AJUNTAMENT D'ELX

Organització municipal

Reglament Orgànic Municipal d'Elx Veure enllaç
Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal.


CALENDARI ÒRGANS DE GOVERN

EL PLE
El Ple celebrarà sessions ordinàries l'últim dilluns de cada mes a les huit i mitja hores, sense perjudici de la celebració de les sessions extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent que procedisquen, que tindran lloc el dia i hora que prèviament es determine per aquesta Alcaldia. 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local és setmanal i se celebren els dijous a les huit i mitja del matí.
LA JUNTA DE PORTAVEUS
Les sessions de la Junta de Portaveus se celebren els divendres anteriors al ple.

L’Ajuntament d’Elx és l’òrgan de govern i administració del municipi, amb caràcter de Corporació de Dret Públic, i s’organitza amb la següent estructura:

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.-

I.- EL PLE

El Ple, format per l’alcalde i els regidors, és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans d’Elx al govern municipal.

El Ple és convocat i presidit per l’Alcalde, al que correspon decidir els empats amb vot de qualitat.

El Ple celebrarà sessions ordinàries mensualment, l’últim dilluns de cada mes a les deu hores, això sense perjudici de la celebració de les sessions extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent que procedisquen, que tindran lloc el dia i hora que prèviament es determine per aquesta Alcaldia.

Respecte a les seues atribucions, corresponen al Ple les següents atribucions:

 1. El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
 2. La votació de la moció de censura a l’Alcalde i de la qüestió de confiança plantejada per aquest, que serà pública i es realitzarà mitjançant crida nominal en tot cas i es regirà en tots els seus aspectes pel que es disposa en la legislació electoral general.
 3. L’aprovació i modificació dels reglaments de naturalesa orgànica.
 4. L’aprovació i modificació de les ordenances i dels reglaments municipals.
 5. Els acords relatius a la delimitació i l’alteració del terme municipal; la creació o la supressió de les entitats a les quals es refereix l’article 45 d’aquesta Llei; l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de denominació d’aquest o d’aquelles entitats, i l’adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
 6. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 7. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari.
 8. L’aprovació dels pressupostos, de la plantilla de personal, així com l’autorització de gastos en les matèries de la seua competència. Així mateix, aprovarà el compte general de l’exercici corresponent.
 9. L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.
 10. La transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o comandes de gestió realitzades per altres administracions, tret que per llei s’imposen obligatòriament.
 11. La determinació de les formes de gestió dels serveis, així com l’acord de creació d’organismes autònoms, d’entitats públiques empresarials i de societats mercantils per a la gestió dels serveis de competència municipal, i l’aprovació dels expedients de municipalització.
 12. Les facultats de revisió d’ofici dels seus actes i disposicions de caràcter general.
 13. L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa jurídica del Ple en les matèries de la seva competència.
 14. Establir el règim retributiu dels membres del Ple, del seu secretari general, de l’alcalde, dels membres de la Junta de Govern Local i dels òrgans directius municipals.
 15. El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i altres administracions públiques.
 16. Acordar la iniciativa prevista en l’últim incís de l’article 121.1, perquè el municipi puga ser inclòs en l’àmbit d’aplicació del títol X d’aquesta Llei.
 17. Les altres que expressament li conferisquen les lleis.

El Ple disposa així mateix de comissions, formades pels membres designats pels grups polítics, com consta en l’acta d’organització, que es va aprovar en sessió i a les quals corresponen les següents funcions:

 1. L’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple.
 2. El seguiment de la gestió de l’alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple.
 3. Aquelles que el Ple els delegue, d’acord amb el que es disposa en aquesta Llei.

Les COMISSIONS del PLE seran les següents: 

D’HISENDA I RECURSOS HUMANS. Que integrarà les Àrees d’Hisenda, Contractació Pública i Central de Compres, Innovació i Recursos Humans. 

D’ECONOMIA I OCUPACIÓ. Que integrarà les Àrees de Promoció Econòmica, Turisme i Ocupació. 

D’URBANISME I SERVEIS PÚBLICS. Que integrarà les Àrees d’Urbanisme, Serveis Públics i Fons Europeus. 

DE CULTURA I ESPORTS. Que integrarà aquestes mateixes Àrees. 

D’AGRICULTURA I MEDI AMBIENT. Que integrarà aquestes mateixes Àrees. 

D’ACCIÓ SOCIAL. Que integrarà les Àrees d’Acció Social, Participació i Sanitat, Família, Discapacitat i Educació. 

D’ASSUMPTES INSTITUCIONALS I SEGURETAT. Que integrarà les Àrees d’Alcaldia. 

DE SEGUIMENT D’ASSUMPTES DEL PLE 

DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS 

ESPECIAL DE COMPTES 

 


 

II.- L’ALCALDE

L’alcalde ostenta la màxima representació del municipi i és responsable de la seua gestió política davant el Ple. En particular, correspon a l’alcalde l’exercici de les següents funcions:

funcions:

 1. Representar l’ajuntament.
 2. Dirigir la política, el govern i l’administració municipal, sense perjudici de l’acció col·legiada de col·laboració en la direcció política que, mitjançant l’exercici de les funcions executives i administratives que li són atribuïdes per aquesta Llei, realitze la Junta de Govern Local.
 3. Establir directrius generals de l’acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat.
 4. Convocar i presidir les sessions del Ple i les de la Junta de Govern Local i decidir els empats amb vot de qualitat.
 5. Nomenar i cessar els tinents d’alcalde i els presidents dels districtes.
 6. Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament.
 7. Dictar bàndols, decrets i instruccions.
 8. Adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat, i donar compte immediatament al Ple.
 9. Exercir la superior direcció del personal al servei de l’administració municipal.
 10. La Prefectura de la Policia Municipal.
 11. Establir l’organització i estructura de l’administració municipal executiva, sense perjudici de les competències atribuïdes al Ple en matèria d’organització municipal, d’acord amb el que es disposa en el paràgraf c) de l’apartat 1 de l’article
 12. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seua competència i, en cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple; en aquest supòsit donant compte a aquest en la primera sessió que celebre per a la seua ratificació.
 13. Les facultats de revisió d’ofici dels seus actes.
 14. L’autorització i disposició de gastos en les matèries de la seua competència.
 15. Les altres que li atribueisquen expressament les lleis i les que la legislació de l’Estat o de les Comunitats Autònomes assignen al municipi i no s’atribuisquen a altres òrgans municipals.

L’alcalde podrà nomenar entre els regidors que formen part de la Junta de Govern Local els tinents d’alcalde, que el substituiran, per l’ordre del seu nomenament, en els casos de vacant, absència o malaltia. A Elx, són els que segueixen:

1r Tinent d’Alcalde Sr. Francisco José Soler Obrero 

2n Tinent d’Alcalde Sr. José Claudio Guilabert Gómez 

3a Tinenta d’Alcalde Sra. Aurora Rodil Martínez 

4a Tinenta d’Alcalde Sra. Inmaculada Mora Madrid 

5é Tinent d’Alcalde Sr. Juan de Dios Navarro Caballero 

6é Tinent d’Alcalde Sr. Samuel Ruiz Tena 

7a Tinenta d’Alcalde Sra. Celia María Lastra Díaz 

8a Tinent d’Alcalde Sra. María Dolores Serna Serrano 

9a Tinent d’Alcalde Sra. María Bonmatí Amorós 


 

III.- LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

La Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de l’alcalde, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix les funcions executives i administratives que s’enumeren a continuació.

Correspon a l’alcalde nomenar i separar lliurement els membres de la Junta de Govern Local, que són els que segueixen:

D. Francisco José Soler Obrero.
D. José Claudio Guilabert Gómez
D.ª Aurora Rodil Martínez
D.ª Inmaculada Mora Madrid
D. Juan de Dios Navarro Caballero
D. Samuel Ruiz Tena
D.ª Celia María Lastra Díaz
D.ª María Dolores Serna Serrano
D.ª María Bonmatí Amorós
D.ª Caridad Encarnación Martínez Hernández

La Junta de Govern Local respon políticament davant el Ple de la seua gestió de forma solidària, sense perjudici de la responsabilitat directa de cadascun dels seus membres per la seua gestió.

Les deliberacions de la Junta de Govern Local són secretes. A les seues sessions podran assistir els regidors que no hi pertanyent i els titulars dels òrgans directius, en tots dos suposats quan siguin convocats expressament per l’alcalde.

Són atribucions de la Junta de Govern Local:

 1. L’aprovació dels projectes d’ordenances i dels reglaments, inclosos els orgànics, amb excepció de les normes reguladores del Ple i les seues comissions.
 2. L’aprovació del projecte de pressupost.
 3. L’aprovació dels projectes d’instruments d’ordenació urbanística l’aprovació definitiva o provisional de la qual corresponga al Ple.
 4. Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 5. La concessió de qualsevol tipus de llicència, tret que la legislació sectorial l’atribuïsca expressament a un altre òrgan.
 6. La contractació pública i la gestió, l’adquisició i l’alienació patrimonial.
 7. Desenvolupar la gestió econòmica, autoritzar i disposar gastos en matèria de la seua competència, disposar gastos prèviament autoritzats pel Ple, i gestionar el personal.
 8. Aprovar la relació de llocs de treball, les retribucions del personal d’acord amb el pressupost aprovat pel Ple, l’oferta d’ocupació pública, les bases de les convocatòries de selecció i de provisió de llocs de treball, el nombre i règim del personal eventual, la separació del servei dels funcionaris de l’Ajuntament, l’acomiadament del personal laboral, el règim disciplinari i les altres decisions en matèria de personal que no estiguen expressament atribuïdes a un altre òrgan.
 9. El nomenament i el cessament dels titulars dels òrgans directius de l’administració municipal.
 10. L’exercici de les accions judicials i administratives en matèria de la seua competència.
 11. Les facultats de revisió d’ofici dels seus actes.
 12. Exercir la potestat sancionadora, tret que per llei estiga atribuïda a un altre òrgan.
 13. Designar els representants municipals en els òrgans col·legiats de govern o d’administració dels ens, fundacions o societats, qualsevol que siga la seua naturalesa, en els quals l’Ajuntament siga partícip.