Ajudes a la contractació Elx-Ocupa

Amb data 28 de febrer de 2024, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant l’extracte de la Convocatòria de les Ajudes a la Contractació Elx-Ocupa 2024.

El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia hàbil següent al de la publicació de l’extracte de la Convocatòria, és a dir, des del dia 29 de febrer fins al dia 13 de setembre de 2024, ambdós inclusivament.

Podran subvencionar-se els contractes formalitzats des de l’1 de gener de 2024, fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds que complisquen amb els requisits establits en la Convocatòria.

L’import global màxim destinat a atendre aquestes ajudes ascendeix a la quantitat total de 200.000,00 euros.

La quantia de l’ajuda serà, amb caràcter general, de 2.000,00 euros.

Serà de 2.400,00 euros quan la persona contractada, en qualsevol dels supòsits anteriors, pertanga a algun dels següents col·lectius:

  • Persones majors de 45 anys.
  • Persones desocupades en situació d’atur de llarga duració. A aquest efecte es considerarà com a tal la inscripció com a persona desocupada demandant d’ocupació durant almenys 12 mesos en un període de 18 mesos.

La quantia de l’ajuda serà de 3.000,00 euros, quan la persona contractada pertanga a algun dels següents col·lectius:

  • Persones menors de 30.
  • Persones amb un grau de discapacitat acreditada d’almenys el 33%.

Les ajudes es concediran per orde de presentació de sol·licituds fins a esgotar el crèdit pressupostari disponible.

El nombre d’ajudes que es podran concedir a la persona o entitat ocupadora estarà limitat a dos, quedant la subvenció per la segona contractació, supeditada al fet que, una vegada que s’haja subvencionat un contracte per persona o entitat sol·licitant, no s’haja esgotat el crèdit disponible en la partida pressupostària.

En la Convocatòria s’estableix el tipus i la duració dels contractes que són susceptibles de subvenció, així com la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud. Les sol·licituds es presentaran exclusivament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Elx (https://sede.elche.es), en el tràmit “Sol·licitud d’ajudes a la contractació Elx-Ocupa”, mitjançant el model normalitzat de sol·licitud A391, acompanyant la documentació requerida en la Convocatòria.

Convocatòria d’Ajudes a la Contratactació Elx Ocupa 2024

Documentació a presentar amb la sol·licitud d’Ajudes a la Contractació Elx Ocupa 2024

Model A391 Instància sol·licitud

Model A051 Registre de proveïdors. Designació de compte bancari

Model A315 d’autorització de representació de tercers

 

Més informació !