DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

El dret d’accés a la informació pública permet, a qualsevol persona física o jurídica, sol·licitar informació en poder de l’Ajuntament d’Elx que haja sigut elaborada o adquirida en l’exercici de les seues funcions.

Qualsevol persona té dret a accedir a aquesta informació. No cal motivar-ne la sol·licitud ni s’ha d’acreditar un interés legítim: només es requereix una descripció precisa de la informació sol·licitada.

Marc legal, servei responsable i procediment

L’Àrea de Participació, Comunicació i Transparència s’encarrega de gestionar les sol·licituds d’accés a la informació pública en poder de l’Ajuntament, basant-se en el procediment establit a partir del que han dictat les lleis 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon govern, i 2/2015, de 2 d’abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Amb caràcter general, les sol·licituds es tramitaran en el termini d’un mes. El silenci tindrà un efecte estimatori.

Segons la legislació de referència, queden exclosos d’aquest dret d’accés a la informació pública els continguts o documents en curs d’elaboració i els documents d’accés restringit, totalment o parcialment, ja siga per la necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el dret d’altres persones. El dret d’accés podrà ser limitat si el contingut afecta, per exemple, la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual i industrial, la seguretat pública i uns altres límits arreplegats en la norma. Això no significa que no es puga, una vegada ponderat l’interés que cal protegir, concedir un accés parcial a la informació, sempre que això no distorsione o faça no tindre sentit la informació que es facilita.

Exercici del dret

De cara a complir amb les obligacions legals, l’Ajuntament d’Elx ha habilitat un procediment administratiu amb canals de presentació de sol·licituds d’informació:

La Bústia de la ciutadania de l’Ajuntament d’Elx o les xarxes socials no són canals habilitats per a aquest tràmit; per això, les sol·licituds presentades per aquests mitjans no formaran part de cap procediment administratiu. En aquests casos, s’informarà la persona interessada de les vies adequades per a fer-ne la tramitació.

Seguiment de les sol·licituds

Qualsevol persona que haja començat una sol·licitud d’accés a la informació i vullga preguntar sobre el seu estat, pot adreçar-se a l’Àrea de Participació, Comunicació i Transparència, tot indicant el número de registre de la sol·licitud, a través del correu electrònic comunicacio@elx.es, el telèfon 010 (966 658 050) o en les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana.

Suggeriments i reclamacions davant de l'Ajuntament d'Elx

L’Ajuntament d’Elx disposa d’un Servei de Suggeriments i Reclamacions per si desitgeu formular alguna queixa o suggeriment en relació amb la Sol·licitud d’Accés a la Informació. Això pot fer-se a través de la Bústia ciutadana, el 010 (966 658 050) o les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Reclamacions davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

En el cas que la persona sol·licitant no reba cap resposta de l’Ajuntament en el termini d’un mes (sempre que no hi haja un motiu justificat que dilate l’esmentat termini) o que no estiga d’acord amb la resposta rebuda, perquè estime que no respon a allò que s’ha sol·licitat, podrà interposar una reclamació davant del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Aquesta reclamació té per objecte que es revise i s’esmene l’acte administratiu dictat per l’Ajuntament, substitueix els recursos administratius i és prèvia a la possible impugnació via contenciosa administrativa.

La reclamació s’interposarà en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació de l’acte impugnat o des de l’endemà d’aquell en què hauria d’haver realitzat la notificació.

Informació estadística