SOCIETATS MUNICIPALS, ENTITATS PARTICIPADES I ORGANISMES AUTÒNOMS

Visitelche, Organisme autònom local


Visitelche és un organisme autònom local de l’Ajuntament d’Elx que té com a objectiu gestionar i coordinar totes les activitats relacionades amb el sector turístic en la ciutat.
CONTACTE:
Carrer del Filet de Fora, 1, Elx
03203 Elx
telèfon: 966658140
email: turisme@visitelche.com
web: visitelche.com
ESTATUTS:
Enllaç
PRESSUPOST:
Pressupost 2015 
Pressupost 2016 
PLANTILLA:
Enllaç
PERFIL DEL CONTRACTANT:
Enllaç


Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx SA – Pimesa

L’empresa “Promocions i Iniciatives Municipals d’Elx, SA” (PIMESA) és una societat anònima unipersonal pública, constituïda per un únic soci, l’Ajuntament d’Elx, al qual pertany íntegrament el capital social.
PIMESA es va constituir el 5 de gener de 1990 com un instrument de gestió directa de les competències de caràcter urbanístic i d’habitatge de l’Ajuntament d’Elx, amb la finalitat d’aplicar una activa política municipal de sòl per a activitats econòmiques, en el context d’una estratègia de desenvolupament local que pretenia fomentar la creació d’empreses i ocupació.
CONTACTE:
Carrer de la Diagonal del Palau, 7
03202 Elx
telèfon: 966614278
email: info@pimesa.es
web: pimesa.es
PRESSUPOST:
Pressupost 2016 
PLANTILLA:
Enllaç 
ENCOMANES DE GESTIÓ:
Enllaç 


Manteniment d’Espais Verds SA – Mevesa

MEVESA és una societat anònima municipal de l’Ajuntament d’Elx, dedicada al manteniment de zones verdes, públiques i privades si escau, a la producció d’espècies ornamentals, així com a serveis de mudances i de muntatge i instal·lació d’escenaris per a espectacles i exposicions de qualsevol tipus, i que es concreta en la realització de les finalitats especificades en la pròpia entitat. D’aquesta manera facilita la rehabilitació professional que significa la col·locació en ocupació normal o protegida a persones amb algun tipus de discapacitat física, psíquica, sensorial, paràlisi cerebral o malaltia mental.
CONTACTE:
Carrer Mesalina, 12
03202 Elx
telèfon: 966658063
email: espaisverdsdelx.adm@gmail.com
web: en construcció
ESTATUTS:
Enllaç 
PRESSUPOST:
Pressupost 2016 
PLANTILLA:
Enllaç 


Aigües i Sanejament d’Elx

Aigües i Sanejament d’Elx S.A. és una empresa mixta participada en un 51% per l’Ajuntament d’Elx i en un 49% per Hidraqua, Gestió Integral d’Aigües de Levante, SA.
La societat té com a objecte social la gestió del proveïment d’aigua potable, el sanejament, el manteniment i la conservació de xarxes i instal·lacions inherents al servei, la gestió dels abonats i el projecte, l’execució i l’explotació d’obres relacionades amb el servei en el municipi d’Elx.
CONTACTE:
Plaça de la Llotja, 1
03202 Elx
telèfon: 966613800
Contacte: aiguesdelx-aguasonline
web: aigueselx.com
PRESSUPOST:
Pressupost 2015 
PLANTILLA:
Enllaç