Centre Municipal de Formació

Programes d'Ocupació-Formació

SELECCIÓ PARTICIPANTS DEL TALLER D'OCUPACIÓ ELX XV

Amb data 29 de juliol de 2021 queda constituït el Grup de Treball Mixt de Selecció de Participants en el TALLER D’OCUPACIÓ ELX XV

A continuació, es publica l’Acta de Constitució del Grup de Treball Mixt, les Bases de Selecció del Personal Directiu i Docent i les Bases de Selecció de l’Alumnat-Treballador:

PERSONAL DIRECTIU I DOCENT

Per al personal directiu i docent, el termini de presentació de sol·licituds serà del 30 de juliol al 5 d’agost de 2021, ambdós inclusivament.

La presentació telemàtica de les sol·licituds es realitzarà a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Elx, seguint la ruta:
https://sede.elche.es → TOTS ELS TRÀMITS
Seleccioneu en el desplegable ÀMBIT: Promoció Econòmica, Empreses, Ocupació i Formació
Seleccioneu el Tràmit: Participació Personal Docent i Directiu en Programes d’Ocupació-Formació

El dia 27 de setembre 2021 es publicarà l’Acta amb les puntuacions provisionals.

 

 

ALUMNAT-TREBALLADOR

 

 

DURANT LA PRIMERA SETMANA DE DESEMBRE S’AVISARÀ LES PERSONES SELECCIONADES PERQUÈ APORTEN LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA FORMALITZACIÓ DEL CORRESPONENT CONTRACTE.

EL PROGRAMA COMENÇARÀ A LA FI DEL MES DE DESEMBRE DE 2021.

PROGRAMA OCUPACIÓ ELX XIV

PROGRAMA TALLER D’OCUPACIÓ ELX XIV

Els programes dels tallers d’ocupació Taller d’Ocupació XIV són programes mixtos d’ocupació i formació en els quals l’alumnat fa treballs que beneficien el seu municipi, reben formació i experiència laboral, perceben un salari i s’obté una certificació oficial.

Els projectes tenen per objecte cobrir les deficiències estructurals detectades en matèria de qualificació-inserció, així com la millora de la qualificació i la inserció laboral.

Dades genèriques:

Inici: 30/12/2020

Fi: 29/12/2021

Duració: 12 mesos

Alumnes/ Treballadors: 30 (10 alumnes per especialitat).

Dades econòmiques:

Cost total: 810.619,20 €

Subvenció total concedida: 720.619,20 €

Aportació municipal: 90.000,00 €

Persones destinatàries:

Tindre vint-i-cinc anys o més, ser persones registrades en Labora com a demandants d’ocupació no ocupades.

Especialitats dels certificats de professionalitat:

Els alumnes que superen l’especialitat cursada obtindran el certificat de professionalitat corresponent. Actualment, s’estan impartint els següents certificats de professionalitat:

1.Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. Nivell 1

 1. Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes. Nivell 2.

2.Operacions auxiliars d’obra de paleta de fàbriques i cobertes. Nivell 1

 1. Fàbriques d’obra de paleta. Nivell 2

3.Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Nivell 1

 1. Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis. Nivell 2

Objectes d’actuació:

CONDICIONAMENT I MILLORA VESSANT OEST RIU VINALOPÓ I EL SEU ENTORN

En el vessant oest condicionament i millora del riu Vinalopó i els seus accessos, tram comprés entre el pont d’Altamira i el Pont de Canalejas.

L’especialitat d’Operacions auxiliars d’obra de paleta està executant murs de maçoneria tradicional en el perímetre de l’hort de palmeres, proporcionant estabilitat als talussos i ampliant l’esplanada de pas de vianants.

D’altra banda, s’està executant una nova rampa d’accés darrere del mercat provisional que millora l’accessibilitat de la part baixa que recorre el llit del riu amb avinguda del País Valencià.

Complementària a l’actuació d’obra de paleta l’especialitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria està realitzant tasques de manteniment, plantació de noves espècies i contenció de talussos existents, s’estan aprofitant aquestes actuacions per a modernitzar la xarxa de reg, executant una xarxa automàtica d’aigües regenerades, noves arquetes i quadres de registre que permeten donar subministrament a aquesta zona i connexió a futures actuacions.

Tots els treballs es realitzaran sota la direcció d’obra de Julio Sagasta (Cap del Servei Tècnic d’Arquitectura i Patrimoni Cultural), i Antonio Bolivar (Cap de la Secció Tècnica de Parcs i Jardins).

MODERNITZACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Les obres de l’especialitat Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis consisteix en la implementació de la xarxa de telecomunicacions de diferents dependències municipals.

