II PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT
2016-2019

L’Ajuntament d’Elx activa el seu II PLA MUNCIPAL D’IGUALTAT 2016-2019 en el departament de Recursos Humans.

II pla municipal d’igualtat 2016-2019.   Veure enllaç

Comissió Permanent d’Igualtat.

Hi ha diverses característiques que dinamitzaran aquest nou Pla.

  1. El Pla es configura com una guia per a un procés d’actuació. És una eina dinàmica i flexible. Permanentment viva i en creixement.
  2. Representa un compromís de tot l’Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms i Empreses Municipals com a col·lectiu, amb la Igualtat d’Oportunitats, i correspon a totes les àrees i serveis conéixer-lo, donar-lo a conéixer i aplicar-lo.
  3. La participació de tots els departaments municipals en el desenvolupament i execució del pla de forma coordinada es constitueix com a element essencial, imprescindible i fonamental per a fer exitós el projecte.
  4. El II Pla Municipal d’Igualtat arranca amb una plena implicació política i tècnica per a la materialització de tots els canvis estructurals i organitzatius que possibiliten la transversalitat.
  5. El desenvolupament del Pla implica una responsabilitat compartida del conjunt de persones de l’àmbit municipal. La participació del conjunt de persones garanteix l’èxit en la construcció del projecte. Per tant, l’avanç en el camí cap a la igualtat que implica el programa serà un assoliment de totes les persones que treballen en l’Ajuntament i els seus Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

5 àrees engloben el desenvolupament del II Pla Municipal d’Igualtat:

Accés a l’ocupació i desenvolupament de la carrera professional.

Aquesta àrea fomentarà la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol tipus de treball dins de l’organització, així com planteja mesures que garantisquen la igualtat per a l’ascens i la promoció professional dins de l’empresa.

Transversalitat de gènere i presència equilibrada.

Aquesta àrea desenvoluparà amb un conjunt d’accions que el seu objectiu central serà el de “integrar” la perspectiva de gènere en el conjunt d’activitats donant difusió i avaluant totes i cadascuna de les propostes en matèria d’igualtat, promovent la participació de les dones en la presa de decisions.

Conciliació de la vida personal, familiar, laboral: Corresponsabilitat

Aquesta àrea garanteix la conciliació de la vida personal, familiar i laboral mitjançant la incorporació de mecanismes que permeten la compatibilitat entre els diversos àmbits.

Formació en igualtat, comunicació, llenguatge i imatge no sexista.

Aquesta àrea fomentarà la formació específica del personal municipal en igualtat, i augmentarà la sensibilització de les perspectives de gènere en l’organització.

Protecció enfront de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

Aquesta àrea fomentarà la implantació de protocols d’actuació per a prevenir l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, possibles situacions laborals discriminatòries.

Comissió interdepartamental.