Subvencions Elx Emprén

Les Subvencions Elx Emprén són un programa d’ajudes econòmiques per a les persones emprenedores, finançades íntegrament per l’Ajuntament d’Elx a través de la Regidoria de Promoció Econòmica que es duen a terme mitjançant la seua Oficina Municipal per a la Iniciativa Emprenedora (OMIE).

Objectius:
Promoure l’emprenedoria entre la societat il·licitana.
Servir d’estímul per a la creació de noves empreses i noves ocupacions en l’àmbit de l’economia del municipi d’Elx.

Destinataris:
Aquestes subvencions estan dirigides a persones físiques i jurídiques que situen els seus negocis al municipi d’Elx, i la data d’alta d’activitats en el cens tributari de les quals es realitze entre l’1 de gener de 2023 i el 31 de juliol de 2024.

Requisits:
Ubicació del nou negoci al municipi d’Elx.
Inversió mínima de 1.500,00 €, justificada corresponentment, realitzada des de 6 mesos abans, fins a 6 mesos després de la data d’alta en el cens tributari.

Pressupost global:
El pressupost global màxim per a esta convocatòria 2024 és de 200.000,00 €.

Quantia de les subvencions:
Les subvencions a concedir oscil·laran entre 1.500,00 € la mínima, fins a 4.500,00 € la màxima.

Els criteris per a determinar de la subvenció màxima a la qual es pot optar són:

  • Per la posada en marxa de la nova activitat econòmica i sempre que ascendisca a 1.500,00 € la inversió mínima justificada: 3.000,00 €.
  • Generació d’autoocupació.
    • Per cada persona que haja causat alta en Règim Especial de Treballadors Autònoms o mutualitat corresponent, si és el cas: 500,00 €. (L’import màxim a concedir per aquest concepte serà de 1.000,00 €).
    • Si la persona que causa l’alta és menor de 30 anys a data de finalització del termini de sol·licitud de la subvenció o que acredita un grau de discapacitat d’almenys el 33%, un import addicional a l’anterior de 500,00 €.

L’import màxim per generació d’ocupació autònoma es limita a 1.500,00 €.

No obstant això, l’import de la subvenció a percebre haurà de quedar justificat amb les despeses presentades i, en cap cas, podrà ser superior a estos.

Les ajudes es concediran per orde de presentació de sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible.

La presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament per mitjans telemàtics a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Elx (https://sede.elche.es), en el tràmit “Sol·licitud de Subvencions Elx Emprén”, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud A115, acompanyant la documentació requerida en la Convocatòria.

Convocatòria de Subvencions Elx Emprén 2024

Model A115 Instància sol·licitud

Model A051 Registre de proveïdors. Designació de compte bancari

Model A315 de autorització de representació de tercers

Enllaç al procediment “Sol·icitud de subvencions Elx Emprén” de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Elx