LA.10. Impuls de les iniciatives emprenedores i de la competitivitat de les PIMES

Objectiu Específic POCS

OE.3.4.1. Promoure el creixement i la consolidació de les PIME, en particular millorant el seu finançament, tecnologia i accés a serveis de suport avançats.


Problema/es urbà/ns a abordar

P1. Alta taxa de desocupació i baix nivell de renda.


Repte/s urbà/ns relacionats

  1. RE. Reptes econòmics.

Descripció

Les petites i mitjanes empreses (PIMES) són essencials per a l’economia d’Elx, tant en termes d’ocupació com de competitivitat. Les polítiques municipals en relació amb les pimes per al període 2014-2020 se centren en promoure l’esperit empresarial, desenvolupar i aplicar nous models de negoci, donar suport a la creació i ampliació de capacitats avançades per al desenvolupament de productes i serveis, i donar suport al creixement en els mercats nacionals i internacionals, per a afavorir la creació i consolidació de llocs de treball.


Tipologia d’operacions (relació no exhaustiva)

– Potenciació del departament de creació d’empreses de l’oficina municipal de l’emprenedor

– Tutela, de forma personalitzada, de cada projecte empresarial, guiant els emprenedors durant el tot el procés de consolidació del negoci, des de la gènesi de la idea empresarial fins a la redacció del pla d’empresa, la constitució i fins i tot el funcionament del negoci en els primers anys de vida

– Establiment d’un programa d’ajudes “Elx Emprén”, per a afavorir la nova emprenedoria. Dotació del premi “Emprenedor del mes”

– Signatura de convenis de col·laboració amb entitats financeres per a l’accés al crèdit de noves idees empresarials locals, amb l’aval financer de l’Ajuntament

– Realització de jornades informatives i cursos formatius per a emprenedors, amb especial enfocament en la creació d’empreses, internacionalització, innovació i diversificació sectorial. Es tindrà en compte la perspectiva de gènere i no discriminació

– Potenciació de vivers d’empreses en el Centre de Desenvolupament Empresarial “Elx Emprén” (CDE), per a compartir espais i serveis comuns: recepció i atenció telefònica, neteja, ús de sales de reunions, auditori i hall, subministrament d’electricitat, aigua, internet, etc.


Objectiu/s Estratègic/s

OE5. Desenvolupar el model d’Elx Ciutat Creativa i Innovadora. A més, transversalment, s’abordarà l’OE4. Repensar la ciutat des de la igualtat de gènere.


Objectiu/s Operatiu/s

OE5.OO1. Afavorir la reindustrialització, la diversificació sectorial i la internacionalització en el sector empresarial il·licità.


Resultats esperats

Incrementar el nombre d’emprenedors que reben ajudes per a la creació i consolidació d’empreses, així com les activitats formatives per a afavorir l’autoocupació. Promoure la internacionalització, la innovació i la cooperació per a la innovació de les PIMES. Ajudar PIMES, grups d’empreses i xarxes d’empreses, per a la  creació o millora de la infraestructura de negocis.


Destinataris/àries finals

Les PIMES il·licitanes, estudiants universitaris/àries i professionals, així com tot tipus d’emprenedors i emprenedores, freelances i persones excloses del mercat laboral que han de reorientar la seua estratègia per a tornar a entrar-hi.


Adequació als resultats obtinguts en el DAFO

Es corregeixen les febleses: D70, D71, D72, D74, D76, D78, D79, D80, D81, D82, D83, D84.

Es neutralitzen les amenaces: A10, A40, A41, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57.

S’utilitzen les fortaleses: F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74.

S’aprofiten les oportunitats: O51, O52, O54, O55, O56, O57, O58, O59, O60, O61, O62, O63, O64.


