Pressupost definitu 2020

Memòria d'Alcaldia Veure enllaç


Informe d'Intervenció Veure enllaç


Informe Econòmic i Financer Veure enllaç


Informe sobre la capacitat de finançament de les empreses públiques Veure enllaç


Informe de Tresoreria Veure enllaç


Informe de Secretaria Veure enllaç


Pressupost consolidat Veure enllaç


Bases d'execució Veure enllaç


Informe d'estabilitat pressupostària Veure enllaç


Annex de beneficis fiscals Veure enllaç


Classificació Econòmica de Despeses Veure enllaç


Classificació per Programes de Despeses Veure enllaç


Pressupost de Despeses Veure enllaç


Pressupost d'Ingressos per Capítols Veure enllaç


Classificació Econòmica d'Ingressos Veure enllaç


Pla Financer d'Inversions Veure enllaç


Classificació Orgànica Veure enllaç


Plantilla Veure enllaç


Pressupost de Nòmines Veure enllaç


Proposta d'Acord d'Aprovació del Projecte de Pressupost per la Junta de Govern Local Veure enllaç


Proposta d'Acord Aprovació Inicial pel Ple Veure enllaç


Edicte d'Aprovació Inicial del Pressupost Veure enllaç


Reclamació al Pressupost Veure enllaç


Retirada Reclamació al Pressupost Veure enllaç


Aprovació Definitiva Pressupost Veure enllaç


Edicte d'Aprovació Definitiva del Pressupost Veure enllaç


Pressupost de Despeses a 30 de juny de 2019 Veure enllaç


Pressupost d'Aigües i Sanejament d'Elx, SA Veure enllaç


Pressupost d'Ingressos a 30 de juny de 2019 Veure enllaç


Liquidació del Pressupost de Despeses 2018 Veure enllaç


Liquidació del Pressupost de Despeses Exercicis Tancats 2018 Veure enllaç


Liquidació del Pressupost d'Ingressos 2018 Veure enllaç


Liquidació del Pressupost d'Ingressos Exercicis Tancats 2018 Veure enllaç


Pressupost de Visitelche Veure enllaç


Pressupost de Manteniment d'Espais Verds d'Elx, SA Veure enllaç


Pressupost de PIMESA Veure enllaç