Les actuacions s’estan duent a terme en l’edifici del Centre de Congressos i Edifici d’Hisenda situat en c/Troneta, on s’estan instal·lant una nova xarxa de telecomunicacions.

L’objectiu és crear una infraestructura fàcil de gestionar, flexible davant les ampliacions i canvis que puguen sorgir, conforme a la normativa vigent per a les aplicacions de comunicacions presents i futures i instal·lada segons estàndards i normatives que permeten assegurar la seua qualitat i compatibilitat.

Aquests treballs es realitzaran sota la direcció d’obra de Josué Castillo (Cap de la Secció Tècnica de Telecomunicacions.)

ESCOLA D'OCUPACIÓ ET FORMEM ELX III

Escola d’Ocupació ET FORMEM ELX III

Projecte de l’Ajuntament d’Elx juntament amb la Conselleria d’Ocupació i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Les Escoles d’Ocupació ET FORMEM són programes mixtos d’ocupació i formació, destinats a persones amb dificultats d’inserció laboral o persones pertanyents a col·lectius vulnerables, que tenen com a objectiu millorar la seua qualificació i facilitar-los la inserció laboral mitjançant la realització d’obres o serveis d’utilitat pública o interés social.

S’estructura en dues etapes, amb les dates següents d’aquesta convocatòria:

1ª etapa: SIS MESOS- Inici: 30/11/2020 – Fi: 29/05/2021

2ª etapa: DOTZE MESOS- Inici: 30/05/2021- Fi: 29/05/2022

Contractació: 30 (10 alumnes per especialitat). A l’alumnat se’ls contracta per l’entitat municipal mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge per import del Salari Mínim Interprofessional vigent a cada moment des de l’inici del projecte.

Alumnat: tindran la consideració de col·lectius prioritaris les persones amb dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables: persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa; dones, especialment les víctimes de violència de gènere; persones que encapçalen famílies monoparentals; persones amb diversitat funcional…

Dades econòmiques:

1ª Etapa 2ª Etapa : A PARTIR DEL 30/05/21
Cost total: 390.310,20€ Cost total: 814.075,20€
Subvenció total concedida: 360.31020€ Subvenció total concedida: 724.075,20€
Aportació municipal: 30.000,00€ Aportació municipal. 90.000,00€

 

Especialitats i objecte d’actuació:

Els alumnes s’organitzen en tres itineraris formatius, i es podrà obtenir dos Certificats de Professionalitat en cada especialitat o itinerari. En la 1a etapa es desenvolupen certificats de nivell 1, i en aquesta segona, de nivell 2.

 • Especialitat de l’àrea professional de Obra de construcció i acabats.
 • Especialitat de l’àrea professional de Jardineria
 • Especialitat de l’àrea professional d’Instal·lacions de Telecomunicacions

Les actuacions es realitzen sota la direcció d’obra de Julio Sagasta (Cap del Servei Tècnic d’Arquitectura i Patrimoni Cultural); Josué Castillo Martín (Cap de la Secció Tècnica de Telecomunicacions) i Antonio Bolívar Aznar (Cap de la Secció Tècnica de Parcs i Jardins).

 • Obra de construcció: Durant la 1a etapa s’ha condicionat un tram de 150 m, del vessant oest del riu Vinalopó des de la passarel·la Pintor Albarranch mitjançant l’execució de murs de mamposteria en sec. I adequació de rampes d’accés al vessant des del col·legi Baix Vinalopó.

En la 2ª fase, en el tram de marge esquerre, vessant est, des del pont de Canalejas fins al pont de Santa Teresa s’executaran murs de mamposteria de pedra natural millorant la seguretat dels caminals nous a la part linial del llit del riu Vinalopó. Es pretén, a més, consolidar els murs antics de contenció.

 • Jardineria: Des de l’inici s’ha dut a terme el manteniment de la jardineria del vessant del riu en actuacions anteriors de programes mixtos d’ocupació-formació, entre el pont de Santa Teresa i el pont de la Generalitat: neteja i desbrossaments, tala i retirada d’exemplars secs i afectats per plagues, reparació i ampliació del sistema de reg localitzat i plantació d’espècies vegetals. S’ha realitzat l’enjardinament del tram condicionat per l’especialitat d’obra de construcció, la instal·lació d’una xarxa de reg fins al pont de Santa Teresa. I, finalment, l’enjardinament del vessant sota el col·legi públic Baix Vinalopó, completant la xarxa de reg instal·lada pel programa anterior.

