Modificacions puntuals Pla General (aprovades definitivament)

MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. VIAL CONNEXIÓ ROTONDA PARC INDUSTRIAL TORRELLANO-SALADES EN VIA PARC Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. RELATIVA A AJUSTAMENT D'ALINEACIONS VIARI EN ÀREES DE REPARTIMENT 2 I 3 DELS BASSARS. Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA DEL PG. (ART. 25 i 67) Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG ÀREA DE REPARTIMENT PLURIPARCEL·LÀRIA 119 Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG. DE DUES PARCEL·LES (PART. SANTA ANNA I MAITINO) DE SÒL NO URBANITZABLE: Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: ÚS DOTACIONAL PARCEL·LA SITUADA EN C/ CAUCE CANTÓ PRESIDENT LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: ORDENACIÓ DETALLADA BLOC HABITATGES SITUAT ENTRE AV. VALLVERDA I CARRERS LITORAL, PALLÚS I EN PROJECTE, NUCLI URBÀ LA VALLVERDA ALTA Veure enllaç


MODIFICACIÓ PUNTUAL PG: CANVI D'ÚS EN PARCEL·LA SITUADA EN CARRER PRESIDENTE ADOLFO SUÁREZ, CANTÓ PROLONGACIÓ CARRER TONICO SANSANO MORA (Sector E-27) Veure enllaç