Ha arribat el moment. És el moment que encarriles moltes coses, que encarriles les teues despeses en transport i que encarriles l’estrés pel trànsit i l’aparcament per a gaudir de la ciutat i arribar a temps als llocs. Ha arribat el moment que encarriles seriosament el medi ambient  i la teua salut, és el moment que encarriles Elx.

Actualment, i d’acord amb l’estudi sobre la qualitat de l’aire de la UMH, el 80% de les emissions contaminants provenen del trànsit privat, segons les dades obtingudes per la Generalitat Valenciana en l’anàlisi del Pla de Mobilitat de les àrees d’Alacant –Elx, la població de 5 o més anys residents a l’Àrea Metropolitana d’Alacant-Elx realitza un total de 576.262 viatges/dia amb origen i destinació a Elx, dels quals el 90% (520.006 viatges/dia) es duen a terme per residents a Elx, el 79% d’aquests (455.214 viatges/dia) són interns al municipi i únicament el 21% restant (121.048 viatges/dia) són desplaçaments de connexió.

Segons les dades, i agrupant els desplaçaments en mobilitat obligada (on l’origen o la destinació tenen com a motiu el treball o els estudis) i no obligada (on l’origen o la destinació tenen com a motiu compres, metge, visita a amics o familiars, acompanyar a una persona, gestions personals, oci, esport, passeig i d’altres), el 48% dels desplaçaments realitzats a Elx representen mobilitat obligada i el 52% restant es realitzen com a mobilitat no obligada.

La mobilitat sostenible, per tant, ha de ser una alternativa real i, per això, és necessari dotar la mobilitat personal d’infraestructures segures i eficients.

  • Des de 2016 s’han creat més de 10,9 kilòmetres de carril bici segregat i segur i més de 20,5 a les pedanies, la qual cosa es tradueix en més de 60 kilòmetres de carril bici al municipi.
  • S’han instal·lat 36 nous aparcabicis en U i s’ha arribat a més de 110 en tot el municipi.
  • S’han ampliat 21 estacions noves de BiciElx, que actualment compta amb 56 estacions, a més, s’ha sol·licitat la inclusió de 55 noves estacions en els Fons NexGeneration UE.
  • El servei de BiciElx evita l’emissió d’unes 30t de CO2 a l’atmosfera a l’any.

La mobilitat verda és necessària per a lluitar contra el canvi climàtic, assolir l’objectiu de la reducció d’emissions en 2030 i aconseguir la neutralitat d’emissions en 2050.