Valoració ciutadana

L’Objectiu Operatiu OE5.001 ha sigut qualificat en els mecanismes de participació ciutadana amb un “grau d’importància” alt o molt alt pel 89% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per un 94% dels del Consell Social de la Ciutat. L’objectiu estratègic OE4 té un “grau d’importància” alt o molt alt per al 75% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals, i per a un 45% dels del Consell Social. El problema associat P1 té un “grau d’incidència” alt o molt alt per a un 85% dels membres participants de les Entitats i Associacions Veïnals i per a un 85% dels del Consell Social de la Ciutat. Podem afirmar per tant que, per al conjunt de la ciutadania, aquesta línia d’actuació té una gran importància per a escometre un problema urbà local amb una elevada incidència. D’altra banda, en les consultes, enquestes, tallers sectorials i transversals, i altres mecanismes de participació ciutadana l’alta taxa de desocupació i el baix nivell de renda s’han posat de manifest com uns dels principals problemes locals, per la qual cosa aquesta línia d’actuació (a finançar íntegrament per l’Ajuntament d’Elx), que pot permetre atallar i reduir els efectes d’aquests problemes, està totalment justificada, i a més és coherent amb els objectius estratègics i operatius de l’EDUSI ELX i amb els objectius del POCS.


Criteris de selecció de les operacions

Criteris d’admissibilitat

Criteris generals: Hauran de respectar-se els principis generals definits en els articles 7 i 8 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 (no discriminació, igualtat de gènere i desenvolupament sostenible) i complir la legislació europea i nacional. L’admissibilitat de les operacions haurà d’estar regida pels principis d’igualtat entre beneficiaris/àries, eficiència, eficàcia i sostenibilitat de l’operacions, transparència dels criteris de selecció, capacitat dels/les beneficiaris/àries per a implementar i estratègia per alineament amb altres operacions i instruments. A més, les operacions hauran de contribuir a l’estratègia, contribuir al programa operatiu, abordar els problemes d’una forma integrada i mostrar vincles clars amb altres intervencions o projectes coexistents. Els/les seus/es gestors/es hauran de demostrar experiència i capacitat. En el seu disseny haurà d’haver-se involucrat a la població i als agents locals.

Criteris específics: Normativa europea, nacional i autonòmica d’aplicació en matèria de PIMES, cooperatives i societats laborals. Economia sostenible. Programes de la Unió Europea d’ajuda a les PIMES.

Criteris de priorització

Es potenciaran operacions que tinguen una major incidència per a la consecució dels objectius de resultat i productivitat, que afavorisquen a un major nombre de persones, que aconseguisquen els col·lectius menys afavorits i més vulnerables, que siguen sostenibles en el temps, simples en la gestió, integradors amb altres actuacions i objectius temàtics, amb menors riscos d’implementació, que tinguen en compte les diferents necessitats de dones i d’homes, una major demanda i participació de la ciutadania durant la seua implementació i que contribuïsquen en major mesura al POCS.

Procediments de selecció

1) Comité d’experts/es en la matèria i especialistes des de la perspectiva de gènere.

2) Tallers transversals amb la participació dels agents locals interessats.

3) Licitacions obertes mitjançant convocatòries públiques per a la contractació de serveis i subministraments (subjectes als procediments de la Llei de contractes del sector públic i directives europees d’aplicació).

4) Accions de sensibilització per a afavorir l’emprenedoria, tenint en compte la perspectiva de gènere.

Àrees de l’Ajuntament i agents involucrats

Els agents participants en el seguiment de l’execució d’aquesta línia d’actuació són: les àrees d’empresa i ocupació i innovació, així com benestar social, amb la participació del Consell Social de la Ciutat, el Comité de Direcció del Pla Estratègic Elx 2030 i els restants consells municipals. Comptaran amb el suport de les àrees transversals enumerades en l’apartat 7.4.


Pressupost i fonts de finançament

Pressupost

Fonts de finançament

% del Pressupost de L.A. s/EDUSI total

Operacions

Imputació Gtos. Gestió (3%)

GASTO TOTAL

Ajuntament d’Elx

FEDER

(100%)

(0%)

1.050.000,00

31.500,00

1.081.500,00

1.081.500,00

(no incluido)

Planificació temporal (senda financera)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

154.500,00

1.081.500,00

Indicador/s de productivitat

Indicador

Valor actual

Fita a 2019

Objectiu 2023

C001. Nombre d’empreses que reben ajudes (Empreses)

150

275

450

E039. Nombre de persones impactades per actuacions de promoció dels sectors econòmics en particular els sectors turístic, comercial i culturals. (Persones)

15.000

20.000

35.000