ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ EL 09/02/2022 09:00

 

Aquesta pàgina es recull les mesures en vigor a Elx, alguns criteris d’actuació, la resolució dels principals dubtes plantejats i la informació publicada en el canal de Policia Local d’Elx en Telegram. És recomanable unir-se a aquest canal per a rebre informació oficial de manera directa i ràpida en https://t.me/policiaelche

ACCÉS A DETERMINATS ESTABLIMENTS

En vigor fins a les 23.59 del 28 de febrer de 2022

L’exigència de presentació de certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, es requereix per a l’accés de les persones majors de 12 anys, inclosa aquesta edat, a l’interior dels següents establiments, on és necessari l’ús de la màscara:

a) Los establiments de hostaleria i restauració oberts a la pública concurrència, que la seua resolució d’atorgament de llicència d’obertura tinga un aforament superior a 50 persones. Queden exceptuats d’aquesta mesura, els menjadors (no cafeteries) de centres docents d’ensenyança reglada, respecte de l’alumnat i professorat. b) Els establiments i activitats d’oci i entreteniment, que la seua resolució d’atorgament de llicència d’obertura tinga un aforament superior a 50 persones.

c) Els establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, en els quals es preste servei de restauració.

d) Els establiments i centres hospitalaris, per a les visites.

e) Els establiments residencials del sistema públic o privat de serveis socials, per a les visites i persones alienes a la institució.

Ampliar els espais d’exigència de la presentació del certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid– 19.

a) Llocs tancats i oberts on es preste servei de menjar o beguda, per empresa de negoci (servei d’àpats, selfservice…) o per empresa d’hostaleria i restauració que preste aquest tipus de servei.

b) Cinemes, sales multifuncionals, circs i seus festeres, on es preste durant el desenvolupament de l’actuació, activitat o ús del local, servei de menjar o beguda per establiment d’hostaleria i restauració, per empresa de negoci (servei d’àpats, selfservice….), per mitjans de la mateixa organització, o es consumisca menjar o beguda aportats per les mateixes persones.

c) Festivals de música que se celebren en espais tancats i en espais a l’aire lliure on no siga factible l’ús de màscara de manera permanent.

d) Espais amb servei de restauració situats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives i centres especialitzats d’Atenció a Majors (CEAM), centres integrals de Majors (CIM) i centres assimilats com a clubs de convivència per a persones majors i similars.

e) Gimnasos on és necessari l’ús permanent de la màscara i piscines cobertes.

Així mateix, s’ha de presentar certificat de vacunació, prova diagnòstica o certificat de recuperació Covid-19, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, en els esdeveniments i celebracions amb concentració de persones i festivals de música que se celebren en espais tancats i en espais a l’aire lliure amb assistència de més de 500 persones i on no siga factible l’ús de màscara de manera permanent.

Respecte dels esdeveniments esportius es regiran a l’ordenació prevista en les resolucions vigents dictades per la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, en matèria de salut pública, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

En aquests locals i establiments i en els llocs on es desenvolupen aquests esdeveniments, l’accés als mateixos requereix la presentació d’un certificat emés per un servei públic de salut, o, en el cas de la lletra b d’aquest punt, per un laboratori oficial autoritzat, que acredite la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies:

a) Que a la persona titular se li ha administrat la pauta vacunal completa contra la Covid-19 d’alguna de les vacunes autoritzades (certificat de vacunació).

b) Que la persona titular dispose d’una prova diagnòstica negativa en relació amb la Covid-19 realitzada en les últimes 72 hores en el cas de les proves RT-PCR, i en les últimes 48 hores en el cas dels tests d’antígens.

c) Que la persona titular s’ha recuperat de la Covid-19 en els últims sis mesos després d’un resultat positiu obtingut mitjançant una prova diagnòstica considerada vàlida per l’autoritat competent (certificat de recuperació).

A aquests efectes, la persona que vulga accedir a aquests establiments, locals i esdeveniments, ha de presentar, juntament amb el document acreditatiu de la seua identitat, qualsevol dels certificats previstos, en suport digital o en suport paper, a les persones designades per al control d’accessos per part de la persona titular o responsable de l’establiment, els qui realitzaren la seua comprovació.

No es conservaran les dades que contenen aquests documents, ni es podrà fer ús d’aquests per a cap altra finalitat que l’esmentada de control d’accés; així tampoc es podran generar fitxers o registres amb aquests.

En l’entrada als esdeveniments i als establiments i als locals, en una zona visible, s’ha de col·locar un cartell en què s’informe que el seu accés requereix l’oportú certificat en els termes que aquesta resolució exigeix, així com sobre la no conservació de les dades personals acreditades.

La cartelleria pot obtindre’s en el següent enllaç: https://www.elche.es/wp-content/uploads/2021/12/Cartel.pdf

MESURES COVID 19

En vigor des de les 00.00 del 9 d’octubre fins a nova Resolució.

“Tota la ciutadania haurà d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia Covid-19, així com la mateixa exposició a aquests riscos. Aquest deure de cautela i protecció serà igualment exigible a les persones i entitats titulars de qualsevol activitat o servei ordenat en aquesta resolució. La ciutadania haurà de col·laborar activament en el compliment de les mesures previstes en aquesta resolució.

 

ÚS DE MÀSCARES 

• Les persones de sis anys d’ara en avant queden obligades a l’ús de màscares en els següents suposats:

a) En qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobe obert al públic.

b) En els esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguen drets o si estan asseguts quan no es puga mantindre 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

c) En els mitjans de transport aeri, marítim, amb autobús, metre o per ferrocarril, incloent les andanes i estacions de viatgers, o en telefèric, així com en els transports públics i privats complementaris de viatgers en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

• En espais tancats de vaixells i embarcacions quan no es puga mantindre la distància de seguretat de 1,5 metres, excepte grups de convivents serà necessari l’ús de màscares quan es troben dins de la seua cabina.

d) En establiments d’hostaleria, restauració, oci i en tots aquells locals i activitats on es consumisca menjar i beguda, l’ús de màscara serà necessari durant no s’estiga consumint.

• L’obligació no serà exigible en els següents suposats:

a) A les persones que presenten algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que puga veure’s agreujada per l’ús de la màscara (per a això haurà de comptar amb un informe medic, en document oficial, expedit pel metge responsable de l’atenció de la patologia corresponent, en el qual s’expose objectiva i rigorosament que la persona presenta una malaltia o dificultat respiratòria incompatible amb el seu ús o que, per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara) o qué per la seua situació de discapacitat o dependència, no disposen d’autonomia per a llevar-se la màscara, o bé presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització.

b) En el cas que, per la mateixa naturalesa de les activitats, l’ús de la màscara resulte incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

c) En aquells llocs o espais tancats d’ús públic que formen part del lloc de residència dels col·lectius que allí es reunisquen, com són les institucions per a l’atenció de persones majors o amb diversitat funcional, les dependències destinades a residència col·lectiva de treballadors essencials o altres col·lectius que reunisquen característiques similars, sempre que aquests col·lectius i els treballadors que allí exercisquen les seues funcions tinguen cobertures de vacunació contra el SARSCoV-2 superiors al 80% amb pauta completa, acreditat per l’autoritat sanitària competent. Aquesta última excepció no serà aplicable als visitants externs, ni als treballadors dels centres residencials de persones majors o amb diversitat funcional.

e)El Reial decret llei 30/2021 incorpora a les excepcions d’ús de màscara “a l’exterior, durant la pràctica d’esport individual, així com durant la realització d’activitats de caràcter no esportiu que es realitzen en espais naturals i mantenint, en tot cas, la distància mínima d’1,5 metres amb altres persones que no siguen convivents.”

• L’ús de màscares als centres penitenciaris en els quals hi haja mobilitat dels interns, tant en exteriors com en espais tancats, es regirà per normes específiques establides per l’autoritat penitenciària competent. • La venda unitària de màscares quirúrgiques que no estiguen empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia i que garantisquen unes condicions d’higiene adequades que salvaguarden la qualitat del producte.

 

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE

• Amb caràcter general, i sense perjudici de les normes o protocols específics que s’establisquen en matèria de salut pública, tota la ciutadania haurà d’adoptar les següents mesures bàsiques de seguretat i higiene:

a) Adoptar la següent etiqueta respiratòria: evitar tossir directament a l’aire, fent-lo preferentment en un mocador d’un sol ús o en l’angle intern del colze i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls.

b) Higiene freqüent de mans amb aigua i sabó, o en defecte d’això, amb gels hidroalcohòlics.

c) Neteja, desinfecció i ventilació dels espais, el mobiliari i les superfícies utilitzats.

d) Obligació de complir les indicacions d’aïllament i quarantena:

• Les persones considerades cas confirmat amb infecció activa i les considerades com a contacte estret d’un cas confirmat, hauran de seguir la indicació d’aïllament o quarantena que els siga assenyalada des dels dispositius assistencials o de salut pública, sense possibilitat de desplaçar-se ni de relacionar-se amb altres persones, d’acord amb el que s’estableix per l’autoritat sanitària o les actuacions materials que realitzen els serveis sanitaris o de salut pública per a la contenció dels brots epidèmics de la pandèmia de Covid-19.

• En cas de brot epidèmic en un àmbit social o davant un augment de la incidència en un àmbit geogràfic determinat, els ciutadans afectats hauran de col·laborar activament en la realització dels garbellats amb proves diagnòstiques d’infecció activa que determine l’autoritat sanitària en funció de la naturalesa i abast d’aquest.

• Les persones amb diagnòstic per Covid-19 tenen l’obligació de comunicar a les autoritats sanitàries, als seus agents i, en general, al personal que realitze labors de rastreig, les dades dels contactes estrets que li siguen requerits per a realitzar les labors de seguiment de possibles contagis. A tals efectes tindran la consideració de contactes estrets els qui determinen els protocols sanitaris d’aplicació a cada moment.

 

MESURES I OBLIGACIONS PER A ESTABLIMENTS I ACTIVITATS EN GENERAL

• Amb caràcter general, les mesures i obligacions d’higiene i prevenció establides en aquest resolc, seran aplicables a tots els establiments, locals de negoci, instal·lacions i espais d’ús públic i activitats de caràcter públic.

• Establiments, instal·lacions, locals i espais oberts al públic hauran d’exposar en un lloc visible l’aforament màxim, que haurà d’incloure al mateix personal treballador, i assegurar que aquest aforament i, en la mesura que siga possible, la distància de seguretat interpersonal, siguen respectats en tot moment.

• Hauran de posar-se a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, degudament autoritzats i registrats, en llocs accessibles i visibles, especialment en les entrades i eixides, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

• L’organització de la circulació de persones i la distribució d’espais haurà de respectar el manteniment de la distància de seguretat interpersonal. En la mesura que siga possible, s’establiran itineraris per a dirigir la circulació de la clientela i persones usuàries i evitar aglomeracions, tant a l’interior com a l’exterior, i previndre el contacte entre elles. Quan es dispose de dues o més portes o de dues o més escales, es podrà establir un ús diferenciat per a l’entrada i l’eixida, pujada i baixada, a fi de reduir el risc de formació d’aglomeracions. La utilització dels ascensors i muntacàrregues exigeix l’ús obligatori de la màscara per part de totes les persones ocupants.

• La persona o entitat titular de l’activitat econòmica o, en el seu cas, el director, directora o responsable de centres, instal·lacions, espais d’ús públic i entitats, ha d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels establiments, locals, instal·lacions o espais. En les tasques de neteja i desinfecció es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors i altres elements de similars característiques. Així mateix, els materials que s’utilitzen durant el desenvolupament de l’activitat i siguen d’ús compartit, hauran de ser desinfectats després de cada ús.

Les instal·lacions hauran de ventilar-se a través de medis naturals o mecànics, que permeten la renovació de l’aire en totes les dependències interiors.

• En els lavabos, vestuaris, emprovadors, sales de lactància o similars, per part de la clientela, personal visitant o persones usuàries, es procurarà mantindre la deguda distància de seguretat. Haurà de reforçar-se la neteja i desinfecció dels referits espais per garantir sempre l’estat de salubritat i higiene d’aquests.

Es promourà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius, així com la neteja i desinfecció dels equips precisos per a això.

 

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

· S’inclouen en aquest punt totes les activitats hostaleres i de restauració que tenen per objecte la prestació de servei de begudes i menjar elaborat per al consum a l’interior o exterior dels locals, entre els quals es troben, salons de banquets, restaurants, café, bar, cafeteries, establiments públics situats en zona marítim-terrestre i saló-lounge.

· Així mateix, s’inclouen els serveis tipus selfservice o bufet, d’acord amb les mesures de seguretat i protocols establits a aquest efecte.

En aquests establiments:

– L’aforament màxim permés ha d’estar visible a l’entrada. – L’ocupació de les taules serà d’un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taules, excepte que siguen convivents o es tracte de diferents nuclis de famílies nombroses, tant a l’interior del local com a espais a l’aire lliure i terrasses.

Es procurarà que la distància entre taules siga d’almenys d’1,5 metres en interior d’establiments i en terrasses exteriors.

El consum serà assegut en taula, si bé es permet l’ús de la barra per al consum sempre que es mantinga la distància de seguretat.

L’ús de màscara serà necessari quan no s’estiga consumint.

– Està permés el ball sempre amb ús obligatori de màscara, sense possibilitat de consum d’aliments i beguda durant aquest, respectant-se la distància interpersonal de seguretat.

– Es permeten les actuacions professionals de grups musicals i discjòquei i s’ha d’assegurar  la ventilació suficient i una distància de seguretat de, almenys, 2 metres entre músics i públic, en el cas de cantants i instruments de vent, així com karaokes amb ús obligatori de màscara.

– El tancament s’haurà de produir en l’horari que autoritze la normativa general reguladora, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, dels horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics.

– Es respectaran les mesures generals i addicionals d’higiene.

· No queda permés en els establiments de restauració i hostaleria:

– Fumar.

– L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o de vapeig a espais a l’aire lliure o tancats.

· Les celebracions posteriors a qualsevol cerimònia o esdeveniment que impliquen servei d’hostaleria o restauració, en salons de banquets o en qualsevol altre establiment d’hostaleria o espai privat, s’ajustaran al regulat en aquesta matèria.

· En els serveis que impliquen còctel i servei d’àpats en espais a l’aire lliure, les persones assistents podran consumir menjar i beguda romanent dempeus, al voltant d’una taula, sent necessari l’ús de la màscara quan no es consumisca.

 

ESDEVENIMENTS I CELEBRACIONS AMB CONCENTRACIÓ DE PERSONES I FESTIVALS DE MÚSICA

· En la realització de qualsevol esdeveniment, celebració popular, desfilada, espectacle o qualsevol altre acte similar no inclòs en un altre punt, s’hauran d’observar les següents regles:

· L’ús de la màscara serà obligatori en tot cas, fins i tot a l’aire lliure, tant per a les persones participants en l’esdeveniment com per al públic que puga assistir, amb les excepcions establides en aquesta resolució.

· L’aforament serà del 100% quan el públic estiga assegut i no es consumisca menjar ni beguda. Si es consumeix, serà necessari deixar un seient lliure de distància en la mateixa fila entre persones o grup de persones no convivents i serà necessari l’ús de la màscara quan no es consumisca.

· Si l’esdeveniment se celebra amb el públic dempeus, l’aforament es mesurarà a raó de 2,25 metres quadrats per persona. En aquests casos, el consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració i serà necessari l’ús de la màscara quan no es consumisca.

· Està permés el ball amb ús obligatori de màscara, sense possibilitat de consum d’aliments i beguda durant aquest i es mantindrà la distància interpersonal de seguretat.

· S’hauran de prendre mesures per a reduir la possibilitat que es produïsquen aglomeracions als voltants del lloc on es desenvolupe l’activitat.

· Quan l’activitat siga estàtica es desenvoluparà en llocs o espais delimitats on es puga controlar l’aforament i l’accés de manera escalonada i es garantitzarà sempre el compliment de totes les mesures establides i el manteniment de la distància de seguretat interpersonal sempre que siga factible.

· Quan l’activitat siga itinerant s’haurà d’organitzar evitant les aglomeracions, per al que s’establiran els itineraris que ho garantisquen i que hauran de ser modificats en qualsevol moment per a complir amb aquesta finalitat.

· En cas necessari, podran utilitzar-se tanques o sistemes de senyalització equivalents per a un millor control dels accessos i gestió de les persones a l’efecte d’evitar qualsevol aglomeració i de garantir el manteniment de la distància de seguretat.

· L’entrada del públic es realitzarà amb antelació suficient per a permetre un accés escalonat i minimitzar així el risc de formació d’aglomeracions i s’hauran de fixar franges horàries adequades per a l’accés quan s’estime necessari. L’eixida del públic haurà de realitzar-se de manera escalonada per garantir la distància entre persones.

· En qualsevol cas, la senyalització de recorreguts obligatoris i independents o altres mesures que s’establisquen es realitzarà tenint en compte el compliment de les condicions d’evacuació exigibles en la normativa aplicable.

· Es prioritzarà la venda en línia d’entrades i en cas de compra en la taquilla, es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposen contacte físic entre dispositius.

· Els esdeveniments i festivals musicals comptaran amb un protocol que elaborarà la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

CINEMES, CINEMES D’ESTIU, AUTOCINEMES, TEATRES, AMFITEATRES, AUDITORIS, SALES MULTIFUNCIONALS, SALAS D’ARTS ESCÈNIQUES I CIRCS

• En els establiments que ordena aquest punt, en els supòsits de consum de menjar i beguda en sala, serà necessari deixar un seient lliure de distància en la mateixa fila entre persones o grup de persones no convivents. Fora d’aquest supòsit, l’aforament serà del 100%.

 

ACTIVITATS D’OCI I D’ENTRETENIMENT

· Es permet l’activitat de discoteques, sales de ball i bars de copes amb i sense actuacions musicals en directe, pubs, cibercafé, cafés teatre, cafés concerte i cafés cantant.

· En aquests establiments:

– L’aforament màxim permés ha d’estar visible en l’entrada.

– L’ocupació de les taules serà d’un màxim de 10 persones per taula o agrupacions de taula en interior i en exterior, excepte convivents.

– Es procurarà que la distància entre taules siga d’almenys d’1,5 metres en interior d’establiments i en terrasses exteriors.

– El consum serà assegut en taula, si bé es permet l’ús de la barra per al consum sempre que siga mantenint la distància de seguretat.

– L’ús de màscara serà necessari quan no s’estiga consumint.

Està permés el ball, sempre amb ús obligatori de màscara, sense possibilitat de consum d’aliments i beguda durant aquest, respectant-se la distància interpersonal de seguretat.

– Es permeten les actuacions esporàdiques o amateur de cant, també estaran permeses les actuacions professionals de grups musicals i discjòquei, quan s’assegure ventilació suficient, i una distància de seguretat d’almenys 2 metres entre músics i públic en el cas de cantants i instruments de vent, així com karaokes amb ús obligatori de màscara.

L’horari de tancament serà el que autoritze la normativa general reguladora, a l’àmbit de la Comunitat Valenciana, dels horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a cada tipus d’establiment.

– Es respectaran les mesures generals i addicionals d’higiene.

· No queda permés en aquests establiments:

– Fumar.

– L’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o amb vapeig en espais a l’aire lliure o tancats.

 

ACTIVITATS RECREATIVES D’ATZAR

• Es permet l’obertura dels establiments i espais dedicats a activitats recreatives i d’atzar, entre els quals s’inclouen, casinos de joc, sales de bingo, salons recreatius de màquines d’atzar, salons de joc, tómboles i salons cíber, observant l’horari de tancament que establisca la seua normativa sectorial, així com la resta de les mesures, aforament i limitacions previstes per a aquests establiments. En aquests establiments, qualsevol activitat assimilable a la d’hostaleria i restauració que es duga a terme, deurà complir amb les mesures previstes en el punt de mesures relatives a establiments hostaleria i restauració d’aquesta resolució.

 

CONSUM DE TABAC I ASSIMILATS

No es podrà fumar a la via pública, terrasses, platges o altres espais a l’aire lliure, quan no es puga respectar la distància mínima interpersonal de, almenys, 2 metres.

Així mateix, tampoc es permet fumar a les terrasses dels establiments que desenvolupen activitats d’hostaleria, restauració i oci i entreteniment.

• Aquesta limitació serà aplicable també per a l’ús de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, pipes d’aigua, pipes o assimilats inclosos cigarrets electrònics o amb vapeig a espais a l’aire lliure o tancats. VENDA I CONSUM D’ALCOHOL

• En compliment de l’artiicle 69 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de salut de la Comunitat Valenciana:

a) Es prohibeix el consum d’alcohol en la via pública les 24 hores del dia, excepte en els establiments autoritzats, durant el seu horari d’obertura.

b) Es prohibeix la venda d’alcohol durant la franja horària compresa entre les 22.00 hores i les 07.00 hores de l’endemà, en tota mena d’establiments de venda al públic, excepte en aquells en els quals la venda de begudes alcohòliques estiga destinada al consum en el local.

NOTA: La modificació normativa del Decret Llei 11/2020 passa a considerar com a infracció greu, sancionada amb multa de 601 a 30.000 euros: “9. El consum col·lectiu de qualsevol mena de beguda a la via pública o altre espai oberts al públic, quan es constate per l’autoritat inspectora que s’impedeix o dificulta l’adopció de mesures sanitàries de prevenció o de manteniment de la distància de seguretat interpersonal”.

 

ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT

· Per a la realització d’activitat física i esportiva als gimnasos, serà obligatori l’ús de la màscara.

· Per a la realització d’activitat física i esportiva a instal·lacions obertes i a l’aire lliure, el seu ús serà obligatori només a zones o espais amb gran afluència de persones on no siga possible mantindre la distància de seguretat interpersonal amb la resta de persones esportistes o vianants.

· La pràctica esportiva, en l’àmbit dels entrenaments i de les competicions, professionals i no professionals, serà considerada activitat incompatible per la seua pròpia naturalesa amb l’ús de màscara.

 

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS EN GENERAL

· La celebració dels esdeveniments esportius en general podrà desenvolupar-se amb un aforament de públic del 100%.

· Es reforçarà la vigilància del compliment de l’obligatorietat de l’ús de màscara durant la permanència en l’esdeveniment (inclosa l’àrea de lavabos), així com en els moments d’entrada i eixida d’aquest.

· S’ha de reforçar la transmissió d’aquest missatge als potencials assistents.

· L’organització de l’esdeveniment haurà de garantir la seguretat en l’entrada i eixida de l’esdeveniment i haurà de fixar franges horàries per a accés escalonat del públic per sectors, així com en l’eixida. I haurà d’assegurar el personal suficient que garantisca la seguretat dins i fora del lloc per a evitar aglomeracions.

· En aquests esdeveniments, excepte consum d’aigua, el consum d’aliments i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que s’habilite, que haurà d’estar separada de la zona de l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments d’hostaleria i restauració. Serà necessari l’ús de la màscara quan no es consumisca.

· Durant la duració de l’esdeveniment i tant a espais interiors com oberts, no es permet el consum de tabac i de productes relacionats (DSLN o cigarrets electrònics i de productes a base d’herbes per a fumar).

· L’organització haurà d’establir les mesures de prevenció i control durant la planificació, desenvolupament i posterior fi de l’esdeveniment, mesures relatives a reforçar protocols de neteja i desinfecció, senyalització d’accessos i zones de pas, evitar aglomeracions, coordinació sistemes de vigilància i control, i altres establides en la present resolució i en les vigents en matèria de cautela, seguretat i higiene.

 

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MULTITUDINARIS EN LA LLIGA PROFESSIONAL DE FUTBOL MASCULINA I FEMENINA, LLIGA ACB I LLIGA FEMENINA ENDESA DE BÀSQUET

· La celebració d’aquests esdeveniments podrà desenvolupar-se amb un aforament de públic:

– Del 80% a espais tancats.

– I del 100% a espais oberts.

· Es reforçarà la vigilància del compliment de l’obligatorietat de l’ús de màscara durant la permanència en l’esdeveniment (inclosa l’àrea de lavabos), així com en els moments d’entrada i eixida d’aquest.

· S’ha de reforçar la transmissió d’aquest missatge als potencials assistents.

· L’organització de l’esdeveniment haurà de garantir la seguretat en l’entrada i eixida de l’esdeveniment i haurà de fixar franges horàries per a accés escalonat del públic per sectors, així com en l’eixida. I haurà d’assegurar el personal suficient que garantisca la seguretat dins i fora del lloc per a evitar aglomeracions.

· En aquests esdeveniments no es permetrà la venda ni el consum d’aliments i begudes, excepte el consum d’aigua.

· Durant la duració de l’esdeveniment i tant a espais interiors com oberts, no es permet el consum de tabac i de productes relacionats (DSLN o cigarrets electrònics i de productes a base d’herbes per a fumar).

· L’organització haurà d’establir les mesures de prevenció i control durant la planificació, desenvolupament i posterior fi de l’esdeveniment, mesures relatives a reforçar protocols de neteja i desinfecció, senyalització d’accessos i zones de pas, evitar aglomeracions, coordinació sistemes de vigilància i control, i altres establides en la present resolució i en les vigents en matèria de cautela, seguretat i higiene.

 

CENTRES DE PERSONES MAJORS I PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

· Consultar Resolució.

PREGUNTES I RESPOSTES FREQÜENTS

· Què es considera «terrassa a l’aire lliure»?

Es considera com a tal, tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

· Puc menjar o fumar mentre camine?

Menjar o fumar són incompatibles amb l’ús de la màscara, no obstant això, no són accions que hagen de ser utilitzades com a excusa per a deambular sense aquesta. Ambdues poden realitzar-se en llocs apartats o sense persones, adequant-se a les condicions i mesures establides.

· Estant exempt de portar màscara, he d’observar alguna restricció?

Sí, estar exempt no implica deixar de complir altres mesures com la de mantindre la distància interpersonal mínima d’1,5 m amb altres usuaris.

· Referent al control d’accessos, puc reduir voluntàriament l’aforament establit en la llicència d’obertura per a ser ocupat per menys de 50 persones? (nou)

No, l’aforament és l’indicat en la Llicència d’Obertura i no es pot modificar unilateralment per a no sol·licitar els certificats.

· Amb quines apps puc realitzar el control d’accessos del passaport COVID? (nou)

La Conselleria de Sanitat ha indicat a través de xarxes socials que es pot usar qualsevol d’aquestes apps, segons el sistema operatiu utilitzat, https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.etat.ci.dcc.android&hl=en&gl=us (Android) o https://apps.apple.com/es/app/covidcheck-lu/id1570218766 (iOS)

ON ES REGULA?

DECRET LLEI 11/2021, de 9 de juliol, del Consell pel qual es modifica el Decret Llei 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció davant la Covid-19. https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7627.pdf

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. https://dogv.gva.es/datos/2021/10/08/pdf/2021_10258.pdf

RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona nova redacció al punt 3.c del resolt primer sobre «Ús de màscara» de la Resolució de 8 d’octubre de 2021. (en morat)

https://dogv.gva.es/datos/2021/11/11/pdf/2021_11449.pdf

RESOLUCIÓ d’1 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Publica, per la qual es publica la Resolució de 25 de novembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Publica, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (en blau)

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/03/pdf/2021_12224.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 20 de desembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Publica, per la qual es prorroga i s’amplia la Resolució de 25 de novembre de 2021. (en roig) https://dogv.gva.es/datos/2021/12/23/pdf/2021_12936.pdf

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es publica la Resolució de 26 de gener de 2022, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorden mesures en matèria de salut pública respecte de l’accés a determinats establiments en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. https://dogv.gva.es/datos/2022/01/28/pdf/2022_738.pdf

Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. (en verd) https://boe.es/boe/dias/2022/02/09/pdfs/BOE-A-2022-2062.pdf


PÀGINA MANTINGUDA PEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ DE POLICIA LOCAL D’ELX

(en cas d’error en les dades mostrades, contacte amb el departament a través de xarxes socials o en policia@elche.es)


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓ EL 09/02/2022 09:00