CIUDADES AMIGABLES

Xarxa de Comunitats i Ciutats Amigables amb les Persones Majors

La Xarxa de Ciutats Amigables és un projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’organisme que la gestiona a Espanya és l’IMSERSO. Sorgeix com a resposta al ràpid envelliment de la població i amb l’objectiu de connectar ciutats, comunitats i organitzacions a tot el món amb la visió comuna de fer del seu entorn un lloc millor on envellir dignament i amb qualitat.

Aquesta iniciativa aborda de manera integral els aspectes que afecten el dia a dia dels municipis i ho fa promovent la participació de les persones majors com a principals protagonistes, tenint en compte les seues necessitats, opinions i propostes en el procés d’anàlisi i millora de la localitat en diversos àmbits, amb la finalitat última de promoure un envelliment saludable i actiu. Per això, les polítiques, els serveis i estructures relacionades amb el seu entorn físic es dissenyen i reorganitzen per al benestar de les persones majors.

La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Majors forma part de l’estratègia de l’OMS per a la dècada de l’Envelliment Saludable (2021-2030), en el marc de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La metodologia de participació proposada per l’OMS identifica 8 àrees de l’entorn urbà i social que influeixen en la salut i la qualitat de vida de les persones:

1. Espais a l’aire lliure i edificis

2. Transport

3. Habitatge

4. Respecte i inclusió social

5. Participació social

6. Comunicació i informació

7. Treball i participació ciutadana

8. Serveis Socials i de la Salut


El Protocol de Vancouver és una guia que estableix la metodologia a seguir en aquest projecte i les fases d’aquest, que són les següents:

 

FASES DEL PROJECTE

Una vegada que la corporació municipal representada pel seu alcalde o alcaldessa sol·licita l’adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables de les Persones Majors a través d’una carta d’adhesió, i després que aquesta haja sigut admesa per l’OMS, cal procedir a desenvolupar el projecte. Com ja s’ha esmentat, aquest es compon de 4 fases ben diferenciades: planificació, execució, avaluació i millora contínua.

Si ens enfoquem en la fase de Planificació on ens trobem, els passos que s’han seguit són els següents:

Creació de mecanismes per a aconseguir la participació de les persones majors en el cicle del projecte, mitjançant enquestes (Investigació quantitativa) i grups focals (Investigació qualitativa).

Diagnòstic del nivell d’“amigabilitat” del municipi per a les persones majors.

Formulació d’un Pla d’Acció per a la ciutat basant-nos en tota la informació obtinguda. Actualment ens trobem en aquesta fase.

Identificació dels indicadors per a seguir els progressos realitzats.

L’Ajuntament d’Elx va començar la seua marxa en l’adhesió a aquest projecte en 2017, i va ser el 31 de gener de 2018 quan finalment va passar a formar part d’aquesta Xarxa.

Actualment, al nostre municipi el projecte es troba en la Fase 1 (anteriorment descrita), concretament en l’elaboració del Pla d’Acció, procés que es vol dur a terme al llarg de l’any 2022 i que dona lloc al tancament d’aquesta fase.

Prèviament, els grups focals que van tindre lloc l’any 2021 van consistir en reunions d’unes 8-10 persones l’objectiu de les quals era debatre i dialogar sobre les 8 àrees d’interés per a un municipi, esmentades anteriorment. Al llarg d’aquestes reunions es van plantejar diferents temes on els participants havien d’expressar les fortaleses i febleses que detectaven en cadascun, i sobretot, proposar suggeriments de millora enfocades al benefici en les persones majors.

Malgrat que el protagonisme de Ciutats Amigables està enfocat en el col·lectiu de les persones majors, és necessària la participació de tots els col·lectius del municipi, especialment d’aquells que col·laboren i atenen estretament els nostres majors, ja que la millora de l’accessibilitat i l’amigabilitat repercutirà positivament en el gruix de la població en el seu conjunt.