Ajudes a la contractació Elx Emplea

Amb data 22 de març de 2019, s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant l’extracte de la Convocatòria de les Ajudes a la Contractació Elx Emplea 2019.
El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la Convocatòria, fins a l’1 d’octubre de 2019, tal com estableix la pròpia Convocatòria.

Podran ser subvencionables els contracte formalitzats des del 18 de març de 2019, fins a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

En la Convocatòria s’estableix el tipus i la duració dels contractes que són susceptibles de subvenció, així com de la documentació que s’ha de adjuntar a la sol·licitud.

Convocatòria d’Ajudes a la Contractació Elx Emplea 2019. Castellà / Valencià

Instància sol·licitud

Imprés de domiciliació bancària