Pressupost 2019

Providència per a la pròrroga del Pressupost de 2018 per a 2019 Veure enllaç


Informe de Secretaria Veure enllaç


Informe d'Intervenció Veure enllaç


Informe d'estabilitat pressupostària Veure enllaç


Decret d'aprovació de la pròrroga del Pressupost Veure enllaç


Estat d'Ingressos del Pressupost 2019 Veure enllaç


Estat de Despeses del Pressupost 2019. Classificació econòmica Veure enllaç


Estat de Despeses del Pressupost 2019. Classificació orgànica Veure enllaç


Pla financer d'inversions Veure enllaç


Pressupost de Despeses organisme autònom Visitelche 2019 Veure enllaç


Pressupost d'Ingressos organisme autònom Visitelche 2019 Veure enllaç


Pressupost empresa municipal Manteniment d’Espais Verds d’Elx, SA 2019 Veure enllaç


Pressupost empresa Promocions i Iniciatives Municipals d'Elx, SA 2019 Veure enllaç


Pressupost empresa mixta Aigües i Sanejament d’Elx, SA 2019 Veure enllaç