LA.07. Regeneració física i social d’habitatges i equipaments públics en barris vulnerables

Objectiu Específic POCS

OE 9.8.2. Regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà en àrees urbanes desfavorides a través d’estratègies urbanes integrades.


Problema/es urbà/ns a abordar

P6. Infrahabitatge i degradació edificatòria.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RD. Reptes demogràfics.
  2. RS. Reptes socials.

Descripció

Un gran percentatge dels edificis dels barris vulnerables il·licitans es troben en condicions molt precàries, amb infrahabitatges i sense els equipaments més bàsics i elementals. Aquesta línia d’actuació pretén, d’una banda, dotar d’ajudes financeres a persones amb molt baixos recursos per a la rehabilitació edificatòria o el manteniment de la seguretat i salubritat dels seus habitatges. D’altra banda, es proposa realitzar un edifici intergeneracional per a la convivència de persones majors (en situació de dependència i/o soledat) amb joves. En tercer lloc, es preveu un programa per a la inserció laboral de persones en risc d’exclusió. Finalment, la creació d’equipaments diversos (biblioteca, centre de dia, formació professional, etc.) en aquestes zones pretén superar els problemes de convivència veïnal, marginalitat i segregació social d’aquests barris, equilibrant les oportunitats de desenvolupament i de qualitat de vida entre els diferents districtes de la ciutat.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Pla Municipal d’ajudes per a la rehabilitació edificatòria en barris i col·lectius amb vulnerabilitat socioeconòmica. Ajudes per al manteniment de condicions de seguretat, salubritat i adorn públic d’edificis i demolicions.

– Creació d’un edifici intergeneracional destinat a solucions habitacionals, en règim d’arrendament, sobre una parcel·la pública municipal en un barri d’alta vulnerabilitat.

– Creació d’un centre social i cultural orientat a grups desfavorits, majors, minories ètniques, dones, etc., tenint en compte la perspectiva de gènere, sobre un local situat en un barri d’alta vulnerabilitat.

– Creació d’una oficina d’informació i orientació a persones amb discapacitat.

– Programa per a la creació d’ocupació i inserció laboral de persones en situació de risc de pobresa i/o exclusió social.

– Creació d’un centre de dia per a majors i persones dependents, que facilite la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de dones i homes.

– Creació d’una biblioteca i un centre d’inserció laboral per a persones amb problemes d’addiccions i altres col·lectius vulnerables.

– Creació d’un centre de formació professional, viver d’empreses i d’orientació a emprenedors/es, que tinga en compte la capacitat emprenedora de les dones.


Objectiu/s Estratègic/s

OE3. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Solidària. A més, transversalment s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE3.OO2. Donar suport als col·lectius desfavorits per al gaudi d’un habitatge digne i adequat.


Resultats esperats

Millora de les condicions del parc edificatori dels barris vulnerables il·licitans. Promoure la interrelació de majors i de joves. Afavorir la integració social d’aquests barris, mitjançant accions de capacitació professional, inserció laboral o convivència veïnal. Dotar de noves infraestructures i equipaments els referits barris per a oferir nous serveis públics, singularment, als sectors poblacionals més vulnerables, tenint en compte la perspectiva de gènere.


Destinataris finals

Els veïns i veïnes residents en els barris vulnerables il·licitans definits en l’àmbit d’actuació de l’EDUSI, en primer lloc. Addicionalment, ciutadans i ciutadanes de col·lectius desfavorits residents en altres barris.


Adequació als  resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D12, D13, D14, D15, D16, D30, D1, D32, D33, D34.

Es neutralitzen les amenaces: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A13.

S’utilitzen les fortaleses: F1, F2, F3, F4, F6, F7, F12, F13, F17.

S’aprofiten les oportunitats: O1, O2, O3, O5, O6, O7, O9.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE3.002 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 57% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 72% dels del Consell Social de la Ciutat. L’Objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema urbà P6 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 43% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 45% dels del Consell Social. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una importància mitjana per a escometre un problema urbà local amb una incidència mitjana. Per part seua, en els tallers realitzats, qüestions com la rehabilitació i reconstrucció d’habitatges públics, l’eliminació d’infrahabitatges, la posada en marxa d’un programa d’ajudes específic per a la problemàtica residencial existent en els barris vulnerables o la creació de dotacions públiques per a realitzar accions de tipus social cap a col·lectius desfavorits són demandes prioritàries per al conjunt de la ciutadania.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de les operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels/les beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i els agents locals.

Criteris específics: Normativa urbanística i edificatòria i en matèria de foment de l’ocupació i formació professional, nacional, autonòmica i local d’aplicació.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en la matèria i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

3) Pressupostos participatius.

4) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de Contractes del Sector Públic i directives europees d’aplicació).

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: urbanisme i territori. Àrea d’ordenació urbana i infraestructures. Benestar social. Amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i els restants consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(50%)

(50%)

7.200.000,00

216.000,00

7.416.000,00

3.708.000,00

3.708.000,00

24,72%

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

618.000,00

618.000,00

2.163.000,00

2.163.000,00

618.000,00

618.000,00

618.000,00

7.416.000,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

E059. Persones beneficiades per operacions de regeneració física, econòmica i social de l’entorn urbà, incloses en projectes pertanyents a estratègies urbanes integrades. (Nombre).

0

25.000

75.000

C040. Habitatges rehabilitats en zones urbanes. (Habitatges).

150

650

2.000