CIUDADES AMIGABLES

Xarxa de Comunitats i Ciutats Amigables amb les Persones Majors

CONTEXTUALITZACIÓ GRUPS FOCALS

El guió seguit en les entrevistes efectuades en els grups focals es basa en les huit àrees de l’entorn urbà i social que influeixen en la salut i la qualitat de vida de les persones segons marquen les directrius l’OMS que són:

 

1. Espais a l’aire lliure i edificis
2. Transport
3. Habitatge
4. Respecte i inclusió social
5. Participació social
6. Comunicació i informació
7. Treball i participació ciutadana
8. Serveis Socials i de la Salut

Una vegada efectuades les reunions amb els participants dels grups focals, cal efectuar una comparativa de les diferents opinions i experiències transmeses amb la finalitat de determinar el grau d’amigabilidad de la ciutat d’Elx. És a dir, cal determinar aquells aspectes del municipi que estan orientats a les persones majors, aquells obstacles i problemes que s’hagen detectat i, finalment, cal detallar els suggeriments per a millorar els problemes o les barreres identificades.

Aspectes positius, negatius i propostes de millora

En termes generals, dels grups focals s’han extret opinions i conclusions similars a les obtingudes en el seu moment dels qüestionaris d’amigabilitat emplenats. Això és, les persones majors valoren Elx com una ciutat que posseeix unes bones condicions per a portar una bona qualitat de vida, encara que necessita millorar en alguns aspectes per a convertir-se en una ciutat amigable tal com apunta i seria desitjable si es té en compte el projecte de l’OMS que ens concerneix.

Tal com ja s’ha apuntat, l’anàlisi del municipi es du a terme a partir de les valoracions positives i negatives aportades, així com de les propostes de millora entorn de les huit àrees de treball assenyalades pel protocol de Vancouver.