Tauler d'anuncis

2020.07.16 - PLA MUNICIPAL D'INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES PER A la COMPETITIVITAT I LA SOSTENIBILITAT. Veure enllaç


2020.05.28- INFORME emès en interès de l'AJUNTAMENT D'ELX sobre la situació del contracte del projecte de ``NOU MERCAT CENTRAL`` d'Elx (Alacant), adjudicat a APARCAMENTS CIUTAT SANITÀRIA S.A. Veure enllaç


2019.11.11- ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA I PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA.
SITUACIÓ: Parcel·la 64, Polígon 24 – Algorós- 03293 ELX
Exp. 63854/2019
PROMOTOR: M LUISA CANDELA SÁNCHEZ

DOCUMENT > Veure enllaç
Exposició pública: 30 dies (finalitza el 12.12.2019)


2019.11.08- ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR C&T EN EL CAMP D'ELX.
SITUACIÓ: Partida rural la Baia , Polígon 92 Parcel·la 171 (Elx)
PROMOTOR: Don José Soler Esclapez

DOCUMENT > Veure enllaç
Exposició pública: 30 dies (finalitza el 09.12.2019)


2019.10.31- ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR, BARBACOA, GARATGE I PISCINA.
SITUACIÓ: Polígon 49, Parcel·les 66 i 118. Partida LA MARINA .
Exp. 46685/2019
PROMOTOR: MARGARET COVERDALE DENA

DOCUMENT > Veure enllaç
Exposició pública: 30 dies (finalitza l'01.12.2019)


2019.10.25 - LLISTA DEFINITIVA ADJUDICACIÓ HABITATGES BARRI SANT ANTONI

DOCUMENTO > Veure enllaç


2019.10.24 - TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES :

Del dia 25.10.2019 al 25.01.2020 tots dos inclusivament.
IMPRESOS > Veure enllaç
La sol·licitud d'ajudes es formalitzarà segons model que figura com a ANNEX I a les presents bases i haurà de presentar-se amb tota la documentació requerida en qualsevol de les oficines de l'OMAC de l'Ajuntament d’Elx o en qualssevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


2019.10.24 - EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES. EXERCICI 2019.

EXTRACTE > BOP Núm. 203 de data 24.10.2019 Veure enllaç


2019.10.24 - BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES. EXERCICI 2019.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18.10.2019.

EDICTE BASES > Veure enllaç


2019.10.23 - INFORMACIÓ PÚBLICA de la modificació puntual detallada del Pla General per a canvi d'ús d'equipament educatiu-cultural a equipament sanitari-assistencial, de la parcel·la situada al carrer Alcalde Juan Hernández Rizo, del Sector E-19.

Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió de 15.10.2019I
DOCUMENT > Veure enllaç


2019.09.27 - EDICTE CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGE I MILLORA DE LA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I L'ACCESSIBILITAT PER A L'ANY 2018

Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 19.07.2019.
DOCUMENT >
Veure enllaç


2019.08.07 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'ESTUDI DE DETALL DEL SECTOR E-33 DEL PLA GENERAL.

Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 29.07.2019.
DOCUMENT >

Veure enllaç


2019.08.07 - INFORMACIÓ PUBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL EN CLAU 52.

Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 29.07.2019.
DOCUMENT >
Veure enllaç


2019.07.24 - ESBORRANY D'ESTUDI DE DETALL DE LA POMA 11 DEL SECTOR *AR-1 D'ARENALS DEL SOL DEL PLA GENERAL
La Junta de Govern Local constituïda en Òrgan Ambiental i Territorial Municipal ha acordat sotmetre a consultes de les administracions públiques afectades, serveis municipals, organismes i persones interessades.
DOCUMENT >
Veure enllaç


2019.07.24 - INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC PEL PROCEDIMENT SIMPLIFICAT DE L'ESTUDI DE DETALL DE L'ÀREA DE REPARTIMENT 134 DEL PLA GENERAL I DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
S'ha resolt favorablement per la Junta de Govern Local constituïda en Òrgan Ambiental i Territorial Municipal, en sessió celebrada el 05.07.2019.

Pendent de publicació en el DOGV

DOCUMENT > Veure enllaç


2019.07.24 - INFORME AMBIENTAL I TERRITORIAL ESTRATÈGIC PEL PROCEDIMENT SIMPLIFICAT DE L'ESTUDI DE DETALL DE L'ÀREA DE REPARTIMENT 137 DEL PLA GENERAL I DOCUMENT INICIAL ESTRATÈGIC
S'ha resolt favorablement per la Junta de Govern Local constituïda en Òrgan Ambiental i Territorial Municipal, en sessió celebrada el 05.07.2019.

Pendent de publicació en el DOGV

DOCUMENT > Veure enllaç


2019.07.10- MODIFICACIÓ PUNTUAL DETALLADA DEL PG. PER A CANVI D'ÚS D'EQUIPAMENT EDUCATIU-CULTURAL A EQUIPAMENT SANITARI-ASSISTENCIAL DE LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER ALCALDE JUAN HERNÁNDEZ RIZO, DEL SECTOR E-19.

DOCUMENT > Veure enllaç
Por la Junta de Gobierno Local constituida en Órgano Ambiental y Territorial Municipal, en sesión celebrada el 05.07.2019 se acuerda someter a consulta de las Administraciones Públicas afectadas, Servicios Municipales, Organismos y personas interesadas


2019.07.04 - PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA A l'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DEL PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LES FASES V I VI DE LA CEL·LA Núm. 2 DE L'ABOCADOR DE RESIDUS NO PERILLOSOS ``ELS CREMATS`` PROMOGUT PER LA UTE URBAHORMAR (URBASER)

DOCUMENT > Veure enllaç


2019.06.13 - INFORMACIÓ PUBLICA DE LA MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL DEL PG. PER A CANVI D'ÚS DOTACIONAL D'EQUIPAMENT EDUCATIU-CULTURAL A EQUIPAMENT RECREATIU-ESPORTIU EN PARCEL·LA SITUADA AL C/ JOSEFINA MANRESA CANTONADA A C/ ANTONIO RIPOLL JAVALOYES, ACTUAL POLIESPORTIU ALTABIX.

Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el 30.04.2019.
DOCUMENT
Veure enllaç
DOGV nº 8570. Publicado el 14.06.2019


2019.06.12 -ENQUESTA VALORACIÓ DEL PAISATGE DE L'ACTUACIÓ AMPLIACIÓ ELX PARC EMPRESARIAL (SECTOR E-49)

FINALITZA EL TERMINI EL DIA 16.07.2019
Provisió + Enquesta Participació Estudi Paisatge - EPE

Veure enllaç


PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES DE LA VERSIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL DEL PG. SECTOR E-49 (AMPLIACIÓ D'ELX PARC EMPRESARIAL) JUNTAMENT AMB ELS SEUS ANNEXOS I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.03.2018
Publicat en el DOGV Núm. 8279 de data 23.04.2018

Veure enllaç


2019.06.12 - APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR TO-3 DEL PLA GENERAL D'ELX.

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 24.05.2019
BOP núm. 109. Publicat el dia 10.06.2019
Veure enllaç


2019.06.03 - APROVACIÓ PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL VIAL SRV3 I PART DE LA ZONA VERDA SAL DEL PRI DE L'ÀREA DE REPARTIMENT 71

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 17.05.2019
BOP núm. 99. Publicat el dia 27.05.2019
Veure enllaç


2019.05.29 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UNITAT D'EXECUCIÓ 2 SECTOR BY-2 DEL PG.

Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 10.05.2019
DOGV núm. 8576. Publicat el 21.06.2019
BOP núm. 103. Publicat el 31.05.2019

Veure enllaç


BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES. EXERCICI 2018.
Aprovat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28.09.2018.

DOCUMENT > Veure enllaç


EXTRACTE DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DE CONCESSIÓ D'AJUDES EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, DESTINADES A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES. EXERCICI 2018.

EDICTE > BOP Núm. 203 de data 24.10.2018 Veure enllaç


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D'AJUDES A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGES :

Del dia 25.10.2018 al 25.01.2019 tots dos inclusivament.
IMPRESOS > Veure enllaç
La sol·licitud d'ajudes es formalitzarà segons model que figura com a ANNEX I a les presents bases i haurà de presentar-se amb tota la documentació requerida en qualsevol de les oficines de l'OMAC de l'Ajuntament d’Elx o en qualssevol de les formes previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


ANUNCI: RESOLUCIÓ ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 18.05.2018, RELATIU A les AJUDES DESTINADES A ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ D'EDIFICIS D'HABITATGE I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT PER A l'ANY 2017.

Veure enllaç


ANUNCIO
RESOLUCIÓN AYUDAS DESTINADAS A CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA EL AÑO 2017
Aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 13.04.2018
Veure enllaç


PARTICIPACIÓ PÚBLICA I CONSULTES DE LA VERSIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ ESTRUCTURAL DEL PG. SECTOR E-49 (AMPLIACIÓ D'ELX PARC EMPRESARIAL) JUNTAMENT AMB ELS SEUS ANNEXOS I PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.03.2018
Publicat en el DOGV Núm. 8279 de data 23.04.2018
Veure enllaç


DESISTIR DE LA INICIATIVA PER A LA TRAMITACIÓ DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE DIVERSOS ARTICLES DE LA NORMATIVA DEL PG. RELATIUS A SÒL NO URBANITZABLE.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.06.2017.
Veure enllaç
Primer.- DESISTIR de la iniciativa per a la tramitació de la proposta de Modificació de diversos articles de la Normativa del Pla General relatius al Sòl No urbanitzable, redactada pels Serveis Tècnics Municipals, pels motius exposats en la present moció.

Segon.- COMUNICAR el present acord a les Conselleries competents en Urbanisme i Medi Ambient.


SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ I ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'EDIFICACIÓ, DEMOLICIÓ I PARCEL·LACIÓ URBANÍSTICA EN L'ÀMBIT DEL PALMERAR HISTÒRIC.
Aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26.06.2017
DOGV núm. 8089 de 21.07.2017
Veure enllaç