En la 2ª fase, es pretén l’enjardinament en la zona d’actuació d’obra de construcció, revegetant i cuidant la integració paisatgística de l’entorn, tot això sustentat prèviament per una xarxa de reg per goteig que garantiisca el reg.

 • Telecomunicacions: En la primera fase ens hem centrat en millora de la xarxa de telecomunicacions del Pavelló Poliesportiu Esperanza Lag: estesa de cable de fibra òptica dins de la Ciutat esportiva Juan Ángel Romero, des del Pavelló fins a la sala tècnica.

S’ha realitzat la instal·lació aïllada fotovoltaica d’autoconsum elèctric en el magatzem municipal de Sant Antoni, mitjançant la col·locació de plaques solars i bateries. I, finalment, treballs per a millorar i completar la producció d’energia neta en la instal·lació de plaques solars realitzada durant la segona etapa d’Et Formem ELX II en les cobertes de l’edifici del c/Troneta núm. 6, on es troba l’àrea d’Hisenda.

En la segona fase, les actuacions consistiran en la implementació, desenvolupament i millora de la xarxa de telecomunicacions d’edifici municipal on se situen les dependències de manteniment de via pública, al carrer La Fira núm. 2.

I, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica de les dependències municipals, es pretén anar incorporant l’autoconsum a través de plaques solars, en diferents edificis municipals. A través d’aquestes iniciatives es desitja fomentar l’ús d’energies renovables a petita escala i avançar en l’autogestió energètica del municipi d’Elx.

PROGRAMA FORMATIU DE QUALIFICACIÓ BÀSICA D'OPERACIONS DE FONTANERIA I CALEFACCIÓ-CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA

PROGRAMA FORMATIU DE QUALIFICACIÓ BÀSICA D’OPERACIONS DE FONTANERIA I CALEFACCIÓ- CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA.

EN QUÈ CONSISTEIX?

A desenvolupar les capacitats i destreseas suficients per a assolir les competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1, d’acord amb el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i tindre la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria d’acord amb les possibilitats i expectatives personals.

A més, l’alumne afermarà la seua maduresa personal i el seu nivell d’ocupabilitat mitjançant l’adquisició d’hàbits i capacitats que li permeten desenvolupar un projecte de vida personal, social i professional satisfactori; així com escometre la cerca activa d’ocupació i la promoció personal mitjançant un aprenentatge autònom.

MODALITAT

Programes formatius de qualificació bàsica ordinaris.

DIRIGIT A

Joves escolaritzats o desescolaritzats entre 16 i 21 anys complits en l’any d’inici del programa, que no hagen obtingut el títol de Graduat en ESO.

ORGANITZACIÓ

La duració total, per al cas de la modalitat 1, és de 960 h, dividides en 2 fases. La primera fase amb una duració de 320 hores, que es desenvoluparà des de l’1 de setembre fins al 31 de desembre. La segona fase té una duració de 640 hores, de les quals 80 hores són de formació en centres de treball. Aquesta fase es desenvoluparà entre l’1 de gener i el 30 de juny.

Un PFCB està compost per les següents assignatures:

 • Mòduls professionals. S’adquireixen les competències derivades d’una qualificació de nivell 1.
 • Mòduls formatius de caràcter general:
  • Mòdul lingüisticosocial
  • Mòdul científicomatemàtic
  • Mòdul de formació i orientació laboral
  • Mòdul de prevenció de riscos laborals i qualitat mediambiental
  • Tutoria
  • Altres mòduls
 • Pràctiques en empresa

TITULACIÓ

Certificació acadèmica on constaran els mòduls superats i les competències corresponents (Qualificació de nivell 1).

CONTINUAR ESTUDIANT

Una vegada superat el curs i obtingut el títol, se t’obrin una sèrie d’alternatives. Aquestes són les següents:

CALENDARI D’ADMISSIÓ I MATRÍCULA   2021/22

Programes formatius qualificació bàsica

Presentació sol·licituds 8 al 14 de juliol
Duplicitats 16 al 19 de juliol
Llistes provisionals 21 de juliol
Reclamacions 21 al 23 de juliol
Llistes definitives 27 de juliol
Reclamacions davant la comissió d’escolarització 27 al 29 de setembre
Matrícula 2 al 6 de setembre


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: https://porta.edu.gva.es/telematricula/inicio

CONSULTES: CENTRE MUNICIPAL DE FORMACIÓ. TEL. 966658224

Dades de contacte


CARRER CURTIDORS Núm. 23 03203

966 658 224

966 658 225

centrodeformacion@ayto-elche.es

www.elcheemprende.com