als beneficiaris, prèvia la corresponent justificació, seran les següents:
· Una quantitat fixa de 2.000 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
· Una quantitat fixa de 200 € per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i autònoms.

CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 6.291.841,00€.

En el cas que l’import destinat a atendre les subvencions sol·licitades no fora suficient, s’estableixen unes quanties addicionals màximes de 906.223,85€.

Tot això, amb la finalitat d’atendre la totalitat de sol·licituds presentades.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS (de l’11 de febrer al 3 de març, tots dos inclosos)

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

S’estima que el termini quede obert en la setmana del 8 al 12 de febrer.

COM ES PRESENTEN LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud es realitzarà únicament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Elx, https://sede.elche.es, en l’apartat de “TRÀMITS DESTACATS”, tràmit “AJUDES DIRECTES PARÈNTESI”, s’emplenarà el formulari sol·licitud i s’adjuntarà la documentació requerida.

Ajudes del Fons Social Europeu

Fons: 32,7 milions €
Ajudes
Pimes:
• 600€ per treballador jornada completa
• 300€ per treballador 1/2 jornada

Autònoms:
• 600€

Objectiu
Mantindre els llocs de treball afectats per la crisi.

Termini: fins al 17 de febrer

Préstecs bonificats

Destinataris: Sector HORECA

Interés: Euríbor + 0,5%

Amortització: Fins a 5 anys, 1 de manca. 30% a fons perdut no reembossable.

Capital a sol·licitar: Entre 15.000 i 750.000€

Termini de sol·licitud: Fins a 15 de juny


Subvencions Reactiva't Elx

Subvencions directes amb un pressupost de 3,4 milions d’euros, convocades per l’Ajuntament d’Elx, per a compensar la reducció d’ingressos produïda com a conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid-19 i per a proporcionar suport econòmic a les persones autònomes i a les microempreses il·licitanes.

PROCEDIMENT FINALITZAT

Subvencions Elx-Tabliments

Subvencions directes amb un pressupost d’1 milió d’euros, convocades per l’Ajuntament d’Elx, i que estan destinades per a ajudar en el pagament de les despeses de lloguer o dels interessos d’amortització dels préstecs sol·licitats per a l’adquisició d’un local vinculat a un negoci.

PROCEDIMENT FINALITZAT