Projectes d'urbanització

TEXT REFÓS DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR E-29 Veure enllaç
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 16.11.2018