Plans i programes

2017. Pla de Convivència Intercultural
Descripció La finalitat última del Pla de Convivència Intercultural és aconseguir la plena integració de les persones immigrants en tots els àmbits de la vida social, cultural, econòmica, laboral, etc., del nostre entorn.
El Pla de Convivència Intercultural és el document de treball que articula l’actuació de l’Ajuntament en matèria d’immigració. Té la finalitat d’aconseguir que la nostra societat siga una societat intercultural, on la població d’origen estranger es trobe integrada i puga exercir plenament la seua ciutadania sense distincions degudes a la seua cultura, ètnia, procedència o situació administrativa.
Departament Benestar Social
Període 2017-2020 | vigent
Pressupost
Temàtica Immigració, Benestar social
Enllaços Pla de convivència intercultural >
2017. Pla Municipal contra la Violència de Gènere
Descripció Aquest pla té com a objectiu prevenir la violència de gènere,  promoure una societat basada en la igualtat, en la qual no tinga cabuda la violència contra les dones, fomentar la implicació activa de la societat il·licitana i trencar amb el silenci còmplice del maltractament. Consolidar i millorar, des d’una perspectiva integral, l’atenció a les dones que pateixen violència de gènere i de les seues filles i fills.
Departamento Benestar Social
Període 2017-2019| vigent
Pressupost
Temàtica Igualtat, Benestar social
Enllaços Pla municipal contra la violència de gènere >
2017. Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives
Descripció El Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives és l’instrument que articula les línies estratègiques d’actuació que, des de l’Ajuntament d’Elx, es posaran en funcionament en el municipi en matèria de prevenció de conductes addictives des d’un enfocament comunitari.
Sorgeix de l’experiència i reflexió de diferents agents implicats en la promoció de salut, per a coordinar, donar continuïtat i estabilitat així com millorar i optimitzar les actuacions en aquest àmbit de prevenció.
Departamento Benestar Social
Període 2017-2020| vigent
Pressupost
Temàtica Conductes addictives. Benestar Social
Enllaços Pla Municipal de Prevenció de Conductes Addictives
2017. Programa d'Absentisme escolar
Descripció El programa d’absentisme és el treball en equip dels centres educatius, les Ampa, la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament. El programa d’absentisme coordina les actuacions que es porten a terme amb els menors del municipi i les seues famílies, amb l’objectiu de prevenir i reduir l’absentisme escolar.
Departament Educació
Període Revisió anual| vigent
Pressupost  2.000 euros
Temàtica Educació, Benestar Social
Enllaços Programa d’Absentisme escolar >
2017. Programa Estratègia de desenvolupament urbà-EDUSI Elx
Descripció EDUSI-Elx pretén portar a terme un total d’11 línies d’actuació dirigides a millorar les condicions i la qualitat de vida d’Elx i de les il·licitanes i els il·licitans, i presta especial atenció als barris més vulnerables des dels punts de vista demogràfic, socioeconòmic, mediambiental i residencial.
EDUSI-Elx es tracta d’un projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020 (POCS).
Departament Àrea econòmica
Període 2017-2023| vigent
Pressupost 30 milions d’euros
Temàtica Fons europeus, Urbanisme, Benestar social
Enllaços Programa EDUSI >
2016. Pla Director de Turisme
Descripció El Pla Director de Turisme pretén ser el full de ruta que servisca de guia per a la millor planificació i execució dels projectes amb major incidència turística per a la ciutat. Així mateix, aquest pla ha de ser un instrument motivador per a involucrar tots els agents relacionats amb el turisme d’Elx. D’altra banda, ha de servir per a afermar definitivament l’aposta ferma de la ciutat pel turisme.
Departament Visitelche
Període 2016-2018| vigent
Pressupost
Temàtica Turisme
Enllaços Pla director de turisme >
2016. Pla d'Igualtat Municipal
Descripció El II Pla Municipal d’Igualtat ha de contribuir a l’eliminació de totes les formes de discriminació, en l’àmbit laboral de l’Ajuntament d’Elx, basades en el gènere, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i d’ocupació, la salut laboral, l’assetjament sexual, la promoció del llenguatge no sexista, l’ordenació del temps de treball i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Departament Recursos Humans
Període 2016-2019| vigent
Pressupost
Temàtica
Igualtat, Recursos humans, Benestar social
Enllaços II Pla Municipal d’Igualtat >
2014. Pla Acústic
Descripció Els mapes acústics tenen per objecte analitzar els nivells de soroll existents en el terme municipal i proporcionar informació sobre les fonts sonores causants de la contaminació acústica. Aquest document planteja les mesures a adoptar que permeten millorar la qualitat acústica dels ciutadans de forma progressiva.
Departament Obertures
Període 2014| vigent
Pressupost
Temàtica Obertures, Medi ambient
Enllaços Pla acústic municipal >
2013. Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible
Descripció El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), estableix les mesures a desenvolupar per a aconseguir en 2020, els objectius d’augment en l’eficiència energètica del 20% pel que fa a l’any base (2000), l’augment en l’ocupació d’energia procedent de fonts renovables en un altre 20%, i la reducció d’emissions de GEI en igual percentatge, és el que es denomina, dins del Pacte dels Alcaldes, l’objectiu del 20-20-20 per al 2020.
Departament Medi ambient
Període 2013-2020| vigent
Pressupost
Temàtica
Medi ambient. Sostenibilitat. Energies renovables.
Enllaços Pla d’Acció per a l’energia sostenible >
2009. Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi d'Elx
Descripció El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible pretén articular un conjunt d’actuacions encaminades a propiciar i mantenir, en el sistema de transports, un equilibri entre la societat, l’economia i el medi ambient.
Els principals enfocaments del pla són fomentar alternatives al vehicle privat i conscienciar la societat de la necessitat d’una mobilitat urbana sostenible.
Departament Mobilitat
Període 2009| vigent
Pressupost
Temàtica Mobilitat, Transports, Medi ambient
Enllaços Pla de mobilitat urbana sostenible >
1998. Pla General d'Urbanisme
Descripció El pla general defineix l’estratègia d’utilització del territori i la seua ordenació urbanística estructural per a tot el terme municipal, i la desenvolupa detalladament en sòl urbà i en l’urbanitzable d’execució més immediata.El pla general està integrat pels següents documents:

  1. Memòria.
  2. Informació urbanística.
  3. Plànols d’ordenació urbanística del territori i xarxa estructural de dotacions.
  4. Normes urbanístiques.
  5. Fitxes de planejament i gestió.
Departament Urbanisme
Període
1998 | vigent
Pressupost
Temàtica Urbanisme
Enllaços  

Sigelx >

Pla General de 1998. Normativa urbanística. Text refós, abril 2